späť na všetky články
Dane

Znížená sadzba DPH pre podporu štátneho bývania

06. mája 2022

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o DPH“) so sebou prináša kroky k riešeniu aktuálnej otázky fyzickej a cenovej dostupnosti bývania pre široké skupiny obyvateľstva, no najmä pre stredne a nízko príjmové domácnosti a pre domácnosti s deťmi.

 

Predložený poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania  spočíva vo vytvorení prostredia, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a garanciou dlhodobého bývania.

 

V súvislosti s vyššie uvedeným je novelou navrhované doplnenie druhej zníženej sadzby dane a to vo výške 5 % zo základu dane, ktorá by sa mala uplatňovať na:

 

a) Dodanie stavby, vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorom je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb;

b) Obnovu a prestavbu stavieb vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa bytu štátom podporovaného nájomného bývania a ktorý je aj prijímateľom týchto plnení, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory, ktoré budú slúžiť pre účely obchodu a poskytovania služieb.

 

Pri uplatňovaní zníženej sadzby je však potrebné prihliadať na stanovené podmienky, pričom za stavbu, na ktorú je možné uplatniť sadzbu dane 5%, je chápaná stavba bytového domu:

  • v ktorej aspoň nadpolovičná väčšina podlahovej plochy bytového domu je určená na bývanie,
  • ktorá pozostáva z bytov, nebytových priestorov, spoločných časti, spoločných zariadení a spoločného príslušenstva domu, a
  • ktorá bola postavená alebo dodaná na základe investičnej zmluvy.

 

Za prenajímateľa bytu štátom podporovaného nájomného bývania je považovaná právnická osoba:

  • so sídlom v Slovenskej republike,
  • zapísaná v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,
  • na podnikaní ktorej sa ako spoločník alebo akcionár podieľa jeden alebo viacerí investiční partneri,
  • ktorá je oprávnená na podnikanie v oblasti prenájmu nehnuteľnosti,
  • ktorá uzavrela s investičným partnerom zmluvu o prevádzke bytového domu, a
  • ktorá poskytuje byt do nájmu nájomcovi na základe nájomnej zmluvy.

 

Záverom možno konštatovať, že predmetná novela zákona by mala mať pozitívny dopad pre viaceré skupiny obyvateľstva a podáva tak pomocnú ruku v súvislosti s čoraz menej dostupným bývaním.

Autor: Paulína Bittnerová