späť na všetky články
Dobročinné aktivity

Používame menej, používame opätovne, zvyšok recyklujeme

08. apríla 2022

Naša planéta už dlhodobo čelí mnohým nežiadúcim vplyvom a z tohto dôvodu sa stala ochrana životného prostredia pre nás nevyhnutnou. Medzi jej najväčšie nebezpečenstvá patrí aj odpad a jeho neustále narastanie, čo predstavuje nie len problémy ekologického, ale aj ekonomického i spoločenského charakteru.

 

Na jeho produkcií máme ako ľudstvo vysoký podiel, a preto by sa každý jednotlivec mal správať ohľaduplnejšie, ekologicky a prispievať k jeho eliminácii. Stačí zaviesť niekoľko jednoduchých zmien, ktorými však môžeme učiniť veľmi veľa. Veď predsa naše hory, lesy, parky a jazerá si nezaslúžia byť znečistené a posiate odpadom. Zníženie celkového objemu odpadu je možné dosiahnuť jednak samotným obmedzením plytvania a zároveň dôsledným triedením recyklovateľných a kompostovateľných zložiek odpadu.

 

V Kreston Slovakia nám nie je nám jedno, v akom svete žijeme a sme si vedomí toho, že separácia by sa nemala týkať len našich domácností ale taktiež aj pracovného prostredia, v ktorom trávime množstvo času. Tým pádom produkujeme komunálny odpad ale zároveň navyše ešte aj kancelársky odpad. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k ochrane životného prostredia a vo svojich každodenných obchodných rozhodnutiach konáme tak, aby sme predchádzali možným škodám na životnom prostredí alebo aspoň prispievali k znižovaniu škôd. A preto, sa snažíme predchádzať tvoreniu odpadu. Ak to nie je možné, tak ho aspoň redukovať, použiť opätovne a v neposlednom rade ho separovať. 

 

Avšak triedenie ale nie je len o zakúpení zberných nádob, tam to ešte len začína. V prvom rade si to vyžaduje zmenu myslenia a doteraz zaužívaných praktík. Dôležité je sústavné vzdelávanie, motivácia a vedenie zamestnancov k pozitívnemu postoju k separovaniu. Zvyšujeme ich povedomie o tom, ako rozumnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi a zároveň ako eliminovať tieto enormné množstvá, ktoré končia na dnešných skládkach či spaľovniach.

 

Vytvárame si tak spoločne udržateľné, čisté a atraktívne prostredie na prácu.

 

 

ROZVOJ DIEŤAŤA
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
info@rozvojdietata.sk www.rozvojdietata.sk IBAN: SK2109000000005152744482