GDPR

Zásady ochrany osobných údajov/
informácie o spracúvaní osobných údajov

Zrieknutie sa zodpovednosti – Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

 

 1. ÚVOD

 

Kreston Slovakia Technology, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 53 647 785, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 151580/B (ďalej aj ako „KSTE“ alebo „Prevádzkovateľ“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej hlavným predmetom podnikania je výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, poskytovanie konzultačných služieb v oblasti technológií a audit kybernetickej bezpečnosti.

KSTE  na základe zmlúv uzatvorených s klientmi a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich osobitných právnych predpisov poskytuje poradenské služby v oblasti technológií a kybernetickej bezpečnosti.

Prečítajte si nasledujúce informácie Prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR v spojení s § 19 zákona o ochrane osobných údajov, aby ste zistili ako spracúvame Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a s bezpečnostnou politikou našich sprostredkovateľov, a to len po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných a zmluvných povinností.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá, a preto Kreston Slovakia Technology, s.r.o. v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov. Tento dokument precizuje, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní technologických služieb.

Kreston Slovakia Technology, s.r.o. je Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby. Ďakujeme, že ste našim klientom, návštevníkom našej webovej stránky, alebo máte záujem stať sa súčasťou tímu našej spoločnosti Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky na čísle: + 421 2 326 00 620, e-mailom: info@krestonslovakia.com alebo poštou na adresu nášho sídla: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kreston Slovakia Technology, s.r.o. ako prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (predtým a ďalej ako „ GDPR “), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78) (predtým a ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov “), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. KSTE je tiež držiteľom certifikácie ISO 27001 a pri spracovaní informácií postupuje v súlade s týmto štandardom.

Spracovanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.1   Dôvody spracúvania osobných údajov 

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Hlavným cieľom je ochrana informačných systémov, sietí a svojich dát ako aj dát samotných klientov. Bez spracúvania osobných údajov by sme nemohli prevádzkovať webovú stránku a ponúkať služby v požadovanom rozsahu a kvalite, alebo chrániť a uplatňovať svoje práva voči svojim klientom, obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom ako aj iným dotknutým osobám.

Prevádzkovateľ spracováva najmä osobné údaje klientov, záujemcov o služby, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, resp. spoluprácu s Kreston Slovakia Technology, s.r.o., ako aj osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch KSTE.

Riadenie a správa informačných a komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti je našim oprávneným záujmom. Ochrana a bezpečnosť informácií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z GDPR prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí Prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb z našej strany je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim klientom a vykonávať predmetné činnosti (zapísané v obchodnom registri); v takom prípade je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb na základe zmluvy s klientom;
 • dodržiavať rôzne právne, odborné a zmluvné povinnosti;
 • plniť zákonné a zmluvné povinnosti; v takom prípade osobné údaje musia byť poskytnuté, resp. spracúvané pre plnenie týchto povinností;
 • chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak je nevyhnutné pre účely realizácie činností v našom oprávnenom záujme;
 • zaistiť bezpečnosť údajov nachádzajúcich sa v IT systéme Kreston Slovakia Technology, s.r.o., zaznamenávaním protokolov o úkonoch vykonaných jednotlivcami v rámci sieťovej infraštruktúry;
 • informovať našich klientov a potenciálnych klientov o technologických novinkách, prípadne o našich úspechoch.

2.2   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Účel Právny základ Doba spracúvania Súvisiace predpisy
Konzultačné služby v oblasti technológií a auditu kybernetickej bezpečnosti Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Počas existencie zmluvy s klientom.

Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností.

GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vrátane súvisiacich vyhlášok, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a iné osobitné právne predpisy.
Poskytovanie iných ako konzultačných služieb v oblasti technológií a auditu kybernetickej bezpečnosti Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností. GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vrátane súvisiacich vyhlášok, Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník  a iné osobitné právne predpisy.
Zabezpečenie súladu našej činnosti s právnymi predpismi Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávneného záujmu alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností. GDRP, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, a iné osobitné predpisy.
Zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana majetku Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení ochrany majetku a bezpečnosti osôb a dokumentov umiestnených v našich kanceláriách. Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností. Po dobu 72 hodín od vyhotovenia kamerového záznamu. Trestný zákon, Trestný poriadok, CSP, CMP, SSP, a iné osobitné predpisy.
Uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb na účel plnenia zmluvných povinností alebo vykonania opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania objednávok, ako aj evidenciu objednávok vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia objednávok a povinností súvisiacich preberaním a odovzdávaním predmetu objednávky, vybavovaním reklamácií a sťažností, riešenia poistných udalostí, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod. Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Počas existencie zmluvy s obchodným partnerom (predovšetkým dodávateľom rôznych tovarov a služieb).

Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností. Po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy s obchodným partnerom.

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vrátane súvisiacich vyhlášok, Zákon o archívoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a osobitné predpisy v oblasti daní a účtovníctva.
Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. na zasielanie informácií a pozvánok na klientske akcie e-mailom, uvádzanie osobných údajov klientov ako referencie k poskytnutým službám, a pod.).

V niektorých prípadoch oprávnený záujem našej spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na prezentácii jej podnikateľskej činnosti.

V prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania.

 

Po dobu existencie oprávneného záujmu Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

 

Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník, a iné osobitné predpisy.
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely výskumu Podľa čl. 89 GDPR a zákona o archívoch.

 

10 rokov odo dňa, keď budú splnené všetky podmienky na uloženie dokumentácie do archívu podľa platných predpisov. GDPR, Z8kon o ochrane osobných údajov, Zákon o archívoch, a ostatné osobitné predpisy.
 

Účtovné a daňové účely

 

Splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 10 rokov nasledujúcich po roku, na ktorý sa vzťahujú.

 

Zákon o účtovníctve, Daňový poriadok, Zákonník práce, Zákon o daní z príjmov, Zákon o DPH a ostatné osobitné predpisy.
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR). Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností. Zákonník práce a ďalšie osobitné predpisy.
Výberový proces zamestnancov Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Po dobu trvania výberového procesu. Zákonník práce a iné osobitné predpisy.
Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Po dobu 3 rokov po skončení výberového procesu, ak bol uchádzač neúspešný, alebo od udelenia súhlasu, ak bol udelený mimo výberového procesu, resp. do odvolania súhlasu. Zákonník práce  a iné osobitné predpisy.
Žiadosti dotknutých osôb

 

Splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Po dobu 5 rokov po roku, v ktorom bola žiadosť dotknutej osoby podaná. GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov a ostatné osobitné predpisy.

 

 

2.3   Rozsah spracúvaných osobných údajov

 Kreston Slovakia Technology, s.r.o. spracováva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní konzultačných služieb v oblasti technológií a kybernetickej bezpečnosti, ako aj dodržiavania povinností ustanovených zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • základné údaje (napr. identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul alebo postavenie a Váš vzťah k nám alebo k našim klientom);
 • kontaktné údaje (napr. poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo);
 • finančné údaje (napr. údaje týkajúce sa platieb);
 • údaje týkajúce sa využívania webovej stránky (viď. Informácie o používaní súborov Cookies);
 • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom využívania našich služieb;
 • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu a/alebo obdobného pracovného vzťahu;
 • údaje nevyhnutné na plnenie našich povinností ako zamestnávateľa;
 • osobné údaje, ktoré nám poskytli naši klienti alebo ich právni zástupcovia v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní služieb,
 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám sami poskytnete.

 

2.4  Kategórie dotknutých osôb spracúvaných osobných údajov 

Kreston Slovakia Technology, s.r.o. spracováva nasledovné kategórie dotknutých osôb:

 • osobné údaje klientov a ďalších dotknutých osôb, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní služieb;
 • osobné údaje dotknutých osôb pôsobiacich v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností alebo družstiev, akcionárov, členov družstva, výkonných riaditeľov, zamestnancov, blízkych osôb a ďalších dotknutých osôb, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní služieb;
 • osobné údaje dotknutých osôb zaznamenaných na videozáznamoch z monitorovania;
 • osobné údaje uvedené v archívnych dokumentoch;
 • osobné údaje dotknutých osôb uvedené v účtovných a daňových dokladoch;
 • osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov, spolupracujúcich osôb, dodávateľov a odberateľov a ich zamestnancov a údaje iných dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z daňovej a účtovnej evidencie;
 • bežné osobné údaje dotknutých osôb (najmä identifikačné údaje a kontaktné údaje);
 • identifikačné a kontaktné osobné údaje v rozsahu žiadosti a odpovede na žiadosť dotknutých osôb.

 

2.5  Oprávnené záujmy pri spracúvaní osobných údajov 

Kreston Slovakia Technology, s.r.o. môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom naším oprávneným záujmom je predovšetkým ochrana našich práv, uplatňovanie nárokov a plnenie našej podnikateľskej činnosti, ako aj príležitostné informovanie klientov o úspechoch alebo dosiahnutí významných míľnikov našej spoločnosti, zasielanie informácií obchodnej i neobchodnej povahy existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty.

Rovnako je v záujme našej spoločnosti poskytnúť našim klientom, spolupracujúcim osobám, zamestnancom, ako aj osobám zdržiavajúcim sa v našich priestoroch, ochranu dôvernosti prejavu, ich majetku, ale aj bezpečnosti. V prípade klientov zabezpečujeme primárne aj ochranu dokumentov pred neoprávneným zásahom a prístupom neoprávnených osôb k týmto dokumentom. Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva v prípade osobnej návštevy v rozsahu obrazového záznamu kamerovým systémom, ktorý sníma spoločné priestory nachádzajúce sa v zornom poli optiky snímacieho zariadenia. Monitorovaný priestor je označený piktogramom s viditeľným nápisom v mieste vstupu do tohto priestoru. Naša spoločnosť považuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu obrazového záznamu za nevyhnutné z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť ochranu osôb a dokumentov iným rovnako účinným spôsobom. Monitorovanie však vykonávame v nevyhnutnom rozsahu a záznamy sú uchovávané len po nevyhnutnú dobu. Pokiaľ nie sú využité v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, sú likvidované.

 

2.6  Kategórie príjemcov 

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, vždy však pri striktnom zachovaní ochrany osobných údajov a taktiež zabezpečení mlčanlivosti príjemcu údajov, a to napr. osobám alebo spoločnostiam, s ktorými pri poskytovaní služieb spolupracujeme; ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov poskytovania služieb, spolupracujúcim notárom, našim spolupracujúcim účtovným a daňovým poradcom; alebo poskytovateľom softvérového vybavenia v súvislosti s poskytovaním služieb alebo aj v súvislosti s technickou podporou zabezpečenia fungovania alebo podpory a to i vrátane zamestnancov týchto osôb. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom. Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,

zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb podpory IT infraštruktúry, služieb administrácie programového vybavenia, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,

 • ďalší príjemcovia, ktorým je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona z dôvodu dodržiavania povinností podľa platných zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, spoločnosti v skupine KSTE, ako aj osoby, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

So všetkými sprostredkovateľmi máme riadne uzavreté zmluvy, na základe ktorých sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Dbáme na to, aby títo sprostredkovatelia zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Na základe zmluvnej spolupráce s osobami a spoločnosťami pri poskytovaní konzultačných služieb v oblasti technológií a kybernetickej bezpečnosti vystupujeme ako „spoloční prevádzkovatelia“, keďže Vaše osobné údaje spracúvame spoločne. Na základe dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi sme určili spoločné účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a určili príslušné zodpovednosti za dodržiavanie povinností spoločných prevádzkovateľov podľa GDPR.

Základnou súčasťou vyššie uvedenej dohody spoločných prevádzkovateľov je dohoda, že sme Prevádzkovateľom, ktorý poskytuje dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, ako aj Prevádzkovateľ, ktorý prijíma všetky žiadosti dotknutých osôb voči akémukoľvek spoločnému prevádzkovateľovi. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podľa článku 26 ods. 3 GDPR uplatniť svoje práva podľa GDPR voči ktorémukoľvek zo spolupracujúcich osôb a spoločností.

 

2.7  Prenos osobných údajov

Kreston Slovakia Technology, s.r.o. neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ si to nevyžaduje poskytovanie služby (napr. odovzdanie osobných údajov spolupracujúcej osoby alebo spoločnosti v tretej krajine na základe pokynu klienta).

Ak by sa naša spoločnosť rozhodla pre dodávateľov služieb v krajinách ako USA alebo v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. vo vzťahu k nim bolo vydané rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti[1] (EU-US Privacy Shield alebo Swiss-US Privacy Shield a pod.) alebo spĺňajú iné záruky vyžadované v zmysle GDPR.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a Vaše osobné údaje nespracúvame formou profilovania.

 

2.8  Zdroj osobných údajov 

Ak ste klientom našej spoločnosti, osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby získavame väčšinou priamo od Vás, ktoré nám dobrovoľne poskytujete, a to osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 GDPR, resp. § 19 zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa. Vaše osobné údaje získavame tiež od našich externých spolupracovníkov, ktorí pre nás plnia poradenské úlohy. Vaše osobné údaje získavame aj od našich zmluvných partnerov alebo od iných oprávnených osôb v súvislosti s plnením zmlúv či iných našich zmluvných, predzmluvných alebo iných povinností.

Pokiaľ ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, Vaše osobné údaje (kategóriu bežných osobných údajov) môžeme získať:

 • priamo od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej spoločnosti (e-mailom na e-mailovú adresu info@krestonslovakia.com, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke našej spoločnosti v časti „Kariéra“ alebo prostredníctvom pošty);
 • od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej spoločnosti prostredníctvom tretej strany (napr. webového portálu na hľadanie zamestnania ako napr. profesia a pod.);
 • od tretej strany ako agentúry alebo iného subjektu vykonávajúceho na základe dohody s Vami alebo na základe osobitného zákona (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) pre Vás sprostredkovanie práce, a ktorá spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely ako samostatný prevádzkovateľ.

2.9  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené/skartované.

Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu prostredníctvom kamerových systémov získa naša spoločnosť priamo od Vás v prípade osobnej návštevy našich priestorov. Videozáznamy z kamerového systému v rámci zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality budeme uchovávať po dobu 72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu.

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva, máte najmä:

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: Ak o Vás naša spoločnosť spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.
 • Právo na informácie a prístup k osobným údajom: Podľa čl. 15 GDPR môžete požiadať našu spoločnosť o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše osobné údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získania Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na prístup k údajom zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva:

 • právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda naša spoločnosť Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže naša spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať aj o iný spôsob sprístupnenia;
 • právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
  • právo na informáciu o účeloch spracúvania,
  • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,
  • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,
  • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
  • právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby, v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.
 • Právo na opravu: Podľa čl. 16 GDPR môžete našu spoločnosť hneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz tzv. právo na „zabudnutie“: Podľa čl. 17 GDPR môžete požiadať našu spoločnosť o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha (Prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

     Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
 • pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z práva Slovenskej republiky alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení;
 • z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa čl. 18 GDPR, v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, napr. namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako dodávateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad v prebiehajúcom súdnom konaní,

Právo na prenosnosť: Podľa čl. 20 GDPR máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov dodávateľom. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Právo na prenosnosť sa neuplatní na spracúvanie na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Ak naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a naša spoločnosť ďalej nebude môcť osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo nárokov.
 • Právo podať sťažnosť: Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (informácie o Úrade na ochranu osobných údajov a postupe podávania sťažností nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Vaše práva podľa tohto článku si môžete uplatniť e-mailom na našej e-mailovej adrese: info@krestonslovakia.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti: Kreston Slovakia Technology, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava.

 1. SÚBORY COOKIES

Webová stránka našej spoločnosti rovnako ako väčšina ostatných webových stránok využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky stiahne na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies v ňom uložených je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky, nakoľko si napríklad zapamätajú predvolené jazykové nastavenie, prihlasovacie údaje a pod.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, pričom si napr. pamätajú Vaše preferované jazykové nastavenie, vložené prihlasovacie údaje, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.

Technické a funkčné cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, teda ich použitie je z technického hľadiska nevyhnutné.

Schválenie cookies je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do Vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach Vášho prehliadača a súčasne už uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať taktiež v systémových nastaveniach Vášho prehliadača. Pre bližšie informácie vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača, nakoľko postup regulácie a vymazania súborov cookies sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača.

Potrebné je však upozorniť na to, že ak nesúhlasíte s využívaním niektorých cookies (najmä s technickými a funkčnými cookies), môžu byť niektoré služby/funkcionality webovej stránky nedostupné alebo nesprávne funkčné.

Keďže informácie získané prostredníctvom cookies nám pomáhajú vylepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb a funkcionalitu webových stránok tak, aby vám čo najviac vyhovovali a poskytovali plný komfort pri ich užívaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste udelili súhlas aj na používanie cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré Vám musíme poskytnúť, môžu podliehať zmenám alebo už nemusia byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo tento dokument kedykoľvek a v akomkoľvek potrebnom rozsahu upravovať, meniť a dopĺňať. Znenie tohto dokumentu je naša spoločnosť oprávnená zmeniť a aktualizovať podľa potreby najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien či zmien účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však nebudú obmedzené.

V prípade, že sa tieto podmienky podstatne zmenia, upozorníme Vás na túto zmenu napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo špecifickým oznámením prostredníctvom e-mailu. Tento dokument nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia dňa 05.04.2024.

[1] Zoznam krajín a území zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa Európskej komisie, ktorý je dostupný online na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.