GDPR

Zrieknutie sa zodpovednosti - Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov – Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/DISCLAIMER WEBU

Kreston Slovakia Technology, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 53 647 785, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 151580/B (ďalej ako „KSTE“); je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej hlavným predmetom podnikania je výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, poskytovanie . Kybernetická bezpečnosť zahŕňa zabezpečenie informačných a počítačových systémov, analýzu a identifikáciu rizík a ich odstránenie. Základným cieľom kybernetickej bezpečnosti je predchádzať neodôvodnenému alebo nezákonnému prístupu a manipulácii so systémami, zariadeniami alebo dátami. KSTE využíva na informovanie širokej verejnosti webovú lokalitu https://kreston.sk/

Táto webová stránka je koncipovaná ako otvorený internetový portál pre potenciálnych klientov, existujúcich klientov a iných čitateľov a návštevníkov v podobe informačnej platformy. Návštevníci tejto webovej stránky berú na vedomie, že na webovej stránke https://kreston.sk/ sú zverejnené informácie, za ktorých obsah zodpovedá KSTE. Obsah tejto webovej stránky bol veľmi starostlivo spracovaný, avšak KSTE nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré obsahujú odkazy na obsah, reklamy a/alebo webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých obsah nie je možné z našej strany kontrolovať.

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá a pod. sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné a kybernetické poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne projekty, ciele a/alebo stratégie.

Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, KSTE nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú „tak, ako sú“, t.j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. KSTE, spoločnosti spriaznené s KSTE jej partneri, zástupcovia, spolupracujúce osoby a/alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení.

Poskytovanie služieb webu

Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita https://kreston.sk/ môže upravovať, zlepšovať a/alebo prestať poskytovať akékoľvek svoje služby a/alebo produkty podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia a to aj vtedy, ak to môže spôsobiť, že nebudete môcť pristúpiť k informáciám v nej zahrnutých. Súhlasíte a prijímate skutočnosť, že webová lokalita https://kreston.sk/ vám môže poskytovať služby prostredníctvom dcérskych a/alebo spriaznených spoločností.

Vlastnícke, autorské a/alebo práva duševného a priemyselného vlastníctva

Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že webová stránka https://kreston.sk/ môže obsahovať vlastnícke práva, autorské práva a dôverné informácie, ako sú ochranné známky výrobkov a služieb, patenty, dizajny, úžitkové vzory, ktoré sú chránené zákonmi a medzinárodnými dohodami na ochranu duševného a/alebo priemyselného vlastníctva. Webová stránka  https://kreston.sk// vás oprávňuje k prezeraniu a vytvoreniu kópie časti ich obsahu pre osobné, nekomerčné použitie v offline režime. Obsah webovej stránky https://kreston.sk/ nesmie byť predávaný, reprodukovaný a/alebo distribuovaný bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek ochranné známky produktov a služieb alebo logá tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Každé ďalšie práva, ktoré nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

Webová lokalita https://kreston.sk/a jej obsah sú plne vo vlastníctve KSTE a/alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky názvy produktov, konkrétne všetky grafické a zvukové prvky ako sú texty, fotografie, zvuky, kresby či logá sú chránené autorskými právami a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov. Z tohto dôvodu nesmie byť obsah webovej lokality https://kreston.sk/ kopírovaný, šírený, upravovaný, zverejňovaný a/alebo akokoľvek inak distribuovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu KSTE a/alebo akéhokoľvek iného dotknutého vlastníka.

Pre viac informácií o používaní grafických, zvukových a/alebo informačných prvkov ako sú fotografie, texty, kresby, logá či zvuky, nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@krestonslovakia.com

Súhlas s podmienkami externého obsahu webu

Webová lokalita   https://kreston.sk/ môže obsahovať odkazy na obsah, reklamy a/alebo webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých obsah nie je možné z našej strany kontrolovať. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že webová stránka https://kreston.sk/ nenesie zodpovednosť za tieto stránky a obsah v nich uvedený. Prístup k obsahu webových stránok tretích strán, je teda na vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

Za žiadnych okolností nie je KSTE zodpovedná za zverejnené informácie zmluvných partnerov a/alebo tretích strán. KSTE na tieto informácie neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu súvisiace s ich obsahom. V prípade, že chcete upozorniť na nedostatok a/alebo neúplnosť informácií, obracajte sa priamo na užívateľov navštívených webových stránok. Za webové stránky, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom odkazu uvedeného na https://kreston.sk/, nesú zodpovednosť výlučne vlastníci týchto stránok, pričom táto zodpovednosť sa vzťahuje jednak na samotný obsah stránok, a jednak na predaj produktov a/alebo poskytovanie služieb, ktoré sú na týchto stránkach v ponuke.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že vaše používanie  https://kreston.sk// je výhradne na vaše vlastné nebezpečenstvo. Webová lokalita https://kreston.sk/ neposkytuje žiadne výslovné a/ani predpokladané záruky, potvrdenie a/alebo vyhlásenie, čo sa týka prevádzky webovej lokality https://kreston.sk/ a jej informácií, obsahu a/alebo materiálov. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že KSTE a ani žiadna z jej spriaznených spoločností a/alebo pobočiek nezodpovedajú za priame, nepriame, náhodné, alebo následné škody, ušlý zisk, prerušenie podnikania, poškodenie obchodnej povesti a dobrého mena, straty programov a/alebo informácií a/alebo iné nehmotné škody vyplývajúce z použitia a/alebo neschopnosti používať službu a/alebo informácie, a/alebo z akéhokoľvek trvalého alebo dočasného zastavenia takej služby a/alebo prístupu k informáciám, a/alebo z vymazania alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu alebo informácií, a/alebo z neuloženia akéhokoľvek obsahu alebo informácií.

Zmena a aktualizácie webu

KSTE si vyhradzuje právo zmeniť tento dokument podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny tohto dokumentu nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a vaše ďalšie používanie webovej stránky https://kreston.sk/ po prípadných zmenách bude znamenať váš súhlas s tým, že sa zmenou budete riadiť.

Posledná aktualizácia webovej lokality uskutočnená dňa 05.04.2024