Zásady ochrany osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v zmysle platného nariadenia GDPR

Zrieknutie sa zodpovednosti – Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ÚVOD

1.1        Túto webovú stránku https://www.kreston.sk (ďalej ako „Webová stránka“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť A4 Group, s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 082 919, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 155886/B, emailová adresa: info@kreston.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť „A4 Group“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2      Spoločnosť A4 Group, ako prevádzkovateľ príslušného informačného systému na spracovanie osobných údajov, je prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú:

 • návštevníkmi Webovej stránky (ďalej len ako „Návštevník stránky“)
 • záujemcami o zamestnanie, ktorí vyplnili online formulár „Kariéra“ na Webovej stránke (ďalej len ako „Záujemca o zamestnanie“)

(ďalej osoba pod bodom (i) až (ii) spoločne len ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.3       Vážime si a rešpektujeme Vaše súkromie, preto kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

1.4       Spoločnosť A4 Group vydáva v zmysle ustanovenia § 19 zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Článku 13 a Článku 14 Nariadenia tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“). Cieľom týchto Zásad je Vám, ako Dotknutej osobe, poskytnúť zákonný rámec informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní a spracovaní Vašich osobných údajov.

1.5      Keď prehliadate našu Webovú stránku, okrem ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov cookies, akceptuje aj podmienky používania tejto Webovej stránky. Preto ak neakceptujete tieto zásady pre prehliadanie našej Webovej stránky, prosíme nenavštevujte našu Webovú stránku a nevyužívajte obsah a služby ponúkané prostredníctvom našej Webovej stránky.

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1      „Osobné údaje“ sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovanie prebieha priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby ako je napr. meno, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

2.2     „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

2.3      „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.4      „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

2.5      „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

2.6     „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

2.7      „Orgán dohľadu“ je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk .

III. ZDROJE ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1       Spoločnosť A4 Group zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete prostredníctvom elektronickej komunikácie resp. akejkoľvek inej komunikácie realizovanej v online prostredí našej Webovej stránky alebo ktoré získame prostredníctvom technických a / alebo profilovacích nástrojov našej Webovej stránky (napr. prostredníctvom súborov cookies). Jedná sa najmä o nasledovné situácie získavania osobných údajov:

 • prehliadanie našej Webovej stránky
 • vypĺňanie našich Webových formulárov (a to najmä: vypĺňanie kontaktných formulárov na našej Webovej stránke
 • spontánne posielanie emailových správ na našu kontaktnú emailovú adresu info@kreston.sk

3.2      Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť A4 Group využíva súbory cookies v niektorých častiach Webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní našej Webovej stránky používate. Pri opakovanej návšteve našej Webovej stránky Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť našej Webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť nášho Webu. Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie našej Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať Webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili). Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky.

3.3      Na našej Webovej stránke nájdete okrem toho aj tlačidlá zobrazujúce ikony sociálnych sietí (napr. Linkedin / Facebook / Instagram ). Tieto „tlačidlá“ umožňujú používateľom, ktorí prehliadajú našu Webovú stránku, osloviť a priamo komunikovať so sociálnymi sieťami prostredníctvom „kliknutia“, ktoré získava údaje týkajúce sa Vašej návštevy. Okrem prípadov, keď spontánne kliknete a zdieľate svoje údaje prehliadania s vybranými sociálnymi sieťami, spoločnosť A4 Group nezdieľa so sociálnymi sieťami žiadne informácie o prehliadaní ani údaje o používateľoch získané prostredníctvom svojich stránok.

Žiadame Vás, aby ste si prečítali Zásady používania súborov cookies, s ktorými by ste sa mali oboznámiť v spojení s informáciami, ktoré spoločnosť A4 Group poskytuje v tomto vyhlásení.

3.4      Keď spontánne pošlete e-mail na e-mailovú adresu info@kreston.sk uvedenú na našej Webovej stránke, získame Vašu adresu, ako adresu odosielateľa, spolu s ďalšími osobnými údajmi, ktoré ste mohli vložiť do správy a príloh, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti. E-mailová schránka uvedená na našej Webovej stránke nie je osobná a patrí do organizácie spoločnosti A4 Group a jej hlavným účelom je umožniť efektívne vykonávanie pracovných činností v spoločnosti A4 Group. To znamená, že správy posielané do e-mailového účtu info@kreston.sk si môžu prezerať všetci, ktorí majú oprávnenie na prístup k tejto emailovej schránke. Odoslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na našej Webovej stránke vyhlasujete, že ste si prečítali podmienky spracovania uvedené v týchto zásadách a súhlasíte s nimi.

3.5      Keď pristupujete na našu Webovú stránku a samy dobrovoľne vyplňujete naše webové formuláre alebo Vás vyzveme na vyplnenie nášho webového formulára poskytujete tým niektoré z Vašich osobných údajov. V nasledovnej časti týchto Zásad spracovania osobných údajov Vám uvádzame aké osobné údaje o Vás spracovávame, na aké účely, na akom právnom základe, po akú dobu uchovávania, komu ich sprístupňujeme a pod.

IV. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME A ROZSAH ICH SPRACOVANIA

4.1       Osobné údaje spracúvame v rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie jedného alebo viacerých konkrétnych účelov ich spracúvania, a to na príslušnom právnom základe. Jednotlivé kategórie osobných údajov spracovávame z titulu nasledovných účelov:

4.1.1  Prehliadanie Webovej stránky

4.1.2 Kontaktný formulár

4.1.3 Kariéra

4.1.1    PREHLIADANIE WEBOVEJ STRÁNKY

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

IP adresa
ÚČEL SPRACOVANIA

 

Pri návšteve našej Webovej stránky informačné systémy zodpovedné za ich prevádzku získavajú osobné údaje, pričom ich prenos je nevyhnutný a potrebný na fungovanie našej webovej stránky z hľadiska jazykovej mutácie.
 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

 

Oprávneným záujmom spoločnosti A4 Group je zaručiť správne fungovanie IT systémov.
DOBA UCHOVÁVANIA Údaje zostávajú v našich systémoch po dobu nepresahujúcu tridsať dní, s výnimkou prípadov vyšetrovania zodpovednosti za kybernetické trestné činy, v prípade ktorých by si zákonná povinnosť alebo žiadosť orgánov mohla vyžadovať ich zachovanie na dlhšie obdobie.

 

4.1.2   KONTAKTNÝ FORMULÁR

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt
ÚČEL SPRACOVANIA

 

Poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa zákazníka – Dotknutej osoby.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

 

Súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa
DOBA UCHOVÁVANIA

 

Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa zákazníka a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 6 mesiacov od ich získania.

 

4.1.3   KARIÉRA

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailový kontakt, telefonický kontakt, prípadne údaje o jej pracovných skúsenostiach a referenciách, údaje uvedené v dokumentoch poskytnutých Dotknutou osobou
ÚČEL SPRACOVANIA

 

Spoločnosť A4 Group môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje záujemcov o zaradenie do evidencie uchádzačov do zamestnania a  informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vykonania opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy, uzavretie pracovnej zmluvy, zaradenia do jeho evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA Vykonanie opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy a uzavretia pracovnej zmluvy je, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy a plnenie zmluvy.

Súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

DOBA UCHOVÁVANIA Osobné údaje s účelom vykonania opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy a uzavretia pracovnej zmluvy budú spracúvané najdlhšie do ukončenia plnenia zmluvy. Ak všetky alebo niektoré zo spracúvaných osobných údajov, vzhľadom na príslušný stanovený účel, prestanú byť potrebné Prevádzkovateľ vykoná ich likvidáciu alebo anonymizáciu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spätnú identifikáciu Dotknutej osoby, v súlade s princípom minimalizácie údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

 

Osobné údaje spracované na základe súhlasu Dotknutej osoby budú spracované po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby so zaradením do Prevádzkovateľovej evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach najdlhšie však po dobu 6 mesiacov. Osobné údaje prestanú byť spracúvané aj po skončení výberového konania, v ktorom bude Dotknutá osoba vybraná ako úspešný uchádzač o zamestnanie.

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté v záujme vyhodnotenia vhodnosti Dotknutej osoby z pohľadu perspektívneho uzavretia pracovného pomeru spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s Prevádzkovateľom.

V. KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1       Hlavným príjemcom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť A4 Group, ako prevádzkovateľ informačného systému na spracovanie osobných údajov a naši zamestnanci v rámci plnenia ich úloh pre spoločnosť A4 Group.

5.2     Spoločnosť A4 Group oznamuje osobné údaje tretím stranám iba vtedy, keď je to potrebné a funkčné na dosiahnutie účelu spracovania údajov sledovaného v súlade so službou, ktorú ste požadovali. V každom prípade údaje posúvame až potom, ako sme vás informovali, a ak to bolo potrebné, po prijatí Vášho súhlasu. Sledujeme princíp minimalizácie spracovávania osobných údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

5.3      Prevádzkovateľ môže zhromaždené osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré spracováva oznámiť nasledovným subjektom – môže nimi byť poverený sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov:

 • spoločnosti patriace do skupiny A4 Group, ako materské, dcérske alebo pridružené spoločnosti, a to najmä:
  • A4 Legal s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09, IČO: 53 799 275
  • A4 Tax s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09, IČO: 53 699 149
  • A4 Audit s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09, IČO: 53 918 291
  • A4 Technology, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09, IČO: 53 647 785
  • Advice ATLAS s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, Bratislava 811 09, IČO: 47 709 383
  • Kreston Global, adresa: 7 Bell Yard, Londýn WC2A 2JR, Veľká Británia a všetky poradenské skupiny patriace do siete Kreston Global
 • zamestnanci spoločnosti A4 Group zodpovední za správu a monitorovanie tejto Webovej stránky;
 • sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu tejto Webovej stránky, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, vkladanie údajov, emailový marketing a pod.;
 • subjekt poskytujúci poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.);
 • orgán verejnej moci a subjekt, ktorému zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky);
 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

5.4      Presný zoznam osôb určených ako Prijímatelia v danom čase je možné získať písomnou formou na emailovej adrese: info@kreston.sk .

VI. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1       Spoločnosť A4 Group nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou subjektov označených v predchádzajúcom Článku 5 týchto Zásad.

VII. UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1       Naša spoločnosť A4 Group využíva všetky náležité technické, právne a administratívne prostriedky zabezpečujúce plnenie zákonom uložených povinností pri zachovávaní a ochrane Vašich osobných údajov v boji proti nedovolenému spracovaniu, zverejneniu, poškodeniu, strate a pod. .

7.2      Osobné údaje, ktoré spracovávame na konkrétny účel alebo viaceré konkrétne účely, sa uchovávajú len po dobu využitia na tento účel alebo na tieto účely resp. po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokiaľ takýto svoj súhlas neodvoláte, maximálne však na dobu 6 mesiacov.

7.3      Bez ohľadu na ostatné ustanovenia časti 8 týchto Zásad, si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie resp. výkon práva alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

VIII. VAŠE PRÁVA

8.1       V tejto časti 8 týchto Zásad sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

8.2      Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracovania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenos údajov;

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a

(h) právo odobrať súhlas.

8.3      Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu poskytnutia informácií o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získaných informácií, o existencii profilovania a o zárukách poskytnutých v prípade medzinárodných prenosov informácií. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na emailovej adrese info@kreston.sk.

8.4      Máte právo na opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

8.5      Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane osobných údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; osobné údaje boli získané neoprávnene. Existujú však výnimky z Vášho práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

8.6      Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a Vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s Vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

8.7      Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu Vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

8.8      Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje na tento účel.

8.9      Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

8.10    Ak sa domnievate, že naše spracovanie Vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

8.11     V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

8.12    Môžete uplatniť akékoľvek práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8.13     Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@kreston.sk s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

 IV. PROFILOVANIE

9.1      Spoločnosť A4 Group v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nevyužíva tzv. Profilovanie pozostávajúce z automatizovaného spracúvania osobných údajov (prostredníctvom webových aplikácií resp. prostredníctvom softvéru) spočívajúceho v hodnotení osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

X. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

10.1     Tieto Zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej Webovej stránke.

10.2   Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto Zásadách.

10.3    O zmenách týchto Zásad Vás môžeme informovať aj e-mailom.

XI. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

11.1      Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na poštovú adresu uvedenú v článku 1, bod 1.1 týchto Zásad spracovania osobných údajov;

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej Webovej stránke;

(c) použitím e-mailovej adresy uvedenej v článku 1, bod 1.1 týchto Zásad spracovania osobných údajov.

11.2     Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: eva.nemsakova@kreston.sk

11.3    Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 23.06.2022