Naše služby

Účtovníctvo a mzdy

Zameriavame sa na poskytovanie kompletných účtovných služieb, mzdového účtovníctva a manažérskeho reportingu. Naše oddelenie ponúka taktiež spracovanie online účtovníctva prostredníctvom najnovších technologických postupov.
Jedným zo sprievodných znakov každej úspešnej spoločnosti je neustále rastúci objem spracúvaných dokumentov a náročnosť účtovnej agendy. Nakoľko podnikáme na otvorenom trhu a čoraz častejšie máme možnosť stretávať sa so zahraničnými partnermi, správne posudzovanie hospodárskych operácií a nákladové plánovanie je často významnou podmienkou úspechu.

Spracovanie a dohľad nad účtovníctvom sú kritické faktory pre efektívne riadenie finančných operácií v rámci spoločnosti.
Spracovanie účtovníctva zahŕňa systematické spracovanie a evidenciu finančných transakcií, faktúr, platobných príkazov a iných účtovných dokumentov. Kvalifikovaní účtovníci zabezpečujú správnu klasifikáciu a zaznamenávanie týchto informácií do účtovnej evidencie.

Profesionálny dohľad nad účtovníctvom pomáha spoločnostiam minimalizovať chyby, optimalizovať náklady, využívať príležitosti a zvyšovať efektivitu finančných operácií, čo prispieva k celkovému zlepšeniu ziskovosti a hospodárenia spoločnosti.

Kreston Slovakia vykonáva overovania a obnovy účtovníctva, investícií, nákladov a s nimi súvisiacich dokumentov. Týmto postupom sa dosahuje zavedenie transparentných pravidiel pre všetky aspekty finančnej činnosti spoločnosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Pri cielených kontrolách a rekonštrukciách účtovníctva pre našich klientov sa dôkladne zameriavame na nasledujúce aspekty:

• Dôkladná kontrola predložených dokladov a dokumentov, aby sme zabezpečili ich formálnu správnosť.
• Podrobne skúmame správnosť zaúčtovania dokladov a dokumentov, aby sme zistili, či sú v súlade s účtovnými pravidlami a normami.
• Presne hodnotíme oprávnenosť nárokovaných daňových nákladov a odpočtov DPH, aby sme minimalizovali riziko nepresností a daňových nedoplatkov.
• Dôkladne rekonštruujeme účtovníctvo a DPH z predchádzajúcich období, ktoré sme prevzali od predchádzajúcej účtovnej spoločnosti, s cieľom vyjasniť prípadné nedostatky a zabezpečiť ich korekciu.
• Preskúmavame správnosť vykazovania dane z príjmov a overujeme, či boli vykonané správne prenesenie výsledku hospodárenia na základ dane.
• Vykonávame opravy chýb z minulých období, aby sme zlepšili presnosť a spoľahlivosť účtovných záznamov.
• Pravidelne poskytujeme klientom reporty s výsledkami kontrol a rekonštrukcií a udržujeme s nimi pravidelnú komunikáciu, aby sme zabezpečili transparentnosť a porozumenie výsledkov našej práce.

Správa miezd a odvodov je kľúčová pre náklady zamestnávateľov. Nesprávna znalosť legislatívy môže spoločnosti priniesť sankcie a konflikty s pracovníkmi. Spracovanie miezd a personalistika sú dôležité pre riadenie ľudských zdrojov. Kreston Slovakia poskytuje externé služby v tejto oblasti pre efektívne spracovanie miezd a riadenie personálu.

Naši odborníci majú detailný prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Majú skúsenosti s riešením štandardných aj mimoriadnych prípadov, týkajúcich sa mzdovej a odvodovej agendy a s komunikáciou s príslušnými úradnými autoritami. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na personálnu agendu, čo zahŕňa nielen samotné administratívne činnosti spojené so spracúvaním miezd, ale aj pracovno-právne poradenstvo spočívajúce v optimalizácii pracovných podmienok a ich premietnutí v pracovných zmluvách.

Sme pripravení prevziať celú vašu mzdovú a personálnu agendu so všetkými jej súčasťami, ako sú:
• mesačné spracovanie dochádzok a miezd,
• elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a správcovi dane,
• ročné zúčtovanie daní zamestnancov,
• pracovno-právne poradenstvo, príprava a audit pracovno-právnych dokumentov,
• optimalizácia pracovných a platových podmienok,
• príprava dokumentácie a zastupovanie klienta v prípade kontrol z Národného inšpektorátu práce alebo Sociálnej poisťovne,
• cezhraničný tok zamestnancov,
• personálny a mzdový audit,
• administratívne úkony spojené s fluktuáciou zamestnancov.

Jedným zo sprievodných znakov každej úspešnej spoločnosti je neustále rastúci objem spracúvaných dokumentov a náročnosť účtovnej agendy. Nakoľko podnikáme na otvorenom trhu a čoraz častejšie máme možnosť stretávať sa so zahraničnými partnermi, správne posudzovanie hospodárskych operácií a nákladové plánovanie je často významnou podmienkou úspechu.

Spracovanie a dohľad nad účtovníctvom sú kritické faktory pre efektívne riadenie finančných operácií v rámci spoločnosti.
Spracovanie účtovníctva zahŕňa systematické spracovanie a evidenciu finančných transakcií, faktúr, platobných príkazov a iných účtovných dokumentov. Kvalifikovaní účtovníci zabezpečujú správnu klasifikáciu a zaznamenávanie týchto informácií do účtovnej evidencie.

Profesionálny dohľad nad účtovníctvom pomáha spoločnostiam minimalizovať chyby, optimalizovať náklady, využívať príležitosti a zvyšovať efektivitu finančných operácií, čo prispieva k celkovému zlepšeniu ziskovosti a hospodárenia spoločnosti.

Kreston Slovakia vykonáva overovania a obnovy účtovníctva, investícií, nákladov a s nimi súvisiacich dokumentov. Týmto postupom sa dosahuje zavedenie transparentných pravidiel pre všetky aspekty finančnej činnosti spoločnosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Pri cielených kontrolách a rekonštrukciách účtovníctva pre našich klientov sa dôkladne zameriavame na nasledujúce aspekty:

• Dôkladná kontrola predložených dokladov a dokumentov, aby sme zabezpečili ich formálnu správnosť.
• Podrobne skúmame správnosť zaúčtovania dokladov a dokumentov, aby sme zistili, či sú v súlade s účtovnými pravidlami a normami.
• Presne hodnotíme oprávnenosť nárokovaných daňových nákladov a odpočtov DPH, aby sme minimalizovali riziko nepresností a daňových nedoplatkov.
• Dôkladne rekonštruujeme účtovníctvo a DPH z predchádzajúcich období, ktoré sme prevzali od predchádzajúcej účtovnej spoločnosti, s cieľom vyjasniť prípadné nedostatky a zabezpečiť ich korekciu.
• Preskúmavame správnosť vykazovania dane z príjmov a overujeme, či boli vykonané správne prenesenie výsledku hospodárenia na základ dane.
• Vykonávame opravy chýb z minulých období, aby sme zlepšili presnosť a spoľahlivosť účtovných záznamov.
• Pravidelne poskytujeme klientom reporty s výsledkami kontrol a rekonštrukcií a udržujeme s nimi pravidelnú komunikáciu, aby sme zabezpečili transparentnosť a porozumenie výsledkov našej práce.

Správa miezd a odvodov je kľúčová pre náklady zamestnávateľov. Nesprávna znalosť legislatívy môže spoločnosti priniesť sankcie a konflikty s pracovníkmi. Spracovanie miezd a personalistika sú dôležité pre riadenie ľudských zdrojov. Kreston Slovakia poskytuje externé služby v tejto oblasti pre efektívne spracovanie miezd a riadenie personálu.

Naši odborníci majú detailný prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Majú skúsenosti s riešením štandardných aj mimoriadnych prípadov, týkajúcich sa mzdovej a odvodovej agendy a s komunikáciou s príslušnými úradnými autoritami. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na personálnu agendu, čo zahŕňa nielen samotné administratívne činnosti spojené so spracúvaním miezd, ale aj pracovno-právne poradenstvo spočívajúce v optimalizácii pracovných podmienok a ich premietnutí v pracovných zmluvách.

Sme pripravení prevziať celú vašu mzdovú a personálnu agendu so všetkými jej súčasťami, ako sú:
• mesačné spracovanie dochádzok a miezd,
• elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a správcovi dane,
• ročné zúčtovanie daní zamestnancov,
• pracovno-právne poradenstvo, príprava a audit pracovno-právnych dokumentov,
• optimalizácia pracovných a platových podmienok,
• príprava dokumentácie a zastupovanie klienta v prípade kontrol z Národného inšpektorátu práce alebo Sociálnej poisťovne,
• cezhraničný tok zamestnancov,
• personálny a mzdový audit,
• administratívne úkony spojené s fluktuáciou zamestnancov.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie