Naše služby

Účtovníctvo a mzdy

Zameriavame sa na poskytovanie kompletných účtovných služieb, mzdového účtovníctva a manažérskeho reportingu. Naše oddelenie ponúka taktiež spracovanie online účtovníctva prostredníctvom najnovších technologických postupov.
Jedným zo sprievodných znakov každej úspešnej spoločnosti je neustále rastúci objem spracúvaných dokumentov a náročnosť účtovnej agendy. Nakoľko podnikáme na otvorenom trhu a čoraz častejšie máme možnosť stretávať sa so zahraničnými partnermi, správne posudzovanie hospodárskych operácií a nákladové plánovanie je často významnou podmienkou úspechu.

V turbulentnom podnikateľskom prostredí slovenskej legislatívy existuje kritická hranica, za ktorou spoločnosť potrebuje zveriť svoje účtovníctvo profesionálom. A to nielen kvôli zvyšujúcej sa administratívnej záťaži, ale predovšetkým z dôvodu minimalizácie nákladov a finančných úspor, ktoré súvisia s chybovosťou a nevyužitými príležitosťami.
Či už sa rozhodnete pre úplný outsourcing vašich účtovných procesov a obehu dokladov, alebo máte vlastné účtovné oddelenie a hľadáte profesionálnu supervíziu spracovaných dokladov vo vašom vlastnom informačnom systéme, Kreston Slovakia ponúka riešenie priamo pre vás.

Moderným vedením účtovníctva a kvalitným reportingom výsledkov vás odbremeníme od administratívnych povinností a vytvoríme jedinečný model spolupráce podľa vašich požiadaviek, čo znamená:

• nezávislý pohľad na hospodárske operácie v súlade s požiadavkami platnej tuzemskej i nadnárodnej legislatívy,
• dostupnosť moderných a praktických riešení pre efektívne nastavenie procesov a riadenie obehu dokladov,
• individuálny prístup ku klientovi a ku každej hospodárskej operácii využitím dostupných nástrojov a skúseností,
• digitálna forma spracovania a vyťažovania dokumentov a maximálna automatizácia účtovníctva,
• aktívny prístup k informáciám z vášho účtovníctva prostredníctvom reportovania výsledkov,
• odborné konzultácie pred akýmkoľvek národným či nadnárodným podnikateľským rozhodnutím,
• príprava minimálne dvoch riešení zadaného problému s praktickým odôvodnením a definovaním možných rizík a prínosov,
• plynulý chod podporných administratívnych a poradenských činností, ktorý vám umožní zacieliť sa na váš hlavný predmet podnikania a jeho trvalý rozvoj,
• úzka spolupráca s daňovými poradcami a audítormi,
• znalosť a aktívna skúsenosť so súčasnými online trendami a pojmami ako: youtube, CMS, PayPal, Bitcoin, digitálne platformy, cezhraničné operácie, licenčné príjmy za vývoj aplikácií a hier a ďalšie.

Nezávislý pohľad na finančné a prevádzkové operácie a dokumenty spoločnosti dokáže odhaliť mnohé nedostatky. Nejde len o ich odstránenie, ale aj o ďalšie nastavenie správnych procesov, maximalizáciu ich efektivity a s tým spojené zníženie výdavkov a zlepšenie profitability spoločnosti.

Kreston Slovakia realizuje kontroly a rekonštrukcie účtovníctva, investícií, nákladov či dokladov s tým spojených. Výsledkom je vnesenie jasných pravidiel do všetkých oblastí finančného fungovania spoločnosti, ktoré zodpovedajú aktuálne platným legislatívnym požiadavkám.

Pri klientmi požadovaných cielených kontrolách a rekonštrukciách účtovníctva sa zameriavame na mnohé kľúčové oblasti, ako sú:

• kontrola formálnej správnosti predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola správnosti zaúčtovania predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola posúdenia oprávnenosti nároku na daňové náklady či odpočty DPH,
• rekonštrukcia účtovníctva a DPH z predchádzajúcich období prevzaté od predchádzajúcej účtovnej spoločnosti,
• rekonštrukcia dane z príjmov a posúdenie správnosti vykonaného transferu výsledku hospodárenia na základ dane,
• opravy chýb minulých období,
• reporting výsledkov kontroly či rekonštrukcie a pravidelná komunikácia so spoločníkmi.

Mzdy a odvody patria k najvýznamnejším nákladom zamestnávateľov, a preto by ich správa mala byť v rebríčku priorít spoločnosti na rovnakej úrovni ako daňová a účtovná agenda. Bez dokonalého poznania platnej legislatívy a z nej vyplývajúcich povinností a možností sa vystavuje hrozbe, že bude čeliť sankciám zo strany štátnych úradov a vynakladať svoje peniaze neefektívne. V neposlednom rade hrozia aj zbytočné konflikty s pracovníkmi spoločnosti.

Kreston Slovakia dokáže všetkým týmto problémom predchádzať. Naši odborníci majú detailný prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Majú skúsenosti s riešením štandardných aj mimoriadnych prípadov, týkajúcich sa mzdovej a odvodovej agendy a s komunikáciou s príslušnými úradnými autoritami. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na personálnu agendu, čo zahŕňa nielen samotné administratívne činnosti spojené so spracúvaním miezd, ale aj pracovno-právne poradenstvo spočívajúce v optimalizácii pracovných podmienok a ich premietnutí v pracovných zmluvách.
Sme pripravení prevziať celú vašu mzdovú a personálnu agendu so všetkými jej súčasťami, ako sú:
• mesačné spracovanie dochádzok a miezd,
• elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a správcovi dane,
• ročné zúčtovanie daní zamestnancov,
• pracovno-právne poradenstvo, príprava a audit pracovno-právnych dokumentov,
• optimalizácia pracovných a platových podmienok,
• príprava dokumentácie a zastupovanie klienta v prípade kontrol z Národného inšpektorátu práce alebo Sociálnej poisťovne,
• cezhraničný tok zamestnancov,
• personálny a mzdový audit,
• administratívne úkony spojené s fluktuáciou zamestnancov.

Jedným zo sprievodných znakov každej úspešnej spoločnosti je neustále rastúci objem spracúvaných dokumentov a náročnosť účtovnej agendy. Nakoľko podnikáme na otvorenom trhu a čoraz častejšie máme možnosť stretávať sa so zahraničnými partnermi, správne posudzovanie hospodárskych operácií a nákladové plánovanie je často významnou podmienkou úspechu.

V turbulentnom podnikateľskom prostredí slovenskej legislatívy existuje kritická hranica, za ktorou spoločnosť potrebuje zveriť svoje účtovníctvo profesionálom. A to nielen kvôli zvyšujúcej sa administratívnej záťaži, ale predovšetkým z dôvodu minimalizácie nákladov a finančných úspor, ktoré súvisia s chybovosťou a nevyužitými príležitosťami.
Či už sa rozhodnete pre úplný outsourcing vašich účtovných procesov a obehu dokladov, alebo máte vlastné účtovné oddelenie a hľadáte profesionálnu supervíziu spracovaných dokladov vo vašom vlastnom informačnom systéme, Kreston Slovakia ponúka riešenie priamo pre vás.

Moderným vedením účtovníctva a kvalitným reportingom výsledkov vás odbremeníme od administratívnych povinností a vytvoríme jedinečný model spolupráce podľa vašich požiadaviek, čo znamená:

• nezávislý pohľad na hospodárske operácie v súlade s požiadavkami platnej tuzemskej i nadnárodnej legislatívy,
• dostupnosť moderných a praktických riešení pre efektívne nastavenie procesov a riadenie obehu dokladov,
• individuálny prístup ku klientovi a ku každej hospodárskej operácii využitím dostupných nástrojov a skúseností,
• digitálna forma spracovania a vyťažovania dokumentov a maximálna automatizácia účtovníctva,
• aktívny prístup k informáciám z vášho účtovníctva prostredníctvom reportovania výsledkov,
• odborné konzultácie pred akýmkoľvek národným či nadnárodným podnikateľským rozhodnutím,
• príprava minimálne dvoch riešení zadaného problému s praktickým odôvodnením a definovaním možných rizík a prínosov,
• plynulý chod podporných administratívnych a poradenských činností, ktorý vám umožní zacieliť sa na váš hlavný predmet podnikania a jeho trvalý rozvoj,
• úzka spolupráca s daňovými poradcami a audítormi,
• znalosť a aktívna skúsenosť so súčasnými online trendami a pojmami ako: youtube, CMS, PayPal, Bitcoin, digitálne platformy, cezhraničné operácie, licenčné príjmy za vývoj aplikácií a hier a ďalšie.

Nezávislý pohľad na finančné a prevádzkové operácie a dokumenty spoločnosti dokáže odhaliť mnohé nedostatky. Nejde len o ich odstránenie, ale aj o ďalšie nastavenie správnych procesov, maximalizáciu ich efektivity a s tým spojené zníženie výdavkov a zlepšenie profitability spoločnosti.

Kreston Slovakia realizuje kontroly a rekonštrukcie účtovníctva, investícií, nákladov či dokladov s tým spojených. Výsledkom je vnesenie jasných pravidiel do všetkých oblastí finančného fungovania spoločnosti, ktoré zodpovedajú aktuálne platným legislatívnym požiadavkám.

Pri klientmi požadovaných cielených kontrolách a rekonštrukciách účtovníctva sa zameriavame na mnohé kľúčové oblasti, ako sú:

• kontrola formálnej správnosti predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola správnosti zaúčtovania predložených dokladov a dokumentov,
• kontrola posúdenia oprávnenosti nároku na daňové náklady či odpočty DPH,
• rekonštrukcia účtovníctva a DPH z predchádzajúcich období prevzaté od predchádzajúcej účtovnej spoločnosti,
• rekonštrukcia dane z príjmov a posúdenie správnosti vykonaného transferu výsledku hospodárenia na základ dane,
• opravy chýb minulých období,
• reporting výsledkov kontroly či rekonštrukcie a pravidelná komunikácia so spoločníkmi.

Mzdy a odvody patria k najvýznamnejším nákladom zamestnávateľov, a preto by ich správa mala byť v rebríčku priorít spoločnosti na rovnakej úrovni ako daňová a účtovná agenda. Bez dokonalého poznania platnej legislatívy a z nej vyplývajúcich povinností a možností sa vystavuje hrozbe, že bude čeliť sankciám zo strany štátnych úradov a vynakladať svoje peniaze neefektívne. V neposlednom rade hrozia aj zbytočné konflikty s pracovníkmi spoločnosti.

Kreston Slovakia dokáže všetkým týmto problémom predchádzať. Naši odborníci majú detailný prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Majú skúsenosti s riešením štandardných aj mimoriadnych prípadov, týkajúcich sa mzdovej a odvodovej agendy a s komunikáciou s príslušnými úradnými autoritami. Zároveň ponúkajú komplexný pohľad na personálnu agendu, čo zahŕňa nielen samotné administratívne činnosti spojené so spracúvaním miezd, ale aj pracovno-právne poradenstvo spočívajúce v optimalizácii pracovných podmienok a ich premietnutí v pracovných zmluvách.
Sme pripravení prevziať celú vašu mzdovú a personálnu agendu so všetkými jej súčasťami, ako sú:
• mesačné spracovanie dochádzok a miezd,
• elektronické zasielanie výkazov do poisťovní a správcovi dane,
• ročné zúčtovanie daní zamestnancov,
• pracovno-právne poradenstvo, príprava a audit pracovno-právnych dokumentov,
• optimalizácia pracovných a platových podmienok,
• príprava dokumentácie a zastupovanie klienta v prípade kontrol z Národného inšpektorátu práce alebo Sociálnej poisťovne,
• cezhraničný tok zamestnancov,
• personálny a mzdový audit,
• administratívne úkony spojené s fluktuáciou zamestnancov.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie