Naše služby

Audit
M&A

Naše služby v oblasti auditu zahŕňajú všetky potrebné kroky smerujúce k úspešnému overeniu finančných výkazov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov (SAS) ako aj podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) od prvotného poznania činnosti klienta až po overenie výročnej správy.

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 200 až ISA 720. Ide o audítorské zákazky ako:
• štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve
• štatutárny audit individuálnej a/alebo konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii (IFRS)
• audit priebežnej účtovnej závierky
• audit výročnej správy

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 800 až ISA 810. Ide o nasledovné služby:
• audit finančných výkazov zostavených v súlade s rámcom na osobitné účely (napr. výkazov zostavených podľa skupinových účtovných smerníc, výkazov zostavených na cash-flow princípe, výkazov zostavených podľa upravených účtovných postupov dohodnutých v kúpno-predajnej zmluve a iné)
• audit jednotlivých finančných výkazov a konkrétnych prvkov, účtov alebo položiek finančného výkazu (napr. audit súvahy, audit výkazu cash flow, audit pohľadávok, audit výnosov a iné)
• zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom

Tieto služby vykonávame podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na preverenie, ISRE 2400 až ISRE 2410.
Ide o:
• preverenie finančných výkazov
• preverenie priebežných finančných informácií

Tieto zákazky sú realizované podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na uisťovacie služby, ISAE 3000 až ISAE 3402. Ide o zákazky ako:
• uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií (napr. k nastaveniu a efektívnemu fungovaniu kontrol, k efektívnemu využívaniu zdrojov nadácií a iných neziskových organizácií)
• preskúmanie budúcich finančných informácií
• správy o uistení ku kontrolám v organizácii poskytujúcej služby. Cieľom týchto zákaziek je vydať na účely účtovných jednotiek klienta a ich audítorov správu o kontrolách v organizácii poskytujúcej služby účtovným jednotkám klienta, ktorá je pravdepodobne relevantná pre internú kontrolu účtovných jednotiek klienta z hľadiska finančného výkazníctva
• služby oprávnenej osoby podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Tieto zákazky sú vykonávané podľa Medzinárodných štandardov na súvisiace služby ISRS 4400 až ISRS 4410.
• zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií (napr. ku kalkulácii finančných ukazovateľov, tzv. kovenantov a iné podľa špecifikácie klienta)
• zákazky na zostavenie finančných výkazov

Poskytujeme tiež iné neaudítorské služby mimo rámca Medzinárodných audítorských štandardov podľa špecifikácií klienta alebo požiadaviek zákona. Môže ísť napr. o:
• preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností v zmysle požiadaviek Obchodného zákonníka
• kontrola účtovníctva
• iné

Členovia nášho audit tímu sú mladí a flexibilní ľudia, ktorí majú univerzitné vzdelanie a priebežne sa vzdelávajú aj na školeniach organizovaných domovskou sieťou, Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov a inými organizáciami. Striktné dodržiavanie Etického kódexu audítora je pre nás samozrejmou a nevyhnutnou základňou pre výkon našej práce.

Procesy podnikových kombinácií sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Kreston Slovakia poskytuje klientom komplexné právne, účtovné a daňové služby pri všetkých druhoch podnikových kombinácií, od predaja podniku alebo jeho časti, prevodov jednotlivých aktív spoločností, prevodov majetkových účastí, až po všetky formy fúzií a zmeny existujúcich právnych foriem spoločností.

Kreston Slovakia v oblasti podnikových kombinácií pravidelne poskytuje poradenstvo najmä pri:
• detailnej príprave a štruktúrovaní transakcie
• príprave a realizácii due diligence
• príprave a prerokovaní dokumentácie a realizácie transakcie
• kontrole dodržiavania relevantných právnych predpisov
• vypracovaní analýz a stanovísk k rizikám pri zamýšľaných transakciách

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 200 až ISA 720. Ide o audítorské zákazky ako:
• štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve
• štatutárny audit individuálnej a/alebo konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii (IFRS)
• audit priebežnej účtovnej závierky
• audit výročnej správy

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 800 až ISA 810. Ide o nasledovné služby:
• audit finančných výkazov zostavených v súlade s rámcom na osobitné účely (napr. výkazov zostavených podľa skupinových účtovných smerníc, výkazov zostavených na cash-flow princípe, výkazov zostavených podľa upravených účtovných postupov dohodnutých v kúpno-predajnej zmluve a iné)
• audit jednotlivých finančných výkazov a konkrétnych prvkov, účtov alebo položiek finančného výkazu (napr. audit súvahy, audit výkazu cash flow, audit pohľadávok, audit výnosov a iné)
• zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom

Tieto služby vykonávame podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na preverenie, ISRE 2400 až ISRE 2410.
Ide o:
• preverenie finančných výkazov
• preverenie priebežných finančných informácií

Tieto zákazky sú realizované podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na uisťovacie služby, ISAE 3000 až ISAE 3402. Ide o zákazky ako:
• uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií (napr. k nastaveniu a efektívnemu fungovaniu kontrol, k efektívnemu využívaniu zdrojov nadácií a iných neziskových organizácií)
• preskúmanie budúcich finančných informácií
• správy o uistení ku kontrolám v organizácii poskytujúcej služby. Cieľom týchto zákaziek je vydať na účely účtovných jednotiek klienta a ich audítorov správu o kontrolách v organizácii poskytujúcej služby účtovným jednotkám klienta, ktorá je pravdepodobne relevantná pre internú kontrolu účtovných jednotiek klienta z hľadiska finančného výkazníctva
• služby oprávnenej osoby podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Tieto zákazky sú vykonávané podľa Medzinárodných štandardov na súvisiace služby ISRS 4400 až ISRS 4410.
• zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií (napr. ku kalkulácii finančných ukazovateľov, tzv. kovenantov a iné podľa špecifikácie klienta)
• zákazky na zostavenie finančných výkazov

Poskytujeme tiež iné neaudítorské služby mimo rámca Medzinárodných audítorských štandardov podľa špecifikácií klienta alebo požiadaviek zákona. Môže ísť napr. o:
• preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností v zmysle požiadaviek Obchodného zákonníka
• kontrola účtovníctva
• iné

Členovia nášho audit tímu sú mladí a flexibilní ľudia, ktorí majú univerzitné vzdelanie a priebežne sa vzdelávajú aj na školeniach organizovaných domovskou sieťou, Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov a inými organizáciami. Striktné dodržiavanie Etického kódexu audítora je pre nás samozrejmou a nevyhnutnou základňou pre výkon našej práce.

Procesy podnikových kombinácií sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Kreston Slovakia poskytuje klientom komplexné právne, účtovné a daňové služby pri všetkých druhoch podnikových kombinácií, od predaja podniku alebo jeho časti, prevodov jednotlivých aktív spoločností, prevodov majetkových účastí, až po všetky formy fúzií a zmeny existujúcich právnych foriem spoločností.

Kreston Slovakia v oblasti podnikových kombinácií pravidelne poskytuje poradenstvo najmä pri:
• detailnej príprave a štruktúrovaní transakcie
• príprave a realizácii due diligence
• príprave a prerokovaní dokumentácie a realizácie transakcie
• kontrole dodržiavania relevantných právnych predpisov
• vypracovaní analýz a stanovísk k rizikám pri zamýšľaných transakciách

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie