Naše služby

Kybernetická bezpečnosť

Naša firma si plne uvedomuje uvedené skutočnosti a ponúka vám podporu, ktorá ušetrí váš čas a umožní vám venovať sa naplno vášmu biznisu pri zachovaní požadovanej miery bezpečnosti.

1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje európsku Smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS).

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností podľa zákona a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie a nápravu a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.

Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva audítor certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim osoby príslušným na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024.

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do 2 rokov odo dňa zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb. Náklady auditu znáša prevádzkovateľ základnej služby.

ČO PONÚKAME?

Naši certifikovaní špecialisti pre oblasť kybernetickej bezpečnosti vám vedia poskytnúť podporu od základných analýz a posúdení aktuálneho stavu až po návrh konkrétnych bezpečnostných opatrení šitých na mieru, prípadne poskytovať externé služby podpory pri udržiavaní celého systému riadenia kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho vám vieme zabezpečiť aj naplnenie súladu s rôznymi legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami noriem a prípadne poskytnúť oficiálne audity kybernetickej bezpečnosti realizované certifikovanými audítormi.

Naše služby zahŕňajú najmä:

Audity kybernetickej bezpečnosti (podľa zákona č. 69/2018 Z. z.) a iné posúdenia súladu s legislatívou alebo normami.
Podporu pri zavádzaní systému riadenia kybernetickej bezpečnosti: analýzy IT a obchodných rizík, návrh bezpečnostných opatrení, tvorbu bezpečnostnej dokumentácie, podporu pri nastavovaní princípov a pravidiel pre jednotlivé oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti (napr. BCM, oblasť riadenia incidentov, bezpečná prevádzka IS a aplikácií a pod.), implementáciu bezpečnostných riešení a systémov. Externé služby manažéra kybernetickej bezpečnosti. Školenia a iné konzultačné služby v uvedenej oblasti.

Naši certifikovaní špecialisti vám budú plne k dispozícii, aby vám pomohli identifikovať vaše potreby a požiadavky a poskytli primeranú podporu.

Naša spoločnosť je vedená na webovom sídle NBÚ SR, ako audítor kybernetickej bezpečnosti.

https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/kontrola-a-audit/zoznam-auditorov/index.html