Naše služby

Právo

Naša advokátska kancelária sa špecializuje na obchodno-právnu agendu. Zastupujeme záujmy našich klientov vo všetkých jeho oblastiach, nevynímajúc transakčné poradenstvo, správne právo, sporovú a arbitrážnu agendu.
Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri ich podnikateľskej činnosti, a to nielen v oblasti práva obchodných spoločností, ale aj v obchodno-právnych sporoch, v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Taktiež ponúkame právne poradenstvo, konzultácie a vypracovanie akýchkoľvek obchodnoprávnych zmlúv. V Kreston Slovakia dbáme na to, aby jednotlivé poskytované služby boli navzájom prepojené a v súlade s aktuálnou legislatívou.

Právny tím Kreston Slovakia vám poradí nielen v týchto oblastiach:
založenie rôznych typov obchodných spoločností, ich zmeny, týkajúce sa zmeny sídla, zmeny názvu, zúženie a rozšírenie podnikateľskej činnosti, personálne zmeny štatutárnych zástupcov, zmeny spoločníkov, majiteľov obchodných podielov, zrušenie (s likvidáciou alebo bez likvidácie) obchodných spoločností, právne poradenstvo, vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv, vrátane kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o predaji podniku, licenčnej zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve, lízingovej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, obstarávateľských zmlúv, prepravných zmlúv a iných, zastupovanie klientov v súdnom a mimosúdnom konaní v rámci obchodno-právnych sporov, zastupovanie klientov v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Daňové právo je jednou z priorít v rámci poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.

Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Okrem správy daňovej agendy je súčasťou služieb Kreston Slovakia daňové plánovanie a daňové poradenstvo. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v rámci platnej legislatívy. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie. V rámci daňového práva poskytujeme najmä tieto služby:

- podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
- podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.).

Ochránime nehmotný majetok, ktorý je výsledkom Vašej tvorivosti a myslenia.

Náš právny tím zastupuje významné spoločnosti podnikajúce nie len v IT sektore pri vývoji software ale i spoločnosti z iných odvetví pri samotnej implementácií ich, na mieru pripravených softwarových riešení a výrobných postupov, patentov. Úprava licenčných vzťahov, riešenie autorskoprávnej ochrany, aktívne vedenie agendy registrovaných predmetov duševného vlastníctva, vrátane národných, EÚ a medzinárodných ochranných známok a úžitkových vzorov. Náš právny tím disponuje expertmi na patentovú ochranu i ochranu osobných údajov.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri nadobúdaní vlastníctva k nehnuteľnostiam od zisťovania právneho stavu nehnuteľností, až po prípravu kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľností.

Pri príprave zmluvnej dokumentácie vychádzame zo zásady prevencie rizík a vždy sa snažíme navrhnúť vhodný spôsob ochrany záujmov našich klientov pre prípady, kedy druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky. zmluvy pri kúpe či predaji – rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zámenná zmluva a iné druhy posudzovacích zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmluvy o zriadení záložného práva, vecného bremena a iné, dohody o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva/BSM, nájomné a podnájomné zmluvy na pozemky, byty, nebytové priestory, administratívne priestory alebo obchodné priestory, zmluvy o dielo na výstavbu nehnuteľností, právne poradenstvo a služby vo veciach nadstavby, prístavby alebo vstavby bytov uskutočňovaných v rodinných alebo bytových domoch, zastupovanie v katastrálnom konaní a prípadne podľa požiadaviek klienta aj v stavebnom konaní, autorizácia zmlúv.

Posky­tujeme komplexné poradenstvo pri verejnom obstarávaní pre obstarávateľa i uchádzača.

V odbornom tíme máme profesionálov, ktorí pôsobili v štátnej správe, ale i v komerčnom sektore na pozíciách nákupcov i obstarávateľov a majú vo verejnom obstarávaní viac ako 15 ročné skúsenosti. Našou výhodou je, že poznáme problematiku verejného obstarávania z oboch strán.

V rámci pracovného práva vám ponúkame komplexný pohľad na túto agendu a sme pripravení navrhnúť ideálne riešenia na individuálne výzvy či problémy, ktorým zamestnávatelia dnes musia čeliť.

Týka sa to predovšetkým čo najefektívnejšieho využívania dostupnej pracovnej sily a jej optimalizáciu tak z pohľadu potrieb spoločnosti, ako aj povinností, ktoré v tomto smere ukladá legislatíva. audit pracovných zmlúv, sledovanie povinností zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu, príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv, ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, okamžité zrušenie, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie, poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.

V oblasti fúzií a akvizícií poskytujeme právne poradenstvo pri vstupe domácich a zahraničných investorov do obchodných spoločností, ktorého súčasťou je aj právny audit a podpora pri kúpe a predaji podnikov.

Náš právny tím má bohaté skúsenosti s vykonávaním právneho auditu v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou, akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru zo strany banky, poradenstvo zamerané na ekonomické a obchodné zámery klientov, zlučovanie, splynutie a rozdeľovanie podnikov a vzájomných operácií, príprava transakčného procesu a dokumentácie.

Poskytujeme komplexné právne služby pri vymáhaní pohľadávok. Na základe právnej analýzy oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby vám bola pohľadávka čo najskôr a v plnej výške uhradená.

Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti preferujeme mimosúdne riešenia a vymáhanie dlhu v podobe predžalobnej výzvy a negociovania. V prípade neúspešnosti mimosúdneho vymáhania, t. j. ak by nedošlo k úhrade dlhu, dohode o splátkach alebo zabezpečeniu pohľadávky ručením alebo napríklad záložným právom a pod., pristupujeme k súdnemu vymáhaniu. Našich klientov sa snažíme zaťažovať čo najmenej, rokovania a súdne pojednávania vybavíme i bez prítomnosti klienta.

Zvážime, samozrejme, aj iné možnosti, ako napríklad iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, podanie trestného oznámenia a iné.

Pri nesplnení povinností dlžníka pristupujeme k exekúcii formou vypracovania návrhu a plným zastúpením klienta v exekučnom konaní.

V prípade potreby taktiež napádame platnosť právnych úkonov, ktorými sa dlžník zbavoval svojho majetku alebo odporujeme právnym úkonom, ktorými dlžník svoj majetok zmenšil (darovanie, predaj, zabezpečenie a pod.).

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri ich podnikateľskej činnosti, a to nielen v oblasti práva obchodných spoločností, ale aj v obchodno-právnych sporoch, v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Taktiež ponúkame právne poradenstvo, konzultácie a vypracovanie akýchkoľvek obchodnoprávnych zmlúv. V Kreston Slovakia dbáme na to, aby jednotlivé poskytované služby boli navzájom prepojené a v súlade s aktuálnou legislatívou.

Právny tím Kreston Slovakia vám poradí nielen v týchto oblastiach:
založenie rôznych typov obchodných spoločností, ich zmeny, týkajúce sa zmeny sídla, zmeny názvu, zúženie a rozšírenie podnikateľskej činnosti, personálne zmeny štatutárnych zástupcov, zmeny spoločníkov, majiteľov obchodných podielov, zrušenie (s likvidáciou alebo bez likvidácie) obchodných spoločností, právne poradenstvo, vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv, vrátane kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o predaji podniku, licenčnej zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve, lízingovej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, obstarávateľských zmlúv, prepravných zmlúv a iných, zastupovanie klientov v súdnom a mimosúdnom konaní v rámci obchodno-právnych sporov, zastupovanie klientov v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Daňové právo je jednou z priorít v rámci poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.

Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Okrem správy daňovej agendy je súčasťou služieb Kreston Slovakia daňové plánovanie a daňové poradenstvo. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v rámci platnej legislatívy. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie. V rámci daňového práva poskytujeme najmä tieto služby:

- podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
- podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.).

Ochránime nehmotný majetok, ktorý je výsledkom Vašej tvorivosti a myslenia.

Náš právny tím zastupuje významné spoločnosti podnikajúce nie len v IT sektore pri vývoji software ale i spoločnosti z iných odvetví pri samotnej implementácií ich, na mieru pripravených softwarových riešení a výrobných postupov, patentov. Úprava licenčných vzťahov, riešenie autorskoprávnej ochrany, aktívne vedenie agendy registrovaných predmetov duševného vlastníctva, vrátane národných, EÚ a medzinárodných ochranných známok a úžitkových vzorov. Náš právny tím disponuje expertmi na patentovú ochranu i ochranu osobných údajov.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri nadobúdaní vlastníctva k nehnuteľnostiam od zisťovania právneho stavu nehnuteľností, až po prípravu kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľností.

Pri príprave zmluvnej dokumentácie vychádzame zo zásady prevencie rizík a vždy sa snažíme navrhnúť vhodný spôsob ochrany záujmov našich klientov pre prípady, kedy druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky. zmluvy pri kúpe či predaji – rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zámenná zmluva a iné druhy posudzovacích zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmluvy o zriadení záložného práva, vecného bremena a iné, dohody o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva/BSM, nájomné a podnájomné zmluvy na pozemky, byty, nebytové priestory, administratívne priestory alebo obchodné priestory, zmluvy o dielo na výstavbu nehnuteľností, právne poradenstvo a služby vo veciach nadstavby, prístavby alebo vstavby bytov uskutočňovaných v rodinných alebo bytových domoch, zastupovanie v katastrálnom konaní a prípadne podľa požiadaviek klienta aj v stavebnom konaní, autorizácia zmlúv.

Posky­tujeme komplexné poradenstvo pri verejnom obstarávaní pre obstarávateľa i uchádzača.

V odbornom tíme máme profesionálov, ktorí pôsobili v štátnej správe, ale i v komerčnom sektore na pozíciách nákupcov i obstarávateľov a majú vo verejnom obstarávaní viac ako 15 ročné skúsenosti. Našou výhodou je, že poznáme problematiku verejného obstarávania z oboch strán.

V rámci pracovného práva vám ponúkame komplexný pohľad na túto agendu a sme pripravení navrhnúť ideálne riešenia na individuálne výzvy či problémy, ktorým zamestnávatelia dnes musia čeliť.

Týka sa to predovšetkým čo najefektívnejšieho využívania dostupnej pracovnej sily a jej optimalizáciu tak z pohľadu potrieb spoločnosti, ako aj povinností, ktoré v tomto smere ukladá legislatíva. audit pracovných zmlúv, sledovanie povinností zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu, príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv, ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, okamžité zrušenie, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie, poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.

V oblasti fúzií a akvizícií poskytujeme právne poradenstvo pri vstupe domácich a zahraničných investorov do obchodných spoločností, ktorého súčasťou je aj právny audit a podpora pri kúpe a predaji podnikov.

Náš právny tím má bohaté skúsenosti s vykonávaním právneho auditu v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou, akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru zo strany banky, poradenstvo zamerané na ekonomické a obchodné zámery klientov, zlučovanie, splynutie a rozdeľovanie podnikov a vzájomných operácií, príprava transakčného procesu a dokumentácie.

Poskytujeme komplexné právne služby pri vymáhaní pohľadávok. Na základe právnej analýzy oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby vám bola pohľadávka čo najskôr a v plnej výške uhradená.

Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti preferujeme mimosúdne riešenia a vymáhanie dlhu v podobe predžalobnej výzvy a negociovania. V prípade neúspešnosti mimosúdneho vymáhania, t. j. ak by nedošlo k úhrade dlhu, dohode o splátkach alebo zabezpečeniu pohľadávky ručením alebo napríklad záložným právom a pod., pristupujeme k súdnemu vymáhaniu. Našich klientov sa snažíme zaťažovať čo najmenej, rokovania a súdne pojednávania vybavíme i bez prítomnosti klienta.

Zvážime, samozrejme, aj iné možnosti, ako napríklad iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, podanie trestného oznámenia a iné.

Pri nesplnení povinností dlžníka pristupujeme k exekúcii formou vypracovania návrhu a plným zastúpením klienta v exekučnom konaní.

V prípade potreby taktiež napádame platnosť právnych úkonov, ktorými sa dlžník zbavoval svojho majetku alebo odporujeme právnym úkonom, ktorými dlžník svoj majetok zmenšil (darovanie, predaj, zabezpečenie a pod.).

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie