Naše služby

Dane

Poradenstvo vo všetkých oblastiach priamych aj nepriamych daní, analýzy daňových rizík a daňového plánovania, nevynímajúc oblasti národného i medzinárodného zdaňovania. Našim klientom poskytujeme okrem iného i vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Náš špecializovaný tim odborníkov Vám poradí i pri zdaňovaní obchodov s kryptomenami.
Detailné poznanie miestneho daňového systému nášim tímom, zaručuje klientom zvládnutie aj tých najnáročnejších problémov.

Naša práca prináša nové a kreatívne typy transakcií. Moderné a sofistikované riadenie daňovej agendy zahŕňa predovšetkým vysokú odbornosť a neustálu starostlivosť o aktuálne dostupné informácie. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri vytváraní a implementácii daňových stratégií na dosiahnutie výsledkov, ktoré sú v súlade s rizikovým profilom a obchodnými cieľmi každého klienta. Pomáhame pochopiť klientovi daňové dôsledky, aby ich podnikanie postupovalo daňovo najefektívnejším spôsobom. Naším primárnym cieľom ako daňových poradcov je pre klientov minimalizovať zákonom požadované daňové zaťaženie.
Do portfólia odborníkov Kreston Slovakia už dlhodobo patria klasické i mimoriadne prípady a projekty, ktoré sa týkajú tuzemských i zahraničných operácií a vytvárania skupín podnikov. Medzi naše štandardne poskytované služby patrí aj:
• zdaňovanie malých a stredne veľkých podnikov
• spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, transfer výsledku hospodárenia na základ dane
• posúdenie oprávnenosti daňových nákladov
• refundácia dane z iných štátov
• zdaňovanie organizačných zložiek a stálych prevádzkarní
• transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia individuálnych spoločností i spoločností v skupine

Súčasťou portfólia služieb Kreston Slovakia je aj daňové plánovanie. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v blízkej budúcnosti v rámci platnej legislatívy, zdaňovanie v rámci domácej a zahraničnej legislatívy, hodnotenie a identifikáciu daňových rizík a celkovú minimalizáciu daňového zaťaženia.

Okrem sledovania cieľov, ktoré sú vytýčené klientom, dokáže Kreston Slovakia navrhnúť stratégiu v snahe maximalizovať jeho úžitok či aspoň minimalizovať škody, ktoré vznikli v dôsledku chybných rozhodnutí klienta v minulosti.
Daňové plánovanie zahŕňa najmä nasledovné služby:
• spolupráca pri auditoch a predauditoch, komunikácia s audítorom
• národné i nadnárodné daňové zadania
• identifikácia daňových rizík pri vstupe na zahraničné trhy
• zdaňovanie, možné modely realizácie a ich dopady pri náročnejšej investícii
• predaj (časti) podniku

Poskytujeme poradenské služby pri vyhotovovaní kompletnej dokumentácie transferových cien v súlade s príslušnou daňovou legislatívou.

Pripravíme pre Vás kompletné vyhotovenie potrebnej dokumentácie transferových cien.
Pre účely stanovenia benchmark-u, pracujeme s databázami: S&P Capital IQ, TP Catalyst, RoyaltyRange.

Príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Asistencia pri daňovej kontrole v oblasti transferového oceňovania

Analýza existujúcej metodiky a postupu transferového oceňovania v spoločnosti

Implementácia interných modelov a smerníc transferového oceňovania v skupine spriaznených spoločností

Podanie žiadosti o odsúhlasenie ocenenia, tzv. APA – Advance Pricing Agreement

Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní, a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie.

V rámci daňového zastupovania poskytujeme najmä tieto služby:
• podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
• registračné konania
• podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
• pravidelné zastupovanie klienta, komunikácia so správcom dane a riešenie operatívnych a bežných prípadov a nejasností v mene klienta na základe plnomocenstva

Detailné poznanie miestneho daňového systému nášim tímom, zaručuje klientom zvládnutie aj tých najnáročnejších problémov.

Naša práca prináša nové a kreatívne typy transakcií. Moderné a sofistikované riadenie daňovej agendy zahŕňa predovšetkým vysokú odbornosť a neustálu starostlivosť o aktuálne dostupné informácie. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi pri vytváraní a implementácii daňových stratégií na dosiahnutie výsledkov, ktoré sú v súlade s rizikovým profilom a obchodnými cieľmi každého klienta. Pomáhame pochopiť klientovi daňové dôsledky, aby ich podnikanie postupovalo daňovo najefektívnejším spôsobom. Naším primárnym cieľom ako daňových poradcov je pre klientov minimalizovať zákonom požadované daňové zaťaženie.
Do portfólia odborníkov Kreston Slovakia už dlhodobo patria klasické i mimoriadne prípady a projekty, ktoré sa týkajú tuzemských i zahraničných operácií a vytvárania skupín podnikov. Medzi naše štandardne poskytované služby patrí aj:
• zdaňovanie malých a stredne veľkých podnikov
• spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, transfer výsledku hospodárenia na základ dane
• posúdenie oprávnenosti daňových nákladov
• refundácia dane z iných štátov
• zdaňovanie organizačných zložiek a stálych prevádzkarní
• transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia individuálnych spoločností i spoločností v skupine

Súčasťou portfólia služieb Kreston Slovakia je aj daňové plánovanie. Klient dostáva všetky informácie potrebné pre optimalizačné riešenia v blízkej budúcnosti v rámci platnej legislatívy, zdaňovanie v rámci domácej a zahraničnej legislatívy, hodnotenie a identifikáciu daňových rizík a celkovú minimalizáciu daňového zaťaženia.

Okrem sledovania cieľov, ktoré sú vytýčené klientom, dokáže Kreston Slovakia navrhnúť stratégiu v snahe maximalizovať jeho úžitok či aspoň minimalizovať škody, ktoré vznikli v dôsledku chybných rozhodnutí klienta v minulosti.
Daňové plánovanie zahŕňa najmä nasledovné služby:
• spolupráca pri auditoch a predauditoch, komunikácia s audítorom
• národné i nadnárodné daňové zadania
• identifikácia daňových rizík pri vstupe na zahraničné trhy
• zdaňovanie, možné modely realizácie a ich dopady pri náročnejšej investícii
• predaj (časti) podniku

Poskytujeme poradenské služby pri vyhotovovaní kompletnej dokumentácie transferových cien v súlade s príslušnou daňovou legislatívou.

Pripravíme pre Vás kompletné vyhotovenie potrebnej dokumentácie transferových cien.
Pre účely stanovenia benchmark-u, pracujeme s databázami: S&P Capital IQ, TP Catalyst, RoyaltyRange.

Príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Asistencia pri daňovej kontrole v oblasti transferového oceňovania

Analýza existujúcej metodiky a postupu transferového oceňovania v spoločnosti

Implementácia interných modelov a smerníc transferového oceňovania v skupine spriaznených spoločností

Podanie žiadosti o odsúhlasenie ocenenia, tzv. APA – Advance Pricing Agreement

Preberáme zastupovanie klientov už v štádiu daňových kontrol, resp. vo vyrubovacom konaní, a zastupujeme ho až do úplného skončenia prípadu na súde v rámci správneho súdnictva. Náš daňový tím vám s ohľadom na maximalizáciu úžitku v rámci domácej a zahraničnej legislatívy zhodnotí daňové zaťaženie, identifikuje riziká a následne minimalizuje celkové daňové zaťaženie.

V rámci daňového zastupovania poskytujeme najmä tieto služby:
• podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
• registračné konania
• podávanie žalôb na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov (vyrubenie dane, pokuty, sankčný úrok a pod.)
• pravidelné zastupovanie klienta, komunikácia so správcom dane a riešenie operatívnych a bežných prípadov a nejasností v mene klienta na základe plnomocenstva

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie