späť na všetky články
Právo

3 otázky pre…. Sandru Javorskú, advokátku

20. júla 2022

Na čo by ste upozornili začínajúceho podnikateľa?

 

Mojim základným odporúčaním z pozície advokáta je samozrejme nepodceniť kvalitu obsahu zakladateľských dokumentov – zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a celkovo odborného vypracovania dokumentácie ako takej. Rovnako by som odporučila zvoliť vhodného poskytovateľa služieb v oblasti účtovníctva a daní. Správne vedená spoločnosť je totiž hodnotnejšia aj v budúcnosti, s ohľadom na splnenie všetkých zákonných povinností, ako aj s ohľadom na kvalitne spracovanú internú dokumentáciu. Poriadok a precíznosť vo vedení evidencie sa totiž vždy vyplatí.

 

Je možné už v začiatkoch podnikania určiť, ktorá forma je pre daného podnikateľa vhodná?

 

Nie je možné zovšeobecniť, ktorá forma je vhodnejšia, avšak po zohľadnení jednotlivých faktorov, ktoré správnosť voľby ovplyvňujú, je možné relatívne jednoducho zodpovedať otázku, ktorá forma je pre konkrétneho podnikateľa s konkrétnym podnikateľským zámerom vhodná.

 

Ak chce podnikateľ pracovať v tíme, je pre neho výhodnejšie mať zamestnancov alebo spolupracovať so subdodávateľmi (živnostníkmi)?

 

Záleží od toho, akú činnosť potrebuje pre seba zabezpečiť a v akom rozsahu. Ak potrebuje napríklad účtovné, právne alebo marketingové služby, takéto osoby zvyčajne vykonávajú činnosť pre viacerých odberateľov (klientov), a teda je bežné, že pôsobia zvyčajne ako SZČO, prípadne ako obchodná spoločnosť. V takom prípade je úplne v poriadku, ak SZČO poskytne službu podnikateľovi v rozsahu svojej činnosti. Ak však poskytovateľ služby poskytuje službu výlučne jednému podnikateľovi, dlhodobo, v zmysle pokynov tohto klienta a naviac za paušálnu odmenu, môže takáto činnosť napĺňať znaky závislej práce. Vtedy zdanlivo obchodno-právny vzťah supluje pracovný pomer a môže byť posúdený ako nelegálne zamestnávanie. Rovnako pri pohľade na vec z opačnej strany, ak osoba plánuje založiť si živnosť a poskytovať služby ako SZČO, no vo vzťahu len k jednému odberateľovi v súlade s jeho pokynmi, mala by zvážiť, či takáto činnosť nemá byť vykonávaná pre daného partnera v pracovnoprávnom vzťahu, ako zamestnanec. A to aj preto, že ju budú chrániť ustanovenia Zákonníka práce a zamestnávateľ bude za ňu plniť odvodové povinnosti v plnej miere. Počiatočne vyšší príjem SZČO totiž po splnení daňových, odvodových a iných zákonných povinností a po zohľadnení absencie ostatných benefitov oproti porovnateľnej osobe v pracovnom pomere nemusí prevyšovať príjem, ktorý by osoba získala vo forme čistej mzdy ako zamestnanec.