späť na všetky články
Právo

Ekologické označovanie výrobkov – druhá časť

05. mája 2022

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt(ďalej len ako „EVP“).

 

Národná značka EVP je vlastníctvom Ministerstvo životného prostredia SR a má verejnoprávnu povahu. Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky životného prostredia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Oznámenia MŽP SR, podľa ktorého bol produkt posudzovaný. Značka sa používa v jednofarebnom prevedení, v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému vzhľadu výrobku alebo jeho obalu.

 

Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poveruje Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), konkrétnejšie Odbor environmentálneho manažérstva, aby zabezpečil proces tvorby národných environmentálnych kritérií, ktoré predstavujú osobitné podmienky / kritériá pre jednotlivú skupinu produktov s cieľom udelenia EVP.

 

Zároveň dochádza ku spolupráci s európskymi orgánmi. Európsky parlament spolu s Európskou radou vydali potrebné európske kritériá, ktoré je potrebné dodržiavať pri určovaní ,,environmentálne vhodných produktov“, pretože sú v týchto nariadeniach určené látky, ktoré keď produkt obsahuje nesmie byť označený ako ,,environmentálne vhodný produkt“.

 

EKO značku EVP teda, ako bolo uvedené vyššie, udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú osobitné kritériá stanovené Oznámením Ministerstva životného prostredia SR  pre príslušnú skupinu produktov. Ministerstvo životného prostredia SR uverejňuje zoznam Platných národných kritérií a Platných európskych kritérií v registri Oznámení Ministerstva životného prostredia SR.

 

Žiadateľ o EVP si tak v úvode vyberie zo zoznamu platných skupín produktov, na ktoré sú stanovené národné a európske environmentálne kritériá, o ktorú má záujem. Rozhodujúce je vymedzenie predmetnej skupiny, či do nej môže byť zaradený produkt žiadateľa, na ktorý chce tento získať EVP. Žiadateľ si preštudujte environmentálne kritériá na požadovanú skupinu produktov a príslušný Aplikačný balík (v prípade európskych environmentálnych kritérií). Získa tak dostatočné vstupné informácie o stanovených požiadavkách na dôkazovú dokumentáciu ku každému kritériu, ako napr: druh požadovaných dokladov (vyhlásenie, protokol,  karta bezpečnostných údajov…) a ich platnosť, vykonanie požadovaných skúšok podľa predpísaných metód (prednostne sú uznávané skúšky, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025 a overenia vykonané orgánmi akreditovanými podľa EN 45011) a pod.

 

Do 2 mesiacov od doručenia žiadosti a dôkazovej dokumentácie SAŽP skontroluje, či je žiadosť spolu s predloženou dokumentáciou kompletná a výsledok kontroly oznámi žiadateľovi. Prípadné doplnenie dokumentácie je nutné do 6 mesiacov od oznámenia, v opačnom prípade bude žiadosť o udelenie environmentálnej značky zamietnutá. Pokiaľ je dokumentácia kompletná a bola preukázaná zhoda produktu s kritériami, žiadosť prechádza procesom schvaľovania v Komisii Dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a na príslušnom orgáne. Uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi príslušným orgánom a držiteľom značky oprávňuje držiteľa používať environmentálnu značku pre príslušný produkt.

 

Existujú však aj vybrané druhy produktov, ktorým nemožno priznať označenie ,,Environmentálne vhodný produkt“. Sú nimi najmä nápoje, potraviny, humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky, výrobky obsahujúce chemické látky a produkty vyrobené spôsobom, ktorý značne preukazuje škodlivosť pre človeka a životné prostredie.

 

Celkovo od roku 1997 boli vytvorené národné envi­ronmentálne kritériá na 40 skupín produktov. V roku 2020 boli platné osobitné podmienky pre 13 skupín produktov. V Slovenskej republike bolo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou Environmentálne vhodný produkt 269 produktov. Po náraste v roku 2019 došlo v roku 2020 k opačnému trendu, k poklesu produktov so značkou EVP na 44. Štatistikami za rok 2021 zatiaľ nedisponujeme.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia (výrobcovia) možnosť získať aj európsku environmentálnu značku tzv. Environmentálnu značku EÚ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

 

Každý výrobca má právo o toto označenie požiadať a označenie ,,Environmentálna značka EU“ prináša rovnaké výhody ako Slovenské označenie ,,Environmentálne vhodný výrobok“. Získať označenie ,,Environmentálna značka EU“ sa však oplatí tým výrobcom, ktorí majú prostriedky vyvážať výrobok do zahraničia v rámci Európskej únie.

 

Toto označenie predstavuje tak ako u nás výrobok, ktorý je v priebehu výroby, ale aj v priebehu užívania spotrebiteľom, šetrnejší ku životnému prostrediu, ako aj ku samotnému zdraviu spotrebiteľov. Získanie označenia ,,Environmentálnej značky EU“ sa viaže ku žiadosti, ktorú si podáva výrobca produktu.

 

Európska komisia vydala príslušnú dokumentáciu pre overenie produktu so stanovenými environmentálnymi kritériami pre každú príslušnú skupinu, ktoré je potrebné dodržať a splniť pre získanie ,,Environmentálnej značky EU“. Tak isto ako Slovenské označenie ,,Environmentálne vhodný výrobok“ sa viaže označenie ,,Environmentálna značka EU“ ku dobrovoľnému splneniu všetkých potrebných podmienok a kritérií.

 

V rámci Európy bolo ocenených Environmentálnou značkou Európskej únie 75 795 produktov v 24 rôznych skupinách produktov (stav k 31.12.2020). Klesajúci trend v počte produktov s právom používať Envi-ronmentálnu značku EÚ v SR pokračuje aj v roku 2020, kedy celkový počet produktov klesol na 5. Štatistikami za rok 2021 zatiaľ nedisponujeme.

Autor: Zuzana Zvončeková