späť na všetky články
Právo

Ekologické označovanie výrobkov – tretia časť

11. mája 2022

V prvej časti venovanej téme „Ekologického označovania výrobkov“ sme Vám priblížili podstatu tzv. ekolabellingu, vysvetlili sme Vám aké konkrétne environmentálne vlastnosti produktov sa na ceste k získaniu EKO značky posudzujú a poskytli sme Vám všeobecný prehľad v našich podmienkach najčastejšie sa vyskytujúcich typov EKO značiek.

 

V druhej časti nášho článku sme sa venovali významu a podstate slovenskej EKO značky pôsobiacej na národnej úrovni známej pod pojmom „Environmentálne vhodný výrobok“, a zhrnuli sme význam európskej EKO značky označovanej ako ,,Environmentálna značka EU“ pôsobiacej na európskej úrovni.

 

V záverečnej časti článku Vám priblížime podstatu tzv. „Schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)“ a ozrejmíme, čo znamená pojem „Zelené verejné obstarávanie“.

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS):

 

Tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, organizácie získavajú prospech zo znižovania negatívnych environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z ich činností. Zodpovedné environmentálne správanie je považované za obchodnú výhodu, zatiaľ čo zlá environmentálna výkonnosť sa stáva nevýhodou. Keďže problémy životného prostredia sa stávajú verejne viac a viac riešenými, komplexnejšími a ich počet narastá, musia byť riadené novými spôsobmi. Schéma EMAS ponúka systémový prístup.

 

 

EMAS je dobrovoľným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Zavedením schémy EMAS organizácie deklarujú súlad s právnymi predpismi v životnom prostredí, miestnu zodpovednosť, aktívne zapojenie zamestnancov, spoľahli­vosť a dôveryhodnosť uverejnených informácií o životnom prostredí. Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie. Metodika EMAS Easy umožňuje uplatniť schému aj v malých a stredných podnikoch (MSP), ktoré sú viac limitované z hľadiska finančných a ľudských zdrojov.

 

 

Ku dňu 31. decembru 2020 je v národnom registri EMAS zapísaných 29 organizácií s 87 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR. Štatistikami za rok 2021 zatiaľ nedisponujeme.

 

 

Podmienky pre účasť organizácií v EMAS stanovuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a nariadenia č. 1505/2017 a č. 2026/2018, ktoré revidujú prílohy I – IV nariadenia č. 1221/2009. Na národnej úrovni stanovuje podmienky v schéme EMAS zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Výhodami zavedenia schémy EMAS sú: zlepšovanie environmentálneho správania, zlepšovanie dodržiavania právnych požiadaviek a znižovanie risku pokút, lepšia identifikácia prerozdelenia zodpovednosti v organizácii: úlohy a zodpovednosti sú lepšie definované, povedomie o jednotlivých tímoch je silnejšie, menej environmentálnych nehôd, znižovanie nákladov cez opätovné použitie, recykláciu a znižovanie využívania zdrojov a energie, zlepšovanie vzťahov so zainteresovanými stranami: zamestnanci sú viac odhodlaní a externé zainteresované strany si vážia transparentnosť organizácie.

 

 

V niektorých členských štátoch verejné orgány poskytujú organizáciám registrovaným v schéme EMAS výhodu ako napríklad menej kontrol či daňové úľavy.

 

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP):

 

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorej verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do postupov verejného obstarávania za účelom nadobudnutia tovarov, služieb alebo stavebných prác so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v rámci celého životného cyklu.

 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje uplatniť environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci: a) podmienok účasti, b) technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky, c) kritérií na vyhodnotenie ponúk a d) pri osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.

 

 

Zelené verejné obstarávanie predstavuje politický dobrovoľný nástroj v oblasti životného prostredia. Predstavuje výhodu v podobe dobrovoľnosti, keďže naša právna úprava nám nijak neprikazuje sa zúčastňovať takéhoto verejného obstarávania. Zelené verejné obstarávanie predstavuje teda preventívny prostriedok stratégie vo forme opatrení, ktoré sú zamerané na znižovanie znečisťovania životného prostredia a zdravie spotrebiteľov už v procese výroby ako aj v podobe už hotového produktu.

 

 

Výhody oproti klasickému verejnému obstarávaniu môžu pri takomto Zelenom verejnom obstarávaní predstavovať napríklad zlepšovanie sociálnych a zdravotných podmienok života spotrebiteľov, značnú úsporu nákladov, presadzovanie inovácií a podpory záujmu o životné prostredie a zdravie občanov a v neposlednom rade aj posilnenie dôvery u občanov, podnikov a verejnej správy.

 

 

V roku 2016 bol uznesením vlády SR č. 590 schválený v poradí tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III). Strategickým cieľom NAP GPP III je do roku 2020 dosiah­nuť 50 % podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Podľa Envirostratégie 2030 by mal tento podiel v roku 2030 dosiahnuť až 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

 

 

Sledovanie pokroku/vývoja GPP sa vykonáva každoroč­ným monitorovaním, ktorým sa hodnotí úroveň uplatňovania GPP v SR na základe dvoch kvantitatívnych indikátorov. Za rok 2020 sa v rámci monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR sledovali celkové počty a hodnoty nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou v členení na tovary, služby a stavebné práce. Úroveň GPP v roku 2020 je však stále nízka, hodnotenie vychádzalo z prieskumu, do ktorého sa zapojila len zhruba pätina dotknutých verejných inštitúcií. V roku 2020 bola dosiahnutá úroveň podielu zákaziek GPP na celkovom počte 14,74 % a podielu zákaziek GPP na celkovej hodnote zákaziek 11,45 %.

 

 

Veríme, že aj prostredníctvom zlepšovania environmentálneho povedomia spoločnosť postupne dospeje do stavu, kedy bude posudzovanie ochrany životného prostredia bežnou súčasťou všetkých oblastí života spoločnosti, významným prvkom a nielen akýmsi druhoradým elementom zatieneným inými prevažujúcimi faktormi.

 

 

Citát: „Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá“ Leonardo Da Vinci 1452 – 1519

Autor: Zuzana Zvončeková