späť na všetky články
Právo

Lex Ukrajina

07. apríla 2022

V súvislosti so situáciou na Ukrajine prijala dňa 22.03.2022 Národná rada zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len ako „Lex Ukrajina“), ktorého súčasťou je súbor opatrení, ktoré si kladú za cieľ uľahčiť odídencom pobyt na Slovensku. Lex Ukrajina nadobudol účinnosť dňa 30.03.2022.

 

Ubytovanie odídencov

 

V súvislosti s príspevkom na ubytovanie odídenca bol novelizovaný zák. č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o azyle“) mimo iného v rozsahu § 36a Zákona o azyle, v zmysle ktorého, Vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Táto novela nadobudla účinnosť od 26.02.2022.

Pre účely ubytovania odídencov je potrebné rozlišovať poskytovateľa ubytovania. Pre lepšiu predstavu rozlišujeme poskytovateľov ubytovania na:

 

1. Ubytovanie odídencov v hoteloch či penziónoch – tzv. veľkokapacitné ubytovacie služby
2. Ubytovanie odídencov v nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve fyzických či právnických osôb mimo výkon predmetu činnosti ich činnosti

 

Poskytovatelia ubytovania sa registrujú prostredníctvom webovej stránky https://pomocpreukrajinu.sk/sk. Nevyhnutným pre poskytnutie príspevku je podanie žiadosti o príspevok za ubytovanie odídenca a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní ubytovania odídencovi medzi poskytovateľom ubytovania a odídencom (ďalej len ako „Zmluva“), v ktorej je okrem iného podstatnou zložkou určenie počtu prenajímaných miestností z dôvodu výšky poskytovaného príspevku. Zároveň je podstatným znakom tejto Zmluvy jej bezodplatnosť, tzn. že poskytovateľovi ubytovanie, v zmysle tejto Zmluvy, nenáleží od odídenca odmena. Príspevok za poskytnutie ubytovanie môžu získať fyzické i právnické osoby poskytujúce ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti, hotely, penzióny, ale aj obce a vyššie územné celky. Ubytovanie takisto musia poskytovať bezodplatne.

 

Príspevok za poskytnutie ubytovania sa bude vyplácať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho poskytnutie. Podľa predbežných informácii príspevok bude poskytovaný do konca 06/2022.

 

AD 1 – Ubytovanie odídencov v hoteloch či penziónoch

 

Keďže výška príspevku v rozmedzí 500 – 1250 EUR je pre hotel či penzión nepostačujúca v zmysle kapacitných možností týchto zariadení, výška príspevku a spôsob vyplácania je súčasťou samostatných opatrení a úprava príspevku na poskytnutie ubytovania, resp. jeho vyplácanie spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Výška príspevku za poskytnutie ubytovania je stanovená v zmysle § 1 nariadenia vlády č. 100/2022 Z. z., o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa veku odídenca:

 

– Ak ide o odídenca, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, poskytuje sa príspevok vo výške 7,70 Eur za jednu noc ubytovania odídenca
– Ak ide o odídenca, ktorý nedovŕšil vek 15 rokov, poskytuje sa príspevok vo výške 3,85 Eur za jednu noc ubytovania odídenca

 

Ubytovatelia v systéme môžu sami nastaviť svoje voľné kapacity, počet izieb či ďalšie doplnkové služby. Zároveň bude mať poskytovateľ ubytovania za istých okolností i možnosť žiadať o doplatok za poskytnuté doplnkové služby (tieto skutočnosti však musia byť vopred stanovené).

 

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku ako i Zmluva o poskytovaní ubytovania odídencovi medzi poskytovateľom ubytovania a odídencom je dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby (https://www.mindop.sk/lex-ukrajina).

 

AD 2 – Ubytovanie odídencov v nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve fyzických či právnických osôb mimo výkon predmetu činnosti ich činnosti

 

V súvislosti s ubytovaním odídencov tzv. „mimo hotelov a penziónov“ má nárok na príspevok za ubytovanie odídenca osoba, ktorá v územnom obvode obce vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ak poskytne ubytovanie odídencovi na základe Zmluvy. Podstatné znaky Zmluvy sú pre vymedzenie výšku príspevku:

 

– počet prenajímaných obytných miestností
– bezodplatnosť poskytovanej služby

 

Poskytovateľ ubytovania Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevku za kalendárny mesiac do 30 dní od doručenia zoznamu prenajímateľov. Kontrolu nároku vykonáva obec.

 

Výška príspevku sa pohybuje v zmysel § 36a Zákona o azyle v rozmedzí 500 – 1.250 EUR za mesiac, v závislosti od počtu poskytovaných miestností:

 

– 1 obytná miestnosť – maximálna výška príspevku je 500 EUR
– 2 obytné miestnosti – maximálna výška príspevku je 750 EUR
– 3 obytné miestnosti – maximálna výška príspevku je 1000 EUR
– 4 a viac obytných miestností – maximálna výška príspevku je 1250 EUR

 

Príspevok poskytovateľovi ubytovania vypláca obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza na základe žiadosti a Zmluvy, ktorú jej poskytovateľ ubytovania doručí. Časť príspevku si môže poskytovateľ ubytovania uplatniť i spätne, a to v situácii kedy si odídenec o status dočasného útočiska požiadal, najviac však sedem dní od dátumu priznania štatútu odídenca a zároveň najskôr od 26.02.2022.

Autor: Denis Čech