späť na všetky články
Právo

Moja značka – moje bohatstvo (ochranné známky)

15. augusta 2022

Vlastnícke právo k hmotným predmetom každodenného života si chránime rôznymi spôsobmi, používame zámky, staviame ploty, uzatvárame poistné zmluvy a v neposlednom rade na možných škodcov preventívne pôsobíme i  prostredníctvom prostriedkov trestného, správneho či občianskeho práva. Vlastnícke právo je však možné uplatňovať a chrániť i vo vzťahu k nehmotným predmetom, resp. predmetom duševného vlastníctva. Je však otázkou, či si naše výsledky duševnej činnosti chránime dostatočne.

 

Nielen, že ochrana duševného vlastníctva je určitou možnosťou vlastníka, ale často je i nevyhnutným spôsobom ochrany podnikateľských zámerov, úspešného podnikateľského plánu a v prípade potreby i uplatňovania svojich práv.

 

Významnými prostriedkami chrániacimi vlastnícke právo v oblasti práva duševného vlastníctva je ochranná známka, patent, dizajn či priemyselný vzor. Registráciou jedného z prostriedkov ochrany duševného vlastníctva získava majiteľ významný prostriedok ochrany jeho práv, ktorý môže uplatniť voči osobám, ktoré by chceli jeho dobrú povesť, know-how či výsledky jeho tvorivej činnosti zneužiť a využiť vo svoj prospech.

 

 

Registrácia ochrannej známky

 

Potenciálny majiteľ ochrannej známky by si pred jej registráciou mal uvedomiť aký je aktuálny, ale i budúci územný rozsah jeho podnikania, či plánuje expanziu finančnú či územnú, aká bude možná hodnota ochrannej známky, jej daňové aspekty a služby (predmety činnosti – výroba, služby), pre ktoré chce ochrannú známku zaregistrovať.

 

Ochranné známky je možné triediť podľa rôznych kritérií, mimo iného sú nimi:

– územné kritérium – územná oblasť ochrany,

– kritérium tried ochrany – typy výrobkov a služieb,

– druh ochrannej známky.

 

Územné kritérium

 

Majiteľ potenciálnej ochrannej známky sa môže rozhodnúť či svoju budúcu ochrannú známku zaregistruje pre územie Slovenskej republiky poprípade iného štátu, pre územie Európskej únie či využije tzv. celosvetovú ochranu. Keďže rozdiely medzi poplatkami za zápis slovenskej ochrannej známky a ochrannej známky, ktorá chráni duševné vlastníctvo majiteľa v celoeurópskom či celosvetovom kontexte, môžu byť značné, je dôležité sa zamyslieť i nad ekonomickou stránkou podania prihlášky ochrannej známky. Na druhú stranu je však dôležité predvídať, pretože ak expanzia do zahraničia je viacmennej istým vyvrcholením snáh podnikateľa o rozšírenie jeho podnikateľských plánov, môže byť veľmi nerozumné nezaregistrovať ochrannú zámku i v tejto krajine poprípade na území Európskej únie.

 

Kritérium tried ochrany

 

Majiteľ ochrannej známky registruje ochrannú známku pre určité triedy, v základnom „balíku“ má 3 triedy. Samozrejme ak má prihlasovateľ záujem o registráciu ochrannej známky pre viac tried je to možné za príplatok.

 

Napríklad výrobca zmrzliny by mal určite registrovať ochrannú známku pre triedu 30 (zmrzlina, káva, prísady do zmrzlín atd.) – nechce totiž, aby iný výrobca zmrzliny predával zmrzlinu s takým istým logom, či dizajnom predajne ako má on a využíval tak jeho dobré meno, ktoré si kvalitnou zmrzlinou vybudoval.

 

Prihlasovateľ ochrannej známky je povinný presne vymedziť tovary a služby v znení medzinárodnej klasifikácie tried ochranných známok (Nicejská klasifikácia) ich označením príslušným číslom triedy. Ak tak neurobí alebo chybne označí triedy a v prípade vnútroštátnej (slovenskej) ochránenej známky bude formálnym prieskumom Úradu priemyselného valstníctva Slovenskej republiky zistený nesúlad, v tom prípade bude prihlasovateľ povinný svoju prihlášku upraviť. Klasifikácia obsahuje celkovo 45 tried tovarov a služieb, z toho 34 tovarových tried a 11 tried služieb. Zápis jednotlivých tried má pre uplatnenie práv z Ochrannej známky značný význam, z dôvodu, že rozsah ochrany ochrannej známky platí len na zapísané triedy tovarov a služieb. Samozrejme ochrana napr. loga, ako obrazovej ochrannej známky, resp. ako predmetu tvorivej duševnej činnosti, môže byť predmetom i autorskoprávnej ochrany a v neposlednom rade takéto neoprávnené zásahy sú predmetom i verejnoprávnej ochrany v oblasti trestného práva.

 

Druh ochrannej známky

 

Ochranné známky môžu mať rozličnú povahu, môžu tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé odlíšiť tovar alebo službu jednej osoby od tovaru alebo služby inej osoby. Spôsob zaregistrovania ochrannej známky je tak relatívne široký. Môže ísť o zvuk, slogan, logo či akékoľvek označenie, ktoré je možné vnímať ľudskými zmyslami a je schopné sa odlíšiť od iných.

 

Výhodou uplatnenia práv prostredníctvom ochrannej známky je výlučné právo majiteľa ochrannú známku používať s ohľadom na prihlásené tovary alebo služby, takisto právo majiteľa používať označenie ® spolu s ochrannou známkou. Osobitným právom je možnosť majiteľa udeliť výhradnú či nevýhradnú licenciu, tj. dohodnúť si užívanie ochrannej známky inou osobou za stanovenú odmenu.

 

Platnosť zápisu ochrannej známky trvá 10 rokov odo dňa podania prihlášky a na žiadosť majiteľa ochrannej známky môže byť táto doba predĺžená o ďalších 10 rokov.

 

Radi by ste si zaregistrovali ochrannú známku a potrebuje poradenstvo pri komplexnom nastavení právnych a daňových vzťahov?

 

I v tejto oblasti disponuje naša advokátska kancelária bohatými skúsenosťami a radi Vás prevedieme celým týmto procesom i v spolupráci s kolegami z daňového oddelenia k Vašej úplnej spokojnosti.

 

V prípade, že Vás daná téma zaujala alebo máte k nej otázky či doplnenia, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

Autor: Denis Čech