späť na všetky články
Právo

Novela Autorského zákona – nové metódy retransmisie aj výnimky z autorského práva

13. apríla 2022

Novela Autorského zákona bola schválená v parlamente vo februári a je účinná od 25. marca 2022.

 

Nové metódy retransmisie v zmysle novely Autorského zákona

 

Podľa predkladateľa návrhu, Ministerstva kultúry SR, by mala úprava v prípade prvej transpozície európskej smernice týkajúcej sa autorského práva na digitálnom jednotnom trhu viesť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. Smernica o online prenosoch vysielateľov a retransmisii reje predovšetkým časť online služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu, čím by sa malo uľahčiť cezhraničné poskytovanie online služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu a retransmisii televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch (zdroj: www.nrsr.sk).

 

Novela Autorského zákona tiež zavádza novú časť, ktorá sa venuje právam vydavateľa periodika, tiež novú výnimku na použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva či inštitút verejne nedostupného diela, ktoré si priblížime v ďalšom našom článku.

 

Majetkové práva vydavateľa periodika

 

Periodikum môžeme chápať ako samostatný súbor, ktorý je zložený prevažne z literárnych diel novinárskej povahy, ku ktorým donedávna prechovávali majetkové práva spoločnosti, pre ktoré vydavateľ periodík pracoval a ktoré sú najmenej raz do roka aktualizované. Účelom tohto periodika je predovšetkým poskytovanie informácii, ktoré sú dostupné širokej verejnosti.

 

Vydavateľ periodika má po novom právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika. Práva vydavateľa periodika zahrňujú teda po poslednej novele Autorského zákona majetkové práva k dielam, čo znamená, že pri vyhotovení rozmnoženiny alebo k sprístupneniu periodika on-line sa vyžaduje vždy súhlas majiteľa tohto periodika. Súhlas periodika však nie je potrebný iba v prípade použitia diela na súkromné účely alebo na použitie samotného nadpisu alebo individuálnych slov, ktoré sa nachádzajú v texte daného diela periodika.

 

Ako už bolo vyššie spomenuté, výlučné majetkové právo ku periodiku má autor, čím je teda postavený do výhodnej pozície v rámci svojej práce. Majetkové práva vydavateľa periodika sa vzťahujú na obdobie dvoch rokov od zverejnenia diela a teda toto majetkové právo končí dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania práva.

 

Novelou Autorského zákona sa menia aj finančné odmeny pre autorov. Novela totižto hovorí o tom, že odmena by mala byť dohodnutá ako jednorazová za každé poskytnuté dielo. Autor má právo uplatniť si aj nárok na dodatočnú odmenu za poskytnuté dielo, avšak až po uplynutí troch rokov odo dňa, kedy bolo dielo zo súhlasom autora zverejnené.

 

Keďže novela zavádza aj transpozíciu smerníc EÚ, konkrétne boli do Autorského zákona transponované:
– Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú.v. EÚ L 130, 17.5.2019).

– Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú.v. EÚ L 130, 17.5.2019).

Autor: Oliver Hec