späť na všetky články
Právo

Novela Zákonníka práce od 1.1.2023

20. októbra 2022

V roku 2022 Zákonník práce prešiel viacerými novelami a od 1.1.2023 prejde zatiaľ poslednou schválenou. V nasledujúcom článku Vám prinášame zmeny v Zákonníku práce, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2023.

 

Elektronická forma stravovacej poukážky

 

Zákonodarca pristúpil k špecifikácii formy stravovacej poukážky, čo znamená, že v rámci novely Zákonníka práce bude zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi stravovacie poukážky v elektronickej forme s výnimkou situácie, kedy by vydaním takejto formy stravovacej poukážky bolo zamestnancovi znemožnené využitie tejto formy stravovacej poukážky na pracovisku či v jeho blízkosti.

 

Možnosť výberu príspevku na stravovanie ostáva i naďalej na zamestnancovi. Zamestnanec si tak naďalej môže vybrať, či mu bude príspevok na stravovanie vyplácaný formou finančného príspevku alebo formou stravovacej poukážky. Minimálna výška príspevku na stravovanie taktiež naďalej zostáva nezmenená.

 

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

 

V nadväznosti na prijatie zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo v Zákonníku práce k zavedeniu možnosti zamestnávateľa prispievať zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývanie na úhradu nájomného. Výška príspevku je limitovaná sumou 4 eurá / m2 / kalendárny mesiac, najviac však do výšky 360 Eur / kalendárny mesiac. Pre zamestnanca je dôležité, že tento príspevok je oslobodený od dane z príjmov a zároveň pre zamestnávateľa je výhodné, že poskytnutie tohto príspevku je daňovým výdavkom.

 

Dohody o pracovnej činnosti

 

V nadväznosti na dlhodobé požiadavky zamestnávateľov na zakotvenie právnej úpravy sezónnych prác a nedostatku sezónnych pracovníkov dôjde od 1.1.2023 k zavedeniu tohto inštitútu do Zákonníka práce.

 

Po novom bude možné, aby zamestnávateľ so zamestnancom uzatvoril aj dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Na základe tejto dohody bude môcť zamestnanec odpracovať pre zamestnávateľa až 520 hodín v kalendárnom roku pri splnení podmienky, že priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nepresiahne 40 hodín. Dohodu možno uzatvoriť najdlhšie na dobu 8 mesiacov a musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

 

Ak zamestnanec vykonáva prácu pre toho istého zamestnávateľa na základe viacerých dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, rozsah výkonu týchto prác sa vzájomne spočítava.

 

Príklad:

Zamestnanec uzatvorí dňa 1.7.2023 so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorý spočíva v zbere viniča. Zároveň uzatvorí dňa 1.8.2023 s rovnakým zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorý spočíva v zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa. Zamestnanec môže vykonávať pracovnú činnosť podľa oboch dohôd, a to napr. v pondelok až v stredu zbierať vinič a v štvrtok až sobotu vykonávať pracovnú činnosť v lese. Pracovný čas z oboch dohôd sa spočíta. Súčet pracovného času však nesmie presiahnuť 520 hodín v kalendárnom roku.

 

V neposlednom rade je v súvislosti so sezónnymi prácami potrebné zdôrazniť, že dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je možné uzatvoriť len v oblastiach, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1b Zákonníka práce – Sezónne práce.

 

Komplexné poradenské služby i v oblasti pracovného práva Vám prináša Kreston Slovakia.

 

V prípade, že Vás daná téma zaujala alebo máte k nej otázky či doplnenia, neváhajte sa na nás obrátiť.

Autor: Denis Čech