späť na všetky články
Právo

Obchodne nedostupné dielo

13. apríla 2022

Vedeli ste, že existuje obchodne nedostupné dielo? Obchodne nedostupné dielo predstavuje podľa poslednej novely zákona č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon) dielo, ktoré je vyjadrené v písomnej forme a je chránené autorským právom. Takéto dielo musí byť zaradené v národnom registri, ktorým môže byť napríklad Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu alebo Slovenská národná knižnica.

 

Návrh na zaradenie diela do portálu môže podať fyzická osoba ale aj právnická osoba, pričom k žiadosti je potrebné doložiť nezameniteľnú identifikáciu diela a odôvodnenie, pre ktoré osoba žiada zaradenie diela do príslušného národného registra. Národný registrátor po podaní návrhu dielo do registra zapíše v lehote troch mesiacov, ak tento zápis nenamieta autor diela. Na účely zaradenie diela do portálu si registrátor môže vyžiadať od navrhovateľa súčinnosť od príslušnej organizácie v danej oblasti, v ktorej sa dielo zapisuje do Národného registra.

 

Obchodne nedostupné dielo sa zverejní, ak k jeho rozmnoženiu nie je možné získať prístup inak ako jeho kúpou alebo udelením licencie na základe žiadosti, je trvalo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo depozitári, ktorý určuje osobitný právny predpis a je zapísaná vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, ktorý je vedený Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

 

Takéto dielo je možné použiť na základe žiadosti v prípade, ak k nemu nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy na nekomerčné účely vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním, poprípade extrakciou a reutilizáciou.

 

Obchodne nedostupné dielo môže byť knižnicou, archívom, múzeom alebo zákonným depozitárom použité aj na území niektorého zmluvného štátu v rámci Európskej únie. Zákon ďalej stanovil už vyššie spomínané inštitúcie, ktorých úlohou je dielo ochraňovať pred neoprávneným používaním.

 

Obchodne nedostupné dielo môže byť z príslušného zoznamu aj vyradené, a to na základe žiadosti, ktorú podáva autor diela.

 

Dielo autora môže byť použité aj na účel zachovania kultúrneho dedičstva. Novelou Autorského zákona bolo zavedené aj nové pravidlo, v zmysle ktorého do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo zákonný depozitár, ak niektorý z týchto subjektov bez súhlasu autora použije dielo trvalo uložené v takejto knižnici, archíve, múzeu alebo v zákonnom depozitári, a to vyhotovením rozmnoženiny na účel zachovania diela v rozsahu nevyhnutnom na účel zachovania kultúrneho dedičstva.

Autor: Oliver Hec