späť na všetky články
Právo

Ochranná známka a ekoznačka

18. marca 2022

Logo je rozlišovací znak, ktorý vytvára povedomie o danej značke. Z právneho pohľadu je logo však len neformálne označenie služieb alebo tovarov, ktoré používa výrobca či predajca na vytvorenie povedomia o svojom produkte alebo službe.

 

Ak chceme mať ochranu v zmysle toho, že sa jej môžeme domáhať aj súdnou cestou, určite sa odporúča registrácia loga ako tzv. ochrannej známky.

 

Ochranná známka ®

 

V súčasnej dobe existuje veľa výrobcov, prevádzkovateľov kaviarní či reštaurácií, ktorí na označenie svojho obchodu, výrobkov či prezentáciu svojich služieb používajú grafické označenie, tzv. logo. Už samotné vytvorenie kvalitného a originálneho loga je výsledkom kreativity a osobitného štýlu jednotlivého výrobcu či predajcu. Na začiatku však väčšina podnikateľov nevie, či ich produkt alebo služba budú mať garantovaný úspech a tak sa snažia minimalizovať náklady na právnu ochranu. Tí skúsenejší ju však nepodceňujú najmä v oblasti práv duševného vlastníctva a svoje originálne logo si registrujú ako ochrannú známku.

 

Registrácia ochrannej známky

 

Tento proces spočíva v podaní prihlášky ochrannej známky. Pred samotným podaním by sme odporúčali vypracovanie rešeršu už zapísaných, podobných ochranných známok, ktoré sú podobné vizuálne, foneticky alebo obsahujú rovnaký či podobný slovný prvok. Od tejto „podobnosti“, resp. stupňa nezameniteľnosti potom bude závisieť aj úspešnosť registrácie, teda či príslušný úrad ochrannú známku vôbec príjme a zaregistruje. Majitelia existujúcich, podobných ochranných známok sa voči zápisu novej ochrannej známky môžu brániť tým, že podajú proti takejto registrácií ochrannej známky námietky. V prípade, že úrad vyhodnotí, že ochranná známka je naozaj zameniteľná, takúto ochrannú známku nezaregistruje.

 

Rozlišujeme tieto typy ochranný známok :

 

Národná ochranná známka – je určená len pre územie Slovenskej republiky a podáva sa na Úrade priemyselného vlastníctva.
Ochranná známku EÚ – je určená pre celé územie Európskej únie.
Medzinárodná ochranná známka – je určená pre spoločnosti podnikajúce aj na mimoeurópskych trhoch.

 

Registrácia v prípade podobného loga konkurencia

 

Do doby, kým nie je logo iného používateľa registrované ako ochranná známka, môžem podať návrh na registráciu svojho loga alebo slovného označenia, aj keď je podobné. Registrovaná ochranná známka požíva vyššiu formu ochrany a preto s registráciou ochrannej známky netreba dlho váhať, pretože originálne logo, ktoré je už na trhu známe a nie je chránené ochrannou známkou si môže hocikto zaregistrovať v podobnom slovnom alebo obrazovom znení. Tým môže poškodiť rozlišovaciu schopnosť nášho loga. Práve ochranná známka preto zabezpečuje, aby niekto iný neparazitoval na mojej dobrej povesti a dobrej povesti mojich výrobkov či služieb.

 

 

Podobné označenie ako konkurencia

 

Často sa stáva, že kaviareň v Nitre používa veľmi podobné označenie či názov ako kaviareň v Banskej Bystrici. Je nemožné sa tomu vyhnúť a takéto lokálne podniky o sebe spravidla ani nevedia. Keďže sú však od seba pomerne ďaleko, nevytvárajú si konkurenciu a preto pre ne nie je dôležité riešiť, že kaviareň 200 km od nich sa volá rovnako ako tá ich. Ak však niekto úmyselne kopírujeme celý koncept, napríklad názov, štýl priestorov prevádzky, ponúkané jedlá a nápoje, je namieste zamyslieť sa nad tým, že moja kaviareň je pravdepodobne úspešná a v prípade, ak konkurenčná prevádzka sídli o uličku ďalej ako moja prevádzka, mal by som hľadať adekvátnejšie formy ochrany.

 

Ak naopak mne sa páči štýl „susedovho“ podniku, práve konkurenčná prevádzka môže mať už svoju ochranu zabezpečenú a preto by som nemal zasahovať do jej práv tým, že ju budem neoprávnene kopírovať. Môžeme sa však v takom prípade baviť o licenčných podmienkach a legálnom používaní značky vymyslenej niekým iným.

 

Environmentálna značka

 

Ekoznačka slúži na označovanie výrobkov a služieb, pri ktorých boli splnené vopred stanovené podmienky týkajúce sa vplyvu na životné prostredie. Tieto výrobky či služby sú v priebehu celého životného cyklu (od výrobného procesu až po spôsob použitia a likvidácie) šetrnejšie nielen k životnému prostrediu, ale aj zdraviu spotrebiteľa.

 

Ekoznačka teda poukazuje na spôsob výroby alebo poskytovania služby ekologickým spôsobom, pričom sa posudzuje individuálne pre konkrétny výrobok alebo službu. Ekologická značka uvedená na obale výrobku pre spotrebiteľa slúži hlavne pri výbere výrobku. Ak nám záleží na tom, akým spôsobom sa výrobky vyrábajú a či sú tieto procesy ekologické, odpoveďou je ekoznačka na obale.

 

Ekoznačka je teda všeobecné označenie, ktoré môže používať každý, kto splní stanovené podmienky, a ochranná známka je jedinečné označenie, ktoré patrí len jeho vlastníkovi, nemožno si ich zamieňať.

 

Kritériá získania ekoznačky

 

Pri každom type výrobkov či služieb sa kritériá na priznanie označenia ekologického výrobku odlišujú. Ak si zoberieme napríklad výrobu drevenej komody, jej výrobca musí deklarovať, či materiál na výrobu je ekologický, pri výrobe musí používať ekologické postupy, povrch výrobku môže ošetriť len ekologickým lakom a podobne. Na všetky komponenty musia byť certifikáty o ekologickom pôvode alebo zložení, ktoré sa prikladajú k žiadosti priznania statusu ekologického výrobku.

Táto žiadosť sa predkladá Slovenskej agentúre životného prostredia. Proces posudzovania trvá niekoľko mesiacov a ak je úspešný, končí sa uzatvorením licenčnej zmluvy na používanie environmentálnej značky na príslušný produkt.

 

Autor: Eva Nemšáková