späť na všetky články
Právo

Overovanie (osvedčovanie) podpisu

03. marca 2022

Právne predpisy vyžadujú pri niektorých úkonoch písomnú formu. Nedodržaním zákonom predpísanej formy alebo formy v zmysle dohody účastníkov je spojené s neplatnosťou takéhoto právneho úkonu. Príkladom môže byť z oblasti pracovného práva výpoveď, u ktorej sa pre jej platnosť vyžaduje písomná forma.

 

Vyšší stupeň právnej istoty je spojený s tzv. kvalifikovanou písomnou formou právneho úkonu. Túto formu vyžadujú niektoré špeciálne právne úkony. Príkladom je podpis prevodcu na kúpnej zmluve, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, podpis povinného na zmluve o zriadení vecného bremena či zakladanie obchodnej spoločnosti (s.r.o.) a kvalifikovaná písomná forma zakladateľských dokumentov.

 

Kvalifikovanou písomnou formou je úradné osvedčenie pravosti podpisu konajúcej osoby. Keďže sa však často stretávame s obavou klientov, či môžu osvedčiť pravosť podpisu i na matrike a za akých okolností musí osvedčenie prebehnúť u notára uvádzame krátke zhrnutie.

 

Osvedčovanie pravosti podpisu je oprávnený v zmysle právnych predpisov vykonávať:
1. podľa zák. č. 323/1991 Zb. o notároch a notárskej činnosti – notár
2. podľa zák. č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami – Okresný úrad alebo obec

 

Notár

 

Osvedčenie pravosti podpisu, alebo taktiež legalizácia, je jedným z najčastejších úkonov, ktoré notár vo svojej praxi vykonáva.

 

Je dôležité vedieť, že notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine, ani nezodpovedá za jej obsah. Keďže neskúma platnosť právneho úkonu, môže sa stať že i právny úkon v kvalifikovanej písomnej forme môže byť zaťažený neplatnosťou. Nesmiernou výhodou však je, že oproti osvedčeniu podpisu na okresnom úrade, kde často osvedčuje podpis osoba hlbšie neznalá práva, je notárova hlbšia znalosť právnych predpisov a schopnosť poskytnúť kvalifikovanú právnu radu často vítaným bonusom a môže preventívnym spôsobom pozitívne ovplyvniť daný právny úkon.

 

Notár, resp. poverený zamestnanec notára osvedčuje podpis konajúceho a to spôsobom, že konajúca osoba sa pred notárom podpíše alebo prehlási, že podpis na danej listine jej náleží. Tento úkon nie je možné učiniť v zastúpení a je priamo viazaný na osobu konajúcu, teda podpisujúcu konkrétnu listinu. Pred notára sa tak musí vždy dostaviť osoba, ktorej podpis náleží a notár je povinný si jej totožnosť, pokiaľ mu nie je známa, overiť. Je preto dôležité mať vždy pri návšteve notára pri sebe občiansky preukaz alebo pas.

 

Osvedčiť pravosť podpisu na listine, ktorá sa má použiť v zahraničí je oprávnený výlučne len notár, nie okresný úrad či obec. Zároveň však je nutné notára o tejto skutočnosti pred osvedčením informovať, keďže v tomto prípade musí osvedčiť pravosť podpisu osobne notár osobne či notársky kandidát (nie notárom poverený zamestnanec).

 

Poplatok za osvedčenie jedného (1) podpisu u notára je 2,87 Eur s DPH.

 

Okresný úrad alebo obec

 

Výhodou osvedčenia podpisu na okresnom úrade či na obecnom / mestskom úrade môže byť väčšia ochota osvedčiť podpis i mimo miesta obvodného úradu alebo úradnej miestnosti obce, keď o takúto službu požiada osoba zo zdravotných dôvodov. Zo skúseností sa niekedy môže stať, že časová vyťaženosť notára, ktorých je na Slovensku obmedzený počet je dôvodom, že notár neposkytuje služby mimo svojho notárskeho úradu, napr. spísanie závetu v mieste bydliska poručiteľa či iný úkon. Ďalšou výhodou môže byť úspora nákladov na osvedčenie podpisu na úrade, keďže však rozdiel osvedčenia jedného podpisu je 0.87 Eura v prospech úradu, z nášho pohľadu nie je i pri niekoľkých podpisoch tento argument relevantný.
Poplatok za osvedčenie jedného (1) podpisu na okresnom úrade či na obecnom / mestskom úrade je 2,00 Eur.

 

Záverom dodávame, že ak nebudete potrebovať použiť listinu na ktorej podpis overujete v zahraničí, môžete tento úkon vykonať i na okresnom či mestskom / obecnom úrade a takéto osvedčenie je rovnocenné s osvedčením u notára. Zároveň však dodávame, že v prípade neistoty ohľadne samotného právneho úkonu jeho platnosti a účinkov radšej navštívte notára, ktorý Vám poskytne komplexnejší pohľad na problematiku.

 

Autor: Denis Čech