späť na všetky články
Právo

Príslušenstvo pohľadávky

22. septembra 2022

Ako ste sa mohli dočítať v našom predchádzajúcom článku týkajúceho sa podstaty pohľadávky, ktorý nájdete na tomto odkaze, pohľadávka predstavuje právo veriteľa požadovať plnenie od dlžníka.

 

Veriteľ má v určitých zákonom predpokladaných situáciách okrem práva požadovať splnenie vzniknutej pohľadávky aj právo na tzv. príslušenstvo, ktorým v zmysle právnej úpravy Občianskeho zákonníka rozumieme úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

 

Každý z uvedených druhov príslušenstva pohľadávky má iný účel a zároveň iný právny titul. Vo vzťahu ku každému z nich však platí, že ide o akcesorickú pohľadávku, a teda pohľadávku, ktorej vznik predpokladá existenciu hlavnej pohľadávky. Nie je preto právne možné, aby existovalo právo veriteľa na úroky, ak neexistuje dlh (pohľadávka).

 

 

Úrok

 

Úrok predstavuje odplatu veriteľa za poskytnutie finančných prostriedkov a ich užívanie dlžníkom. Je naviazaný výlučne na peňažnú pohľadávku.

 

Príslušenstvo v podobe úrokov je založené vždy titulom dohody veriteľa a dlžníka o úrokoch a ich výške. Táto dohoda môže byť pritom obsiahnutá v rámci zmluvy o hlavnej pohľadávke. Výnimku predstavujú pohľadávky, pri ktorých zákon výslovne predpokladá existenciu úrokov – takouto výnimkou je napríklad zmluva o úvere podľa Obchodného zákonníka, pri ktorej je už v základnom ustanovení špecifikovaná povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z poskytnutého úveru.

 

Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú výšku úrokov peňažnej pohľadávky. Ich výška tak závisí výlučne od vzájomnej dohody veriteľa a dlžníka. Avšak, aj napriek uvedenému je možné v občianskoprávnych vzťahoch dosiahnuť určitú limitáciu výšky úrokov, a to prostredníctvom preukázania rozporu tejto výšky úrokov s dobrými mravmi. V občianskom práve totižto vo všeobecnosti platí neplatnosť právneho úkonu (dohody o úrokoch a o ich výške) v prípade, že sa tento prieči dobrým mravom. V praxi spravidla z uvedeného dôvodu platí, že výška dohodnutých úrokov by nemala do značnej miery presahovať úrokové sadzby poskytované pri pôžičkách a úveroch poskytovaných bankami. Zároveň je potrebné dbať na to, aby výška dohodnutých úrokov a spôsob uzatvorenia dohody o nej nepredstavovala úžeru a nebola tým naplnená aj skutková podstata trestného činu úžery podľa osobitnej časti Trestného zákona.

 

Úrok z omeškania

 

Príslušenstvo v podobe úroku z omeškania, rovnako ako v prípade vyššie uvedeného úroku, môže existovať výlučne vo vzťahu k peňažným pohľadávkam. Úrok z omeškania však na rozdiel od úroku predstavuje sankciu dlžníka za neplnenie pohľadávky veriteľovi včas, a teda za omeškanie dlžníka s poskytnutím plnenia v dohodnutej dobe splatnosti pohľadávky.

 

Úroky z omeškania rozlišujeme zmluvné a zákonné.

 

A. Zmluvný úrok z omeškania je sankcia, ktorej podstata a výška je dohodnutá medzi veriteľom a dlžníkom. Obdobne ako pri úrokoch, ani v prípade dohody o úrokoch z omeškania nemusí ísť o osobitnú dohodu; táto dohoda môže byť obsiahnutá v hlavnej zmluve zakladajúcej pohľadávku (napríklad priamo v zmluve o pôžičke). Výšku zmluvných úrokov z omeškania si teda veriteľ a dlžník môžu slobodne určiť vzájomnou dohodou. Opätovne sa však dohoda o zmluvných úrokoch z omeškania nesmie priečiť dobrým mravom, a teda výška dohodnutých úrokov z omeškania by mala byť primeraná. Osobitne je úrok z omeškania limitovaný v prípade spotrebiteľských zmlúv, a to práve  s dôrazom na ochranu spotrebiteľa.

 

B. V prípade, že zmluvný úrok z omeškania podľa bodu A. vyššie nebol medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý a dlžník sa dostal do omeškania s poskytnutím plnenia, veriteľovi vzniká priamo zo zákona nárok na zákonný úrok z omeškania. Zákonný úrok z omeškania tak vzniká ex lege – priamo zo zákona; a rovnako zo zákona vyplýva aj jeho výška. Výška úroku z omeškania pritom závisí od skutočnosti, či sa jedná o obchodno-právny alebo občiansko-právny vzťah:

 

  • V prípade občiansko-právnych vzťahov je zákonný úrok z omeškania rovný základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky („ECB“) platnej k prvému dňu omeškania navýšenej o päť percentuálnych bodov. Úroková sadzba zostáva nemenná počas celej doby kedy je dlžník v omeškaní, i keď medzičasom môže dôjsť k zmene sadzby zo strany ECB a na základe uvedeného predstavuje úrok z omeškania vo výške 5,00% p. a.;
  • V prípade obchodno-právnych vzťahov je zákonný úrok z omeškania rovný buď (i) základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov, a teda vo výške 8,00 % p. a. alebo je rovný (ii) základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, a teda vo výške 9,00% p. a. Rovnako aj v prípade obchodno-právnych vzťahov, určená výška úrokov z omeškania podľa uvedeného platí počas celej doby omeškania.

 

Poplatok z omeškania

 

Nárok na zaplatenie príslušenstva v podobe poplatku z omeškania má veriteľ iba vtedy, keď to ustanovuje zákon, pričom poplatok z omeškania v tom prípade nahrádza úrok z omeškania. Opätovne z uvedeného dôvodu ide o príslušenstvo prislúchajúce výlučne k peňažnej pohľadávke. Zákon ukladá povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania napríklad „ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti“ (§ 697 Občianskeho zákonníka); alebo „Ak je nájomca s vrátením veci v omeškaní“ (§ 723 Občianskeho zákonníka).

 

Výška poplatku z omeškania je určená nariadením vlády nasledovne: „Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania.“

 

Náklady spojené s uplatnením pohľadávky

 

V neposlednom rade medzi príslušenstvo pohľadávky zaraďujeme aj náklady, ktoré má subjekt s uplatnením svojej pohľadávky. Uvedený druh príslušenstva pozostáva spravidla z trov vzniknutých v súvislosti s úkonmi realizovanými v záujme uplatnenia pohľadávky, a to tak v predsúdnom štádiu (napríklad náklady na znalecký posudok, cestovné, etc.), ako aj v súdnom konaní. V prípade obchodno-právnych vzťahov je pritom nariadením vlády stanovené, že „výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania“. Uvedená výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v obchodno-právnych vzťahoch vychádza z aktuálnej úpravy Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

 

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že pohľadávka môže so sebou prinášať okrem povinnosť niečo dať, spraviť alebo strpieť, aj akcesorickú povinnosť dlžníka v podobe príslušenstva, ktoré môže mať rôzne formy. Dlžník je však povinný splniť nie len hlavnú pohľadávku, ale aj jej príslušenstvo, a teda nárok na poskytnutie plnenia príslušenstva je plne uplatniteľný na súde rovnakým spôsobom ako samotná pohľadávka.

Autor: Martin Petričko