späť na všetky články
Právo

Stavebný zákon ako ho poznáme a nová stavebná legislatíva

19. mája 2022

Nie málo právnych predpisov Slovenskej republiky pochádza ešte z doby minulého režimu, konkrétne z doby „normalizácie“. Tvorba týchto predpisov prebiehala v časoch centrálne plánovaného hospodárstva. Ich základné princípy sú preto často v rozpore so súčasnými požiadavkami na modernú legislatívu a právna úprava z tohto obdobia nie je schopná reflektovať požiadavky dnešnej doby.

 

Jedným z právnych predpisov, ktorých sa vyššie uvedené týka, je i v súčasnosti platný a účinný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Stavebný zákon“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.10.1976. Jeho v súčasnosti účinné znenie prešlo viacerými výraznými novelami.

 

Stavebný zákon bol do roku 2022 novelizovaný celkom 44-krát. I napriek tejto skutočnosti však jeho koncepcia, terminológia a usporiadanie právnych vzťahov nedostatočne pokrýva potreby dnešnej spoločnosti s ohľadom na vývoj technológií a požiadaviek v oblasti stavebníctva. O tom, že jeho pôvodné znenie, bez ohľadu na mnohonásobné novely, už ďalej nemôže napĺňať účel, ktorým je úprava právnych vzťahov pre danú oblasť v dnešnej dobe,  svedčí aj znenie dôvodovej správy jeho pôvodného znenia, podľa ktorej: „… utvoril nevyhnutné politické a právne predpoklady jednotného národohospodárskeho plánovania, centrálneho riadenia a kontroly umiestňovania, povoľovania, financovania a uskutočňovania výstavby, najmä v prospech rozsiahlej štátnej výstavby, osobitne tzv. komplexnej bytovej výstavby (prevažne panelových sídlisk), industrializácie krajiny a rozvoja dopravnej infraštruktúry, najmä diaľnic a rýchlostných ciest.“.

 

Snaha o dosiahnutie koncepčných zmien v právnych predpisoch v oblasti stavebníctva nie je záležitosťou posledného obdobia. Je to dlhoročný proces, ktorého cieľom mal byť návrh moderných právnych predpisov, reflektujúcich dnešnú dobu. Zdá sa, že tento zámer pretína cieľovú pásku.

 

 

Dňa 27.4.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh nových právnych predpisov v oblasti výstavby a územného plánovania, ktoré majú za cieľ úplne nahradiť súčasný Stavebný zákon. Predmetnými právnymi predpismi sú Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní.

 

 

Ako uviedla vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2021 – 2024, ide o rekodifikáciu oblasti územného plánovania a výstavby zodpovedajúcu potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby. Cieľom rekodifikácie je predovšetkým:

  • plná elektronizácia a digitalizácia stavebného konania s postupnou automatizáciou služieb;
  • posilnenie významu územného plánovania ako základného nástroja na napĺňanie stratégií rozvoja;
  • zriadenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre územné plánovanie a výstavbu a  špecializovanej štátnej správy v oblasti výstavby.

 

 

Oba právne predpisy nadobudnú účinnosť 1. apríla 2024.

 

 

Nová úprava územného plánovania má predovšetkým zaviesť jasné pravidlá pre plánovanie spojené s efektívnym, ekonomickým a estetickým rozvojom sídiel s ohľadom na prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný územný rozvoj.

 

 

Cieľom novej úpravy v oblasti výstavby a povoľovania stavieb je zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti povoľovacieho procesu stavieb, ako aj prísnejšie posudzovanie stavieb bez stavebného povolenia („čierne stavby“), vrátane zrušenia inštitútu dodatočného povolenia stavby.

 

 

Do doby nadobudnutia účinnosti vyššie uvedených právnych predpisov si dali kompetentné orgány za cieľ zriadiť Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ústredný orgán štátnej správy pre oblasť územného plánovania a výstavby) a pripraviť kompletnú elektronizáciu a digitalizáciu procesov a s tým spojené formuláre, ktoré majú podania a priebeh konaní zjednodušiť.

 

 

Konkrétnym zmenám, ktoré nás čakajú v dôsledku prijatia nových predpisov v oblasti územného plánovania a výstavby, sa budeme venovať v samostatnej sérii článkov počas letného obdobia. Veríme, že prostredníctvom nich zodpovieme základné otázky v súvislosti s novinkami v tejto oblasti.

 

V prípade, že Vás daná téma zaujala alebo sa chcete na nastávajúce zmeny už teraz pripraviť, neváhajte sa na nás obrátiť. V spolupráci s kolegami z daňového a účtovného oddelenia sme pripravení Vám poskytnúť komplexné poradenstvo pri dosahovaní Vašich úspechov.

Autor: Denis Čech