späť na všetky články
Právo

Zamestnávanie štátnych príslušníkov Ukrajiny v roku 2022 na území Slovenskej republiky

27. apríla 2022

Od prepuknutia vojny na Ukrajine vo februári 2022, začali na územie Slovenskej republiky nečakane prúdiť tisícky štátnych príslušníkov Ukrajiny. Slovenská republika, podobne ako iné okolité štáty strednej Európy, bola nútená prijať zodpovedajúcu právnu úpravu týkajúcu sa ochrany príslušníkov Ukrajiny (ale aj iných cudzích štátnych príslušníkov) pred prepuknutým vojnovým konfliktom.

 

Ako sme už spomínali v našich predchádzajúcich článkoch, vládou Slovenskej republiky bolo prijaté Nariadenie č. 59/2022 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a boli prijaté novely zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, ktoré umožnili vláde SR aj bez rozhodnutia Rady EÚ poskytnúť cudzincom okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou.

 

Tejto komplexnej právnej úprave zasahujúcej oblasti zamestnávania, ubytovania, platenia odvodov, zdravotnej starostlivosti, daní, pobytu, mýta a diaľničných známok, cestovného vo verejnej hromadnej doprave a pod. bol pridelený pracovný názov „Lex Ukrajina“.

 

Do zákona o azyle bola vložená právna úprava tzv. „DOČASNÉHO ÚTOČISKA“ (piata časť zákona o azyle, ustanovenia § 29 – 36a), ktoré sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Ukrajinským občanom a ich maloletým deťom režim dočasného útočiska umožňuje rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti, ku vzdelaniu.

 

Po poskytnutí dočasného útočiska je príslušníkom Ukrajiny vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „odídenec“. Štatút dočasného útočiska však nedostane každý. Nevzťahuje sa totiž na osoby, ktoré majú u nás trvalý či prechodný pobyt, na žiadateľov o azyl či ľudí, ktorí azyl alebo tzv. doplnkovú ochranu už získali.

 

 

Túto osobitnú formu ochrany možno získať v zásade okamžite – na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj 6 mesiacov resp. na rozdiel od využitia inštitútu 90-dňového pobytu na základe bezvízového styku medzi Slovenskom a Ukrajinou, kedy však nie je možné poskytovať ubytovanie, stravu, ani zdravotnú starostlivosť a ani získať pracovné povolenie.

 

Zamestnávanie odídencov je pre zamestnávateľov po schválení spomínaného Lex Ukrajina jednoduchšie, pretože môžu poskytnúť odídencom prácu v zjednodušenom procese. V súlade s ustanovením § 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o službách zamestnanosti“) zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko. V prípade získania postavenia „odídenca“ tieto osoby získavajú legitímny právny titul, na základe ktorého sa môžu zamestnať na území Slovenskej republiky.

 

Vo všetkých prípadoch sú Ukrajinci oprávnení vstupovať do zamestnaneckého pomeru so zamestnávateľom na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

 

Zamestnávatelia, ktorí zamestnajú Ukrajinca sú povinní v lehote do siedmych (7) pracovných dní odo dňa nástupu zamestnanca do práce vyplniť formulár, tzv. Informačnú kartu, ku ktorej sú povinní priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody na základe akej bol zamestnanec prijatý a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte. Táto Informačná karta sa poskytuje príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce.

 

Zamestnávateľ si musí plniť aj ďalšie „štandardné“ oznamovacie / registračné povinnosti, a to podobne ako pri zamestnávaní Slovenského občana, ako napr. prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne na základe registračného listu fyzickej osoby tzv. RLFO. Pri vypĺňaní tohto RLFO je však potrebné v oddiely I. sa neuvedie „fyzická osoba bez pobytu na SR“ a v oddiely II. sa neuvedie „adresa pobytu“, pretože tá sa uvádza iba pri osobe, ktorá nemá pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Ak zamestnávateľ zamestnáva Ukrajincov v režime dočasného útočiska a tento Ukrajinský zamestnanec chce byť zároveň zdravotne poistenou osobou v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike, jeho minimálna mesačná mzda pre rok 2022 musí dosahovať výšku najmenej 646 EUR brutto.

 

Ak teda zamestnávateľ dá zamestnancovi Ukrajincovi mzdu minimálne vo výške 646 EUR brutto, stáva sa z tejto osoby poistenec, ktorý sa do ôsmych (8) kalendárnych dní prihlási v ním zvolenej zdravotnej poisťovni. Ukrajinský zamestnanec je povinný k prihláške do zdravotnej poisťovne priložiť kópiu pracovnej zmluvy, kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na úrad práce a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte. Ak je však zamestnanec zamestnaný napríklad na polovičný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce a jeho plat teda nedosahuje výšku 646 EUR, v takom prípade sa zamestnanec neprihlasuje do zdravotnej poisťovne. Nezaregistrovanie takéhoto cudzieho štátneho príslušníka v zdravotnej poisťovni však nemá vplyv na zachovanie práva cudzina na poskytnutie bezplatnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá mu vznikne momentom poskytnutia dočasného útočiska.

 

Pre občanov Ukrajiny, je dočasné útočisko poskytované do 04.03.2023, čo znamená, že dňom skončenia poskytovania dočasného útočiska končí občanovi Ukrajiny aj status odídenca, na základe ktorého môže vykonávať prácu v osobitnom režime popísanom vyššie. Trvanie poskytovania dočasného útočiska však môže byť vládou Slovenskej republiky aj predĺžené, a to z dôvodu, keby vojnový stav na Ukrajine neutíchal, ale naopak by ďalej pretrvával.

 

Podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení konkrétne podľa ustanovenia §59 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce sa pracovný pomer s takýmto zamestnancom končí dňom, kedy uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Zákonník práce už vo vyššie spomínanom ustanovení § 59 ods. 3 rieši skončenie pracovného pomeru s osobami bez štátnej príslušnosti, teda osobami ktoré majú niektorým z legálnych spôsobov tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky. Pod tolerovaným pobytom môžeme chápať azyl, doplnkovú ochranu alebo spomínané dočasné útočisko, ktoré tak isto predstavuje tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky na určitý časový úsek, teda do 04.03.2022. To znamená, že aj na dočasné útočisko vďaka ktorému môžu Ukrajinci pracovať na Slovensku bez vybavovania ďalšej dokumentácie sa vzťahuje dané ustanovenie Zákonníka práce, ktoré hovorí o ukončení zamestnania dňom skončenia tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.

 

V prípade, že na strane takéhoto zamestnanca dôjde k ukončenia poskytovania dočasného útočiska a tým pádom aj k automatickému skončeniu jeho pracovného pomeru, pričom by zamestnávateľ takejto osobe aj naďalej prideľoval prácu bez akéhokoľvek existujúceho pracovného povolenia resp. iného povolenia, s ktorým je spojené právo zamestnať sa na území Slovenskej republiky, došlo by k splneniu podmienok tzv. nelegálneho zamestnávania, čo môže mať pre zamestnávateľa veľa negatívnych následkov.

Kontrolné orgány, ktorými môže byť Inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu v oblasti zamestnávania a sú oprávnené pri zistení nelegálneho zamestnávania uložiť zamestnávateľovi pokutu do výšky 331 EUR podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní alebo môžu tieto kontrolné orgány uložiť zamestnávateľovi pokutu vo výške 2000 EUR až 200 000 EUR za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisoch. Okrem takýchto pokút však môžu byť zamestnávateľovi uložené sankcie aj v podobe vylúčenia z verejného obstarávania, neposkytnutia verejných dotácií a neposkytnutia finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.

 

Ak by však zamestnávateľ chcel, aby takýto zamestnanec u neho naďalej pracoval, existuje možnosť, aby zamestnanec požiadal príslušné úrady napr. o udelenie tzv. prechodného pobytu, ktorý slúži cudzincovi na to, aby mohol aj naďalej po odobraní dočasného útočiska vykonávať prácu na Slovensku legálnou cestou, bez toho aby došlo ku nelegálnemu zamestnávaniu. Žiadateľ o prechodný pobyt dokladuje svoj záujem ostať na území Slovenskej republiky napr. prísľubom zamestnania, pracovnou zmluvou, pracovným povolením a pod. Momentom udelenia prechodného pobytu dočasné útočisko zaniká. Je teda nutné počkať kým bude prechodný pobyt udelený a tým pádom sa môže osoba ďalej zamestnať v tomto režime. V takom prípade je potrebné aby zamestnanec o prechodný pobyt zažiadal v dostatočnom časovom predstihu, teda ešte pred uplynutím poskytovania dočasného útočiska. Rozhodovanie o udelení prechodného pobytu môže totiž trvať až do 90 dní.

 

Stále však platí, že skončiť pracovný pomer s občanom Ukrajiny počas trvania jeho zamestnania v režime poskytovaného dočasného útočiska sa však dá rovnako, ako v prípade ostatných „bežných“ zamestnancov, a to na základe dôvodov uvedených v ustanovení § 59 ods. 1 písm. a) až písm. d) Zákonníka práce, t.j. napríklad na základe vzájomnej dohody o skončení pracovného pomeru, skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.

Autor: Oliver Hec