späť na všetky články
Aktuality

Darovanie majetku spoločnosti z pohľadu DPH a dane z príjmov

27. apríla 2020

Darovanie majetku spoločnosti je špecifická transakcia, pri ktorej sa musí sledovať viacero podmienok zároveň, či už z pohľadu účtovných alebo daňových zákonov.

Darovaním sa rozumie bezodplatné nadobudnutie majetku (§ 628 Občianskeho zákonníka).

Majetok definujú tri navzájom prepojené zákony (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o dani z príjmov) ako:

súhrn majetkových hodnôt (§ 22 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov, zákon o DPH odkazuje na zákon o DzP),

tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 tohto zákona a zároveň sa vykazujú v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (§ 2 ods. 4 Zákona o účtovníctve).

Pri darovaní majetku z pohľadu zákona o DPH je platiteľ dane povinný odviesť DPH zo základu dane darovaného majetku v zmysle § 22 ods. 5 zákona o DPH, a to nasledovne:

v prípade odpisovaného majetku je základom dane daňová zostatková cena,

v prípade neodpisovaného majetku je základom dane obstarávacia cena (napr. pozemky),

v prípade zásob je základom dane obstarávacia cena,

v prípade služieb súvisiacich s obstaraním takéhoto majetku je hodnota tejto služby bez DPH.

Pri darovaní majetku z pohľadu zákona o DzP platiteľ dane posudzuje daňovú uznateľnosť výdavku súvisiaceho s obstaraním darovaného majetku, a preto:

v zmysle § 21 ods. 1 nie je daňovým výdavkov náklad, ktorý nesúvisí so zdaniteľným príjmov (nakupované zásoby, ktoré sú darom),

v zmysle § 22 ods. 2 písm. f) zákona o DzP nie je daňovým výdavkom zostatková cena darovaného majetku.

Príklad:

Majetok, ktorý je plne odpísaný, čiže zostatková cena majetku je 0 EUR:

Vplyv na DPH – 0 eur (žiadny vplyv). Neuvádza sa v Daňovom priznaní k DPH.

Vplyv na DzP – 0 eur (žiadny vplyv). Odpisy majetku (obstarávacia cena) sú v plnej výške daňovo uznaným výdavkom.

Majetok, ktorý nie je ešte odpísaný, daňová zostatková cena je 1.000 EUR:

Vplyv na DPH – povinnosť odviesť štátu DPH vo výške 20%, t.j. 200 EUR. Uvádza sa v Daňovom priznaní k DPH za mesiac, v ktorom došlo k darovaniu na riadkoch č. 3 a 4.

Vplyv na DzP – zostatková cena 1.000 EUR je pripočítateľnou položkou k základu dane z príjmov