O spoločnosti

Spájame sa,
aby sme spoločne
rástli

Kreston Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Kreston Global. Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti daní, účtovníctva, auditu, práva a kybernetickej bezpečnosti.

Kreston Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Kreston Global. Nadväzujeme na 50-ročnú tradíciu tejto značky, s ktorou sa Kreston Global radí medzi popredné celosvetové poradenské skupiny. Globálne pôsobí vo vyše 110 krajinách prostredníctvom viac ako 160 poradenských spoločností a ich 23 500 odborníkov.

Kreston Global je medzinárodná poradenská a účtovná sieť, ktorej cieľom je pomáhať klientom byť úspešní na každom trhu, na ktorom sa rozhodnú pôsobiť.

Ak potrebujete profesionálnu podporu, proaktívneho obchodného poradcu, ktorý nielen vie, ako sa orientovať v regulačných, daňových režimoch, požiadavkách na výkazníctvo a dodržiavanie predpisov, ale poskytuje cenné informácie za účelom zlepšenia Vášho podnikania, sme pripravení poskytnúť Vám potrebnú podporu.

Budujeme dôveru ako súčasť dlhodobého obchodného partnerstva. Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré formujú Vašu budúcnosť, chceme byť Vašou oporou, niekým, kto Vám rozumie.

S rozvojom nových trhov a vývojom technológií môže Vaše podnikanie pôsobiť v čoraz globálnejšom meradle. Miestne znalosti, kvalitný odborný servis a silné lokálne zázemie, ktorými ako súčasť Kreston Global disponujeme, zabezpečia aj Vášmu podnikaniu potrebnú konkurenčnú výhodu. Ako Kreston Slovakia sme pripravení zabezpečiť Vám tie najlepšie možnosti v rámci poradenstva tak na domácej pôde, ako aj za hranicami Slovenska.

Sieť Kreston Global je zárukou výnimočnej úrovne a kvality služieb. Vzájomné prepojenie siete, naše lokálne skúsenosti a koordinované postupy vytvárajú pre našich klientov nové medzinárodné možnosti. Tešíme sa na nové výzvy a benefity, ktoré Vám môžeme ponúknuť vďaka našej spolupráci so zahraničnými kolegami.

Poznáme Vás. Poďte s nami stále vyššie.

To čo nás robí výnimočnými

01
Zodpovednosť a transparentnosť
Náš mladý dynamický kolektív predstavuje pre značku rýchlu adaptáciu a prispôsobivosť zmenám, ktoré sa v tejto dobre dejú neustále. Náš tím kolegov sa snaží o promptné a správne riešenia, sleduje trendy a udržiava kontinuálne interné vzdelávanie v oblastiach svojho pôsobenia. Disponovať jednoznačnými informáciami v reálnom čase je v dobe informatizácie nevyhnutné. V súčasnosti je trh presýtený automatizáciou a digitálnymi technológiami. Preto za jednu z našich najväčších konkurenčných výhod považujeme vedenie klienta k digitálnej forme reportingu a monitoringu podnikania. V praxi využívame maximum dostupných nástrojov, ktoré šetria nielen životné prostredie, ale aj vaše zdroje.
02
Dôvera a stálosť
Zaručujeme absolútnu diskrétnosť. Naši odborníci sú viazaní zmluvnou aj zákonnou mlčanlivosťou. Zabezpečenie údajov je na vysokej úrovni s dvojitou ochranou nášho vlastného informačného systému.
03
Odbornosť a profesionalita
Sme aktívnymi členmi renomovaných profesijných organizácií na národnej aj medzinárodnej úrovni, čo nám umožňuje poskytovať kvalitné a zodpovedné podnikateľské riešenia. Naša skúsenosť získaná v rámci riešenia náročných daňových a právnych prípadov nám umožňuje pružne a okamžite aplikovať naše znalosti v praxi. Neustále investujeme do vzdelávania našich zamestnancov, pretože sú kľúčovou súčasťou nášho tímu.
04
Spokojnosť
Poskytujeme komplexné portfólio služieb z oblastí práva, účtovníctva, daní, kybernetickej bezpečnosti, manažmentu a poradenstva. Zabezpečujeme vysokú kvalitu, efektivitu a integritu všetkých poskytovaných služieb pre každého klienta.
Naše služby využívajú široké spektrum klientov z rôznych odvetví, čo nás motivuje udržiavať si vysokú úroveň odborných znalostí.

PARTNERI

partner / head of advisory
Ing. Július Činčala, LL.M
partner / head of advisory
Ing. Július Činčala, LL.M

„Pôsobím v manažérskom a transakčnom poradenstve už od roku 2003. Svoje vzdelanie som si doplnil v USA. V minulosti som pôsobil v nadnárodnej poradenskej spoločnosti s orientáciou na štátnu správu a veľké spoločnosti. Venujem sa hlavne optimalizačným projektom v oblasti organizácie a riadenia, a to nie len v súkromnej, ale i v štátnej správe. Vediem aj oddelenie kybernetickej bezpečnosti. Podieľal som sa na množstve cezhraničných a akvizičných projektoch a poradenstve pri priamych investíciách. Bol som poradcom troch ministrov a zastupoval Slovenskú republiku v komisii pre štátnu a verejnú správu
pri OECD. “

Vzdelanie: Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, University of Minnesota, University of London
Odborná prax: od 2005
Špecializácia: manažérske a transakčné poradenstvo, kybernetická bezpečnosť, cezhraničné a akvizičné projekty, priame investície, optimalizačné projekty v oblasti organizácie a riadenia
Jazyky: anglický, nemecký, poľský, ruský

partner / attorney at law
Mgr. Ing. Eva Nemšáková
partner / attorney at law
Mgr. Ing. Eva Nemšáková

„Venujem sa predovšetkým právnemu poradenstvu a daňovo-právnej agende. Zastrešujem najmä komplexné projekty v oblasti výstavby, predaja a prenájmu nehnuteľností. V tejto súvislosti sa venujem aj projektom verejného obstarávania. Špecializujem sa aj na neprimerané podmienky v obchode s potravinami a potravinové právo. Svoje ekonomické vzdelanie uplatňujem najmä pri príprave zmluvných dokumentácií týkajúcich sa transferového oceňovania ako aj v akvizičných projektoch. “

Vzdelanie: Právnická a Ekonomická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborná prax: od 2005
Špecializácia: právne poradenstvo, daňovo-právna agenda, akvizičné projekty, transferové oceňovanie, projekty verejného obstarávania, výstavby, predaj a prenájom nehnuteľností
Jazyky: anglický, nemecký

partner / tax advisor
Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR
partner / tax advisor
Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR

„Od roku 2013 som členom Slovenskej komory daňových poradcov a autorom odborných daňových publikácii. Pôsobil ako daňový partner medzinárodnej siete poradenských firiem Baker Tilly, neskôr Crowe Global (TOP Ten celosvetovo). Som držiteľom DipIFR organizácie ACCA. Venujem sa transakčnému poradenstvu, M&A projektom v oblasti nehnuteľností a výrobných podnikov, projektom finančného a daňového Due diligence, ako súčasť akvizičného poradenstva, post-akvizičnému poradenstvu, implementácii finančného reportingu podľa IFRS a posudzovaniu DPH štruktúr. “

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky v Bratislave
Odborná prax: od 2005
Špecializácia: transakčné poradenstvo, M&A projekty v oblasti nehnuteľností a výrobných podnikov, projekty finančného a daňového Due diligence, finančný reporting podľa IFRS, posudzovanie DPH štruktúr
Členstvá: SKDP reg. č. (1007/2013)
Jazyky: anglický

partner / statutory auditor
Ing. Jozef Janík, CA
partner / statutory auditor
Ing. Jozef Janík, CA

„Pôsobím v oblasti štatutárneho auditu od roku 2006. Zameriavam sa na audity individuálnych účtovných závierok zostavených podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov, vykonávanie ekonomického a účtovného poradenstva. Zúčastňoval som sa na projektoch v oblasti preverenia a nastavenia vnútorného kontrolného systému výrobných spoločností, vrátane nastavenia kalkulačných systémov. Vďaka svojmu pôsobeniu ako CFO som získal skúsenosti a znalosti z fungovania a riadenia ekonomicko-finančného podnikového systému, vrátane implementácie metodiky účtovníctva, vykazovania zákazkovej výroby a daňovej politiky.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2006
Špecializácia: audity individuálnych účtovných závierok, ekonomické a účtovné poradenstvo, oblasti preverenia a nastavenia vnútorného kontrolného systému výrobných spoločností, nastavenia kalkulačných systémov, fungovanie a riadenie ekonomicko – finančného podnikového systému, vrátane implementácie metodiky účtovníctva, vykazovania zákazkovej výroby a daňovej politiky
Jazyky: slovenský, anglický

partner / statutory auditor
Ing. Daniel Šalamún
partner / statutory auditor
Ing. Daniel Šalamún

„Mám viac ako 25 rokov domácich i zahraničných odborných skúseností s výkonom štatutárneho auditu, poskytovaním služieb interného auditu, poradenstva a školení pre súkromný a verejný sektor.

Riadil som množstvo poradenských a vzdelávacích projektov (v oblasti finančného riadenia a kontroly, riadenia rizík, interného auditu, audity súladu, preverenie hospodárenia) pre orgány štátnej a verejnej správy vrátane ústredných orgánov štátnej správy. Pre klientov zo súkromného sektora som okrem štatutárnych auditov, pomoci pri vybudovaní útvarov interného auditu a vyškolení interných audítorov, realizoval SOX projekty a projekty nastavenia/testovania vnútorných kontrol. Počas novembra 2010 – novembra 2016 som pôsobil ako predseda Komisie pre etiku a nezávislosť SKAU a predseda Komisie pre audítorské štandardy SKAU zodpovedný za prípravu usmernení pre štatutárnych audítorov týkajúcich sa metodiky auditu, ISA a etických otázok.

Som štatutárnym audítorom a členom Prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU) zodpovedným za zahraničné vzťahy, medzinárodným finančným audítorom (FCCA), certifikovaným interným audítorom (CIA) a certifikovaným vládnym audítorom (CGAP). Mám rozsiahle znalosti  o medzinárodných audítorských štandardoch (ISA) vydaných IFAC, IFRS, štandardoch pre profesionálnu prax vnútorného auditu vydaných Inštitútom interných audítorov a štandardoch INTOSAI (medzinárodné štandardy pre najvyššie kontrolné inštitúcie – ISSAI). V súčasnosti sa zameriavam aj na poradenstvo a audit v oblasti vykazovania nefinančných informácií a štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Zastupujem SKAU v medzinárodných združeniach profesionálnych účtovníkov a audítorov ako sú Accountancy Europe a International Federation of Accountants (IFAC).“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 1994
Špecializácia: štatutárny audit, interný audit, poradenstvo, vzdelávanie v oblasti auditu
Jazyky: slovenský, anglický