späť na všetky články
Aktuality

Podanie žiadosti po prekročení obratu a doplňujúce dotazy zo strany finančnej správy

01. decembra 2021

Daňový subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť na Slovensku a z ktorej dosahuje príjmy musí byť, po splnení určitých kritérií, povinne zaregistrovaný za platiteľa DPH.

 

Povinnú registráciu tuzemských subjektov upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), konkrétne § 4 ods. 1, ktorý znie nasledovne: „Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.“

Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt je povinný sám si kontrolovať obrat za 12 kalendárnych mesiacov. Nestačí, že si daňový subjekt raz ročne pri zostavovaní účtovnej závierky a daňového priznania skontroluje, aký obrat dosiahol za daný rok, nakoľko je potrebné obrat sledovať kumulovane.

Obrat je zadefinovaný v zákone o DPH v § 4 ods. 7 nasledovne: „Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.“

Príklad:

Spoločnosť AB, s.r.o. so sídlom v Piešťanoch vznikla v januári 2018 a dodala v tuzemsku tovar a služby nasledovne:

Obdobie Hodnota dodaných tovarov
a služieb v tuzemsku
Kumulatívny obrat
za 12 mesiacov
01/2018 3 500,00 EUR
02/2018 2 000,00 EUR
03/2018 4 000,00 EUR
04/2018 3 500,00 EUR
05/2018 4 200,00 EUR
06/2018 5 600,00 EUR
07/2018 2 200,00 EUR
08/2018 3 500,00 EUR
09/2018 2 400,00 EUR
10/2018 4 500,00 EUR
11/2018 5 200,00 EUR
12/2018 5 500,00 EUR 46 100,00 EUR
01/2019 7 200,00 EUR 49 800,00 EUR
02/2019 1 500,00 EUR 49 300,00 EUR

 

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť za kalendárny rok 2018 dosiahla obrat 46 100 EUR. Ak by spoločnosť skontrolovala obrat za 12 kalendárnych mesiacov až k 31.12.2019, tak by spoločnosť nepostupovala správne, nakoľko obrat 49 790 EUR presiahla za obdobie 02/2018 – 01/2019 a teda žiadosť o registráciu pre daň má povinnosť podať do 20.2.2019.

Daňový subjekt po prekročení obrat je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu na pre daň elektronicky. Žiadosť sa nachádza na portáli finančnej správy, link priamo na žiadosť je tu.

Podaním žiadosti sa však povinnosti daňového subjektu nekončia. Daňový úrad prostredníctvom prideleného zamestnanca vo veci registrácie kontaktuje daňovníka prípadne jeho splnomocneného zástupcu vo veci predloženia dokladov a poskytnutí informácií k činnosti podniku.

Daňový úrad požaduje predloženie dokladov, ktoré preukazujú ekonomickú činnosť podniku, predovšetkým vystavené faktúry, ktorými sa prekročil obrat v sume 49 790 eur. Taktiež daňový úrad požaduje doplnenie ďalších informácií o ekonomickej činnosti subjektu (napr. vyšpecifikovanie hlavného predmetu činnosti, priestorov, kde sa činnosť vykonáva, informácie o zamestnancoch, majetku…).

V prípade, ak Vám a Vašej spoločnosti vznikla povinnosť sa zaregistrovať z titulu dosiahnutia obratu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám, nielen s týmto úkonom, pomôžeme.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov#

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph

https://podpora.financnasprava.sk/201180-Kto-a-kedy-je-povinn%C3%BD-sa-registrova%C5%A5-za-platite%C4%BEa-DPH

https://podpora.financnasprava.sk/430194-Obrat-a-pr%C3%ADklady-na-pos%C3%BAdenie-obratu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-222