späť na všetky články
Aktuality

Zmena SK NACE na ŠÚ SR

21. apríla 2020

Pri vzniku podnikateľského subjektu pridelí Štatistický úrad SR spolu s IČO (Identifikačné číslo organizácie) aj SK NACE týkajúce sa jej hlavnej činnosti.

 

SK NACE je zoznam klasifikácie ekonomických činností s ich číselným označením vykonávaných na území Slovenskej republiky, ktorý vydáva a aktualizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠUSR“) a ktorý súvisí s podnikateľskou činnosťou podnikateľského subjektu pri zakladaní spoločnosti či živnosti.

SK NACE sa uvádza najmä na dokumentoch súvisiacich s vykonaním účtovnej závierky a zostavením Daňového priznania k dani z príjmov podnikateľského subjektu, či v prípade spracovania štatistických výkazov práve pre ŠÚSR. Údaje o SK NACE sa zároveň uvádzajú na niektorých dostupných portáloch o finančnej situácii podnikateľského subjektu (ako napr. finstat.sk).

Podnikateľský subjekt si zvolí zo svojich zapísaných činností jednu ako hlavnú (prevažujúcu) a jej SK NACE bude používať vo všetkých dokumentoch, ktoré si vyžadujú informáciu o SK NACE.

Zoznam SK NACE je dostupný na webových stránkach ŠÚSR v časti Databázy – Register organizácií.

V prípade, že podnikateľský subjekt zmení svoju hlavnú činnosť, nahlási túto zmenu na ŠÚSR formou vyplnenia a zaslania formulára, ktorý je uvedený na webovej stránke ŠÚSR v časti Služby – Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO – Formuláre žiadostí, s názvom „Žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v RPO“ alebo „Žiadosť podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v RPO“.

Zmenu SK NACE je podnikateľský subjekt povinný ohlásiť aj na Daňovom úrade cez formulár „Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky“.