späť na všetky články
Audit

3 otázky pre… Daniela Šalamúna, audítora

28. júla 2022

Aké sú podľa Vášho názoru najčastejšie chyby vyskytujúce sa v účtovníctve novozaložených podnikateľských subjektov?

 

Novozaložené a malé účtovné jednotky častokrát nevenujú dostatočnú pozornosť pri zostavovaní účtovnej závierky poznámkam, ktoré spolu so súvahou a výkazom ziskov a strát tvoria súčasť účtovnej závierky. Ide o úplnosť a  správne vyplnenie poznámok. Pritom zákonodarca nepožaduje rovnaký rozsah informácií, ktoré má UJ uviesť v poznámkach, ale ich rozlišuje podľa veľkosti a typu UJ, viď opatrenia MFSR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky  a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre:

  • mikro UJ,
  • malé UJ,
  • veľké UJ a subjekty verejného záujmu,
  • UJ účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

Teda v opatreniach MFSR majú mikro a malé UJ priamo určený rozsah informácií v poznámkach. Tieto opatrenia rozpracúvajú požiadavku ods.5 v §18 zákona o účtovníctve, podľa ktorej sa v poznámkach majú uvádzať informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód.

 

Ďalším problémom novozaložených a malých ÚJ môže byť dodržiavanie §29 a 30 zákona o účtovníctve, ktoré ukladajú povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania, a povinnosť vyhotoviť inventarizačné zápisy a inventúrne súpisy.

 

S akými nedostatkami sa ešte ako audítor často stretávate?

 

Niektoré novozaložené a malé ÚJ nevenujú dostatočnú pozornosť resp. ignorujú §26 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Tvorbu opravných položiek napr. k pochybným pohľadávkam (pohľadávkam ďaleko po dobe splatnosti) niektoré účtovné jednotky buď úplne ignorujú alebo ich vytvoria len vo výške určenej zákonom o dani z príjmov na to, aby mohli byť uznané ako daňový výdavok. Zákon o dani z príjmov napr. povoľuje tvorbu opravnej položky len vo výške 20% na pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 360 dní. V zmysle ods.1 §7 zákona o účtovníctve je však účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky. Ak v súvahe vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 1 rok bez adekvátnej korekcie vo forme primeranej opravnej položky, vylepšuje si tak svoju finančnú situáciu a skresľuje niektoré ukazovatele, napr. ukazovatele likvidity.

 

Aké možnosti odpisovania majetku má podnikateľ?

 

Odpisovanie dlhodobého majetku je podobným problémom ako tvorba opravných položiek. Zákon o dani z príjmov určuje dobu odpisovania majetku podľa odpisových skupín. Postupy účtovania hovoria, že dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu prostredníctvom účtovných odpisov a s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Častokrát účtovné jednotky použijú daňové odpisy a nezamýšľajú sa nad tým, či doba odpisovania zodpovedá opotrebovaniu majetku zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania v podmienkach účtovnej jednotky. Niekedy ani nezostavia odpisový  plánu resp. interné smernice pre vedenie účtovníctva.