späť na všetky články
Audit

3 otázky pre… Jozefa Janíka, audítora

23. augusta 2022

S finančným hospodárením sa spája pojem finančné zdravie. Ozrejmíte nám, čo sa tým myslí?

 

Úspešnosť podnikania sa odzrkadľuje vo finančnej situácii firmy, často nazývanej aj ako finančné zdravie. Finančné zdravie firmy je veľmi dôležité  udržiavať počas celej jej existencie, pričom práve v prvých etapách podnikania je to podstatne náročnejšie (nedostatok likvidného majetku/aktív a obmedzené využívanie cudzích zdrojov).

 

Akým spôsobom sa hodnotí finančné zdravie firmy?

 

Na zhodnotenie finančnej situácie (finančného zdravia firmy) sa používa finančná analýza, pričom zdrojom informácií k jej realizácii sú primárne účtovné a manažérske výstupy. Teda práve kvalita účtovníctva a celkové nastavenie a personálne vybavenie finančného oddelenia sú veľmi dôležitými aspektami úspešného fungovania firmy počas všetkých etáp jej existencie.

 

Čo všetko vyplýva z finančnej analýzy a na čo všetko slúži?

 

Výstupom finančnej analýzy je celý rad finančných ukazovateľov, ktoré v prípade ich správnej interpretácie vedia odhaliť finančnú situáciu spoločnosti. Medzi používateľov výstupov finančnej analýzy patrí celé spektrum osôb a subjektov z vnútra firmy ako aj z jej externého prostredia:

  • manažment posudzuje v rámci analýzy častokrát operatívne ukazovatele aktivity (doba obratu zásob, inkasa pohľadávok, úhrady záväzkov), vývoj hrubej marže, celkovej marže, stav cashu a jeho porovnanie s plánovaným cash flow a podobne.
  • vlastníci sa zaujímajú o celé spektrum ukazovateľov, ale dôležité sú pre nich ukazovatele rentability, aby videli ako sa ich vedia ich investície otočiť – vrátiť a rovnako k posúdeniu strategického smerovania firmy v budúcnosti,
  • dodávateľov a banky bude zaujímať či je firma schopná platiť včas svoje záväzky, teda sa sústredia na likviditu,
  • potencionálnych investorov bude zaujímať aj rentabilita, teda ako rýchlo by sa im potencionálna investícia vrátila,
  • zamestnancov bude zaujímať celková finančná situácia firmy, aby vedeli posúdiť, či pracujú vo firme, kde nehrozia problémy s výplatou miezd, možným prepúšťaním, ale naopak kde firma zdravo funguje a má všetky predpoklady na rozvoj.