späť na všetky články
Dane

Aké sú povinnosti pri príprave dokumentácie o transferovom oceňovaní?

14. marca 2022

V zmysle Zákona o dani z príjmov je každý subjekt uskutočňujúci transakcie so závislými osobami, tzv. kontrolované transakcie, povinný viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Medzi bežné typy kontrolovaných transakcií patrí poskytovanie služieb, distribúcia tovaru, či poskytnutie pôžičky medzi závislými osobami.

 

Obsah samotnej dokumentácie o transferovom oceňovaní určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Usmernení o obsahu dokumentácie. Obsah dokumentácie závisí od charakteru a skutočností danej kontrolovanej transakcie a taktiež od použitej metódy na stanovenie transferovej ceny. Dokumentácia sa môže vypracovať pre každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo aj pre viacero kontrolovaných transakcií, za splnenia podmienok, pričom kontrolované transakcie musia byť:

 

rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík

 

Dokumentácia o transferovom oceňovaní sa uplatňuje na určité obdobie, pričom informácie o spoločnostiach a kontrolovanej transakcii musia byť platné na dané zdaňovacie obdobie. Potrebné informácie môžu byť použité aj zo starších dokumentácií, avšak nesmú nastať nové skutočnosti, ktoré by ovplyvnili kontrolovanú transakciu a jej ocenenie. V Usmerní o určení o obsahu sú definované tri druhy dokumentácie:

 

skrátená dokumentácia,
základná dokumentácia,
úplná dokumentácia.

 

Každá z jednotlivých typov dokumentácie má vlastný špecifický rozsah a obsah. To, aký typ dokumentácie je povinný subjekt vypracovať, určujú podmienky definované v Usmernení o určení obsahu dokumentácie. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich typ dokumentácie je celkový objem uskutočnených kontrolovaných transakcií vyjadrený pomocou hodnoty všetkých transakcií.

 

Ako už bolo vyššie spomenuté, vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní je povinné pre subjekty uskutočňujúce kontrolované transakcie a z tohto dôvodu sú v tejto súvislosti legislatívne zavedené aj sankcie. Sankciou za nepredloženie dokumentácie o transferovom oceňovaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy sa subjekt dopúšťa správneho deliktu, za ktorý sa ukladá pokuta až do výšky 3 000 EUR, pričom môže byť táto pokuta uložená aj opakovane. Okrem sankcie však môže byť výsledkom daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie aj dorub dane vypočítaný z rozdielu základu dane, pričom subjektu bude uložená aj pokuta za predmetný dorub dane. Špeciálny prípad nastáva aj pri korešpondujúcej úprave základu dane, resp. zníženie základu dane z dôvodu transferového oceňovania, pričom pri neoprávnenosti tejto úpravy je taktiež subjektu uložená pokuta.

 

Na záver je možné skonštatovať, že na problematiku transferového oceňovania je potrebné prihliadať už pri začatí uskutočňovania kontrolovaných transakcií, aby sa tak v budúcnosti predišlo komplikáciám, či prípadným nepríjemnostiam.

Autor: Juraj Petrisko