späť na všetky články
Dane

Daň z motorových vozidiel za rok 2021

19. januára 2022

Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 a zaplatenie dane. Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2021 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O je povinný po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2021 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v lehote do 31. januára 2022, v tejto lehote je daňovník povinný daň z motorových vozidiel aj zaplatiť.

 

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2021:
a) o vozidle neúčtoval, alebo
b) vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo
c) neboli uplatňované výdavky spojené používaním vozidla

 

oznámi zánik daňovej povinnosti k 31. decembru 2020 do 31. januára 2022.

 

Daňovník je povinný platiť preddavky na daň za zdaňovacie obdobie 2022 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2022 a nie je oslobodené od dane nasledovne:

 

• ak predpokladaná daň presiahne 700 EUR a nepresiahne 8 300 EUR, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
• ak predpokladaná daň presiahne 8 300 EUR, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.