späť na všetky články
Dane

Mikro účtovná jednotka a jej vykazovanie

21. februára 2022

Povinnosť zatrieďovania účtovných jednotiek pre účely účtovníctva do veľkostných skupín vymedzuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len: „ZoÚ“) v § 2 ods. 5. Podľa § 2 ods. 6 ZoÚ sa do skupiny mikro účtovných jednotiek (ďalej len: „MÚJ“) zaraďuje účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 

1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur a
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

 

Pre zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny MÚJ, posudzuje účtovná jednotka splnenie vyššie uvedených podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.

 

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
Podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky pre zostavenie účtovnej závierky MÚJ sú upravené v Opatrení MF SR č. MF/15464/2013-74 v z.n.p. Účtovná závierka MÚJ obsahuje, podobne ako malé a veľké účtovné jednotky, všeobecné náležitosti, súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Mikro účtovné jednotky však zostavujú účtovnú závierku v zjednodušenej podobe:

 

• položky súvahy a výkazu ziskov a strát sú prevažne agregované,
• súvahové položky aktív sú vykázané v netto hodnote (zníženej o opravné položky a oprávky),
• pokiaľ sa jedná o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót, má MÚJ výnimku z časového rozlíšenia nákladov a výnosov,
• poznámky k účtovnej závierke sú značne skrátené a menej podrobné (MÚJ však na základe vlastného rozhodnutia môže rozšíriť obsahovú náplň poznámok),
• majetok a záväzky sa neoceňujú reálnou hodnotou (cenné papiere, podiely, deriváty v majetku fondu) okrem virtuálnej meny,
• nevykazuje osobitne prepojenie voči iným účtovným jednotkám a  v rámci podielovej účasti.

Autor: Paulína Bittnerová