späť na všetky články
Dane

Podmienky odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

19. apríla 2022

Povinnosť platenia dane je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľského života daňových subjektov. Túto povinnosť si však niektoré podnikateľské subjekty z času na čas nie sú schopné plniť a to z rôznych dôvodov. Aké možnosti má podnikateľský subjekt v takomto prípade?

 

Pri neschopnosti platenia dane ponúka slovenská legislatívna úprava viaceré možnosti, medzi ktoré patrí aj platenie dane v splátkach či odklad platenia dane. Uvedené možnosti môže podnikateľský subjekt využiť pri splnení špecifických podmienok. Samotnými podmienkami sa zaoberá a určuje ich Finančné riaditeľstvo SR.

 

Inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach sa vzťahuje na všetky dane, vrátane sankcií (pokuty, úrok z omeškania), avšak nevzťahuje sa na preddavky na daň.

 

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach je možné využiť, pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

 

• zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných,
u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, pričom z tohto dôvodu nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma,
zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR,
iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

 

Je vhodné podotknúť, že pokiaľ o povolenie žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt, splnenie vyššie uvedených podmienok nie je správcom dane posudzované.

 

Predpokladom pre rozhodovanie o povolení odkladu / splátok dane je podanie žiadosti. Žiadosť podáva daňový subjekt príslušnému správcovi dane písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne. Správca dane následne posudzuje žiadosť podľa jej obsahu, pričom zo žiadosti musí byť zrejmé, kto žiadosť podáva, v akej veci a čo navrhuje. Písomná žiadosť musí byť podpísaná osobou, ktorá žiadosť podáva.

 

V žiadosti o povolenie odkladu / splátok dane musí daňový subjekt jednoznačne uviesť jednu z podmienok určených Finančným riaditeľstvom SR, na základe ktorej podáva predmetnú žiadosť, pričom spolu so žiadosťou musia byť predložené taktiež aj doklady preukazujúce tvrdenia daňového subjektu. Pokiaľ daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže a zároveň ani správca dane nemá tvrdenie daňového subjektu preukázané, žiadosti nebude možné vyhovieť.

 

Z pohľadu daňového subjektu je možno vyššie uvedené tvrdenia v jednotlivých prípadoch splnenia podmienok preukázať nasledovnými vybranými spôsobmi:

 

a) Zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných

• predložením prehlásenia o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,
• predložením potvrdenia od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,
• predložením rozhodnutia, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,
• predložením dokladov, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, zaplatená daň z nehnuteľnosti).

 

b) U daňového subjektu došlo k poklesu príjmov

• predložením aktuálnych finančných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
• predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

 

c) Zaplatenie dane by zvýšilo jeho platobnú neschopnosť pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR

• predložením aktuálnych finančných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
• predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti,
• predložením uvedením konkrétneho dôvodu obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

 

V prípade, že by žiadosť o povolenie odkladu / splátok dane obsahovala nedostatky, pre ktoré nebude spôsobilá na prerokovanie, správca dane vyzve daňový subjekt, aby tieto nedostatky podľa jeho pokynov v požadovanom rozsahu a určenej lehote odstránil, pričom ak tak daňový subjekt neučiní, považuje sa táto žiadosť za nepodanú.

 

Okrem podstatných náležitostí žiadosti, je v žiadosti potrebné aj navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu platenia dane.

 

Na záver je možné konštatovať, že i keď sa uvedená problematika môže zdať zložitá a obsahuje mnohé podmienky, či náležitosti, podáva však pomocnú ruku pre podnikateľské subjekty, ktoré v dnešnej dobe ekonomického poklesu nie sú schopné včas plniť si svoje daňové povinnosti.

Autor: Paulína Bittnerová