späť na všetky články
Dane

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

08. marca 2022

Čo sú  preddavky na daň z príjmov? Kedy nám vzniká povinnosť platiť preddavky a v ktorých prípadoch ich platiť nemusíme?

 

Zákon o dani z príjmu v § 2 písm. u) určuje preddavok na daň ako povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

 

Povinnosť platiť preddavky nemá daňovník, ktorého daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola nižšia ako 5 000,00 €. V praxi sa táto skutočnosť overuje v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 na riadku č. 1110 – „Daň pre účely určenia výšky preddavkov na daň“.

 

Rovnako daňovník nemá povinnosť platenia preddavkov v období likvidácie a konkurzu a novovzniknutí daňovníci.

 

Platenie preddavkov a novovzniknutý daňovník

 

Príklad:
Spoločnosť A so zdaňovacím obdobím kalendárneho roku, vznikla zápisom do obchodného registra dňa 27. 1. 2021.

 

Ako má platiť preddavky na daň nový daňovník?
Vznik povinnosti platiť preddavky na daň vznikne spoločnosti A prvýkrát až po lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 (vykázaná výška dane v riadku 1110 DP). Lehota na podanie daňového priznania za rok 2021 je do 31.03.2022, respektíve do 30.06.2022 v rámci predĺženej lehoty na podanie daňového priznania. Daňovník má možnosť zo zákona predlžiť si lehotu na podanie DP najviac o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov (ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najneskôr do 30.9.).

 

V prípade, ak je v daňovom priznaní vykázaná vyššia daň ako 5 000,00 € spoločnosti vznikne povinnosť platiť preddavky na daň prvým dňom po lehote na podanie daňového priznania t.j. od 01.04.2022 alebo od 01.07.2022. a ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí od 01.10.2022.

 

Obdobie platenia preddavkov na daň

 

Obdobie, aj výšku preddavkov po podaní daňového priznania definuje zákon o dani z príjmu. konkrétne § 42 v odseku (1) a (2).

 

Ak výška daňovej povinnosti presiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období 5 000 € a nepresiahla 16 600 €.
• Daňovník je povinný platiť preddavky štvrťročne, a to najneskôr do konca každého kalendárneho štvrťroka vo výške ¼ z daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Ak výška daňovej povinnosti presiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období 16 600 €.
• Daňovník je povinný platiť preddavky mesačne, a to najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 z daňovej povinnosti predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

Po lehote na podanie DP sa preddavky platené v zdaňovacom období, za ktoré sa DP podáva, započítajú na úhradu výslednej dane a vysporiadajú v daňovom priznaní sa na riadku č. 1010. Započítavajú sa aj preddavky, ktorých splatnosť bola určená do konca zdaňovacieho obdobia, ale zaplatené boli najneskôr do lehoty na podanie DP. Ak preddavok za december 2021 zaplatíme v januári 2022 aj tento zaplatený preddavok bude súčasťou daňového priznania na riadku č. 1010.

 

Je nutné podotknúť, že podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv zmenu výšky platenia preddavkov na daň. Výpočet preddavkov sa vždy určuje z riadneho daňového priznania. Daňovník sa však môže obrátiť so žiadosťou o platenie preddavkov inak na príslušného správcu dane. O stanovisku správca dane daňovníka informuje v rozhodnutí.

 

Ako platiť preddavky ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok?

 

V ojedinelých prípadoch podnikatelia majú zdaňovacie obdobie hospodárky rok. Obdobie, ktoré je predmetom dane je však naďalej bezprostredne po sebe nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.

 

Príklad:
Podnikateľský subjekt má stanovený hospodársky rok od 01.02.2021 do 31.01.2022 V predchádzajúcom zdaňovacom období mu vznikla v daňovom priznaní k dani z príjmov PO povinnosť platiť preddavky, obdobie platenia preddavkov budú u tohto daňovníka totožné s jeho hospodárskym rokom.U štvrťročného platiteľa preddavkov boli splatné preddavky za rok 2021 posledným dňom v mesiacoch apríl, júl, október 2021 a január 2022. V prípade mesačného platiteľa preddavkov platí daňovník preddavky mesačne počnúc februárom 2021 do januára 2022.

 

Zaplatené preddavky boli vyššie ako vypočítaná daň? Pre vrátenie preplatku na dani je potrebné vyplniť žiadosť o jeho vrátenie.

 

V praxi často nastáva situácia, že daňovník zaplatil na preddavkoch vyššiu daň ako bola jeho skutočná daňová povinnosť v podanom daňovom priznaní PO. Po podaní daňového priznania správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou tlačiva daňového priznania na strane č. 13., IX. časť.

 

Zmeny od roku 2022 v oznamovaní výšky preddavkov 

 

Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania po novele zákona o dani z príjmov oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup a nestanoví platenie preddavkov inak. V roku 2021 si daňovníci museli sledovať povinnosť platenia preddavkov vo vlastnej réžií.

Autor: Ľuboš Vlašič