späť na všetky články
Dane

Určenie základu dane z pridanej hodnoty

30. júna 2022

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je nepriama daň. Predstavuje neoddeliteľnú súčasť nákupnej a predajnej ceny a priamo sa dotýka každej zdaniteľnej osoby.

 

Základom dane pri dodaní tovaru a služieb je všetko, čo tvorí protihodnotu, t. j. odplata, ktorú má dodávateľ dostať, znížená o daň. Za protihodnotu je možné považovať peňažné plnenie, alebo nepeňažné plnenia, ktoré možno oceniť.

 

Možno konštatovať, že do základu dane vstupuje v zásade všetko, čo tvorí protihodnotu dodania. Existujú však aj plnenia, ktoré do základu dane z pridanej hodnoty nevstupujú. Prečítajte si viac v našom článku.

 

Čo sa do základu dane z pridanej hodnoty zahrnuje?

 

  • iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
  • súvisiace náklady, ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka,
  • dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

 

Pokiaľ je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo  pokiaľ je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu, tak sa základ dane zníži o sumu zľavy.

 

Čo sa do základu dane z pridanej hodnoty nezahrnuje?

 

Výdavky zaplatené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka. Takéto výdavky sú považované za tzv. „prechodné položky“, nie sú základom pre vyčíslenie DPH a súčasne nadobúdateľa (platiteľ dane) nemôže z takýchto plnení odpočítať daň.

 

Do základu dane nevstupuje  ani záloh pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje (napr. jednorazové PET fľaše alebo plechovky).

 

Určenie základu dane pri použití viacúčelového poukazu

 

Okrem všeobecných pravidiel určenia základu dane, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty uvádza aj osobitné určenia základu dane voči prepojeným osobám alebo pri použití viacúčelového poukazu.

 

Osobitnú pozornosť pri určení základu dane treba venovať vtedy, pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru alebo služby osobám, ktoré sú prepojené k dodávateľovi tovaru alebo služby. V tejto situácii, ak je protihodnota za dodanie tovaru alebo služby nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu, a príjemcom plnenia nie je platiteľ dane alebo je platiteľ, ktorý nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu, základ dane sa určí ako trhová hodnota na voľnom trhu.

 

V prípade dodania tovaru a služby pri použití viacúčelového poukazu, je protihodnota, ktorú spotrebiteľ zaplatil za poukaz, znížená o daň. V prípade, že dodávateľ takouto informáciou nedisponuje, sa základ dane určí ako nominálna hodnota znížená o daň vzťahujúcu sa na tovar alebo službu.

 

Je podstatné určiť správnu hodnotu základu dane, pretože tá je predpokladom určenia správnej výšky dane. Neváhajte sa na nás obrátiť v prípade súvisiacich otázok.

Autor: Paulína Bittnerová