späť na všetky články
Dane

Vyvolaná investícia a DPH

22. marca 2022

Vyvolanú investíciu je možné definovať ako investíciu, ktorá vznikne investorovi pri realizovaní hlavnej investície z dôvodu zasahovania hlavnej investície do práv tretích osôb. Vyvolaná investícia je pritom nevyhnutná pre dosiahnutie hlavnej investície, investor je povinný ju zrealizovať na vlastné náklady a bezodplatne ju odovzdať do vlastníctva, či správy osobe, do ktorej práv je realizáciou hlavnej investície zasahované.

 

V praxi vznikajú vyvolané investície prevažne počas výstavby nehnuteľností, či inžinierskych sietí, preto sú upravované podľa osobitných právnych predpisov. Stretnúť sa však môžeme aj s dobrovoľnými vyvolanými investíciami ako napríklad vybudovanie oddychovej zóny pre verejnosť v blízkosti realizovania stavby nehnuteľnosti.

 

Pri posúdení súvislosti medzi vyvolanou investíciou a DPH je možné vychádzať z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa v niektorých prípadoch konkrétne zaoberajú odpočtom DPH pri vyvolanej investícii.

 

V zmysle vyššie uvedeného rozsudku má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za náklady vzniknuté v súvislosti s vyvolanou investíciou za splnenia nasledujúcich podmienok:

 

  • vyvolaná investícia priamo súvisí s ekonomickou činnosťou investora alebo hlavnou investíciou,
  • vyvolaná investícia bude využívaná aj osobami z radov tretích strán,
  • náklady spojené s vyvolanou investíciou nie sú nad rámec nevyhnutnosti,
  • náklady sú zahrnuté v cene plnení uskutočnených na výstupe tou istou zdaniteľnou osobou.

V súvislosti s vyvolanou investíciou je potrené aj posúdenie danej investície ako bezodplatného plnenia a či je možné toto plnenie považovať za dodanie tovaru za protihodnotu podliehajúce DPH, dôsledkom čoho by bol investor ako platiteľ povinný odviesť daň.

Na záver je vhodné pripomenúť, že celá problematika vyvolanej investície je oveľa komplexnejšia a je potrebné pri nej špecificky postupovať v každom osobitnom prípade.

Autor: Juraj Petrisko