späť na všetky články
Právo

Definitívny koniec portálu KaPor

26. mája 2022

Od 1.5.2022 bola doména katasterportal.sk definitívne nahradená novou doménou https://kataster.skgeodesy.sk/. Prechod na nový portál tzv. Elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len ako „Portál ESKN“), znamená viaceré zmeny pre používateľov a nielen na prvý pohľad pôsobí výrazne prehľadnejšie.

 

Zmyslom nahradenia takmer 20-ročného katastrálneho portálu je zvýšenie užívateľského komfortu adresátov služieb katastra, dôraz na elektronizáciu procesov pri podávaní žiadostí a návrhov a digitalizáciu obsahu.

 

Vyhľadávanie údajov

 

Pre používateľov služieb katastra je dobrou správou, že sa výraznejšie uľahčilo vyhľadávanie nehnuteľností v katastrálnych územiach a rozšírili sa možnosti služieb vyhľadávania. Pri vyhľadávaní vlastníckych vzťahov fyzických osôb už nie je naďalej potrebné zadať kumulatívne viacero identifikačných údajov, napr. meno a priezvisko, ich správne poradie a zároveň dátum narodenia. V závislosti na požiadavke služby, postačuje zadať katastrálne územie a priezvisko vlastníka. Týmto spôsobom Vám Portál ESKN vygeneruje výstup vlastníkov s požadovaným priezviskom v zadanom katastrálnom území. Praktickým využitím tejto funkcie by v určitých prípadoch mohlo byť jeho uplatnenie pri odporovacích úkonoch, keď sa dlžník často zbavuje majetku pri prevode nehnuteľností na blízke osoby. Taktiež pri zisťovaní vlastníckych vzťahov právnických osôb postačuje zadanie jedného z identifikačných znakov spoločnosti, ktorým je názov alebo IČO spoločnosti.

 

Vyhľadávanie stavieb je taktiež výrazne zjednodušené. Zadanie požiadavky na identifikáciu stavby a poskytnutia údajov o nej, je sprístupnené zadaním katastrálneho územia, v ktorom sa stavba nachádza a jej súpisného čísla, poprípade čísla listu vlastníctva, či čísla parcely registra C, na ktorej sa stavba nachádza. V tejto súvislosti je neoceniteľnou funkciu priame prepojenie na mapové podklady, v ktorých je možné pohodlne vizualizovať si danú nehnuteľnosť v konkrétnom katastrálnom území či susediace nehnuteľnosti. Prehľadné a veľmi dobre využiteľné sú i samostatné mapové podklady, ktoré ponúka i aplikácia na portáli https://zbgis.skgeodesy.sk, ktorá je taktiež súčasťou tzv. skupiny katastrálnych portálov.

 

Novinkou je i prehľadnejšie a jednoduchšie získanie informácií o právnych vzťahoch vlastníkov k nehnuteľnostiam na území Slovenskej republiky. Žiadateľ je oprávnený po registrácii na Portáli ESKN požiadať o súpis nehnuteľností vlastníka v rozsahu celého územia Slovenskej republiky. Táto služba je spoplatnená sumou 5 Eur / za katastrálne územie. Je pravdou, že táto služba bola dostupná i pred zavedením Portálu ESKN prostredníctvom žiadosti podanej na Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (https://www.geoportal.sk/sk/kataster-nehnutelnosti/objednat/), avšak poskytnutie údajov bolo často zdĺhavé a celý proces pomerne komplikovaný. I keď pravdou zostáva, že táto možnosť bola zavedená až novelou zák. č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Katastrálny zákon“) účinnou od 01.10.2018. Do tejto doby bolo potrebné vyhľadávať právne vzťahy vlastníkov či oprávnených osôb (napr. oprávnených z vecného bremena, záložných veriteľov)  „ručne“ v nadväznosti na jednotlivé katastrálne územia. Poskytnutie súpisu nehnuteľností je však obmedzené len na určený okruh osôb v zmysle §69 ods. 9 Katastrálneho zákona a § 60a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Konkrétne je možné poskytnúť súpis nehnuteľností vlastníkovi nehnuteľností, záložnému veriteľovi, právnemu predchodcovi a nástupcovi, či iným oprávneným osobám v zmysle § 68 ods. 3 Katastrálneho zákona. Využiteľnosť tohto inštitútu je tak obmedzená a v určitých situáciách bude naďalej potrebné vyhľadávať nehnuteľnosti vo vlastníctve konkrétneho vlastníka ručne pre každé z katastrálnych území. Na druhej strane by Portál ESKN mal priniesť i výrazné urýchlenie tohto procesu. Reálne výsledky  tohto zámeru však uvidíme až v praxi.

 

Podávanie žiadostí a návrhov

 

Nový portál zároveň výrazne zjednodušuje podanie návrhov na vklad práv k nehnuteľnostiam. V prípade návrhu na vklad vlastníckeho práva nie je potrebné osobitne vypracovávať návrh na vklad vlastníckeho práva, ale tento je súčasťou elektronickej služby a vytvorí sa zadaním predmetných údajov o dotknutých osobách a identifikácii predmetnej nehnuteľnosti. Samozrejme stále platí, že návrh na vklad musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a v prípade, že je prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva napr. darovacia zmluva, táto musí byť z listinnej podoby do elektronickej podoby prevedená tzv. zaručenou konverziou, ktorú je oprávnený vykonať advokát, notár či iná oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“). Výhodou je najmä ušetrenie nemalých nákladov v katastrálnom konaní, najmä pri využití elektronického podania návrhu na vklad spojeného so žiadosťou o urýchlený zápis. Zároveň, ak návrh podáva splnomocnený zástupca a plnomocenstvo je udelené v listinnej podobe, i tu je potrebné pri elektronickom podaní návrhu vytvorenie zaručenej konverzie.

 

Z užívateľského pohľadu je tak spustenie Portálu ESKN, spojené s veľkými očakávaniami. Nechajme sa však prekvapiť či snaha o dosiahnutie väčšej využiteľnosti a prívetivosti katastrálneho portálu dosiahne v praxi zvýšenie záujmu o elektronickú komunikáciu a podávanie žiadostí a návrhov prostredníctvom elektronických služieb.

 

V prípade, že máte záujem o právne služby v oblasti nehnuteľností a poskytnutie komplexného poradenstva od nastavenia zmluvných podmienok až po úspešný vklad vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnostiam, neváhajte sa na nás obrátiť.

Autor: Denis Čech