späť na všetky články
Právo

Ekologické označovanie výrobkov

21. apríla 2022

Ekoznačka je pojem s ktorým sa niekedy môžeme stretnúť aj pod názvom „ekolabelling“, čo v preklade znamená „ekologické označovanie výrobkov a služieb“. Takto označené výrobky a služby je možné od ostatných odlíšiť práve vďaka rozpoznateľnému znaku (symbolu) spojeného s daným produktom/službou, ktorý charakterizuje určité ekologické vlastnosti daného produktu/služby.

 

Je to dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

 

Získanie ekologického symbolu na určitý druh tovaru/služby je určitou formou pozitívneho ocenenia pre výrobcov daných produktov / poskytovateľov daných služieb. Firmy v súčasnosti EKO značky využívajú ako marketingový nástroj takto „označených“ produktov, ktoré ich majú schopnosť zviditeľniť v očiach spotrebiteľov v existujúcom silnom konkurenčnom prostredí resp. ktoré im majú zabezpečiť výhodnejšie postavenie napr. pri účasti vo verejných súťažiach resp. verejných obstarávaniach.

 

Na ceste o získanie environmentálnej značky je predmetom skúmania hodnotenie tzv. životného cyklu daného produktu /služby, ktorý spočíva v posudzovaní environmentálnych vlastností produktu nielen počas používania, ale aj v procese vrátane výroby. Jedná sa o holistické hodnotenie. Výrobca produktu/poskytovateľ služby tak na ceste za získaním EKO označenia musí preukázať splnenie vybraných kritérií, pri posudzovaní ktorých sa berie do úvahy práve vyššie popísaný celý životný cyklus produktu vrátane ťažby, výroby, distribúcie, použitia a plytvania zdrojmi, spotreba energie, klimatické vlastnosti, spotreba vody, použitie surovinových zdrojov, použitie chemikálií a zlúčenín, vypúšťanie nebezpečných odpadových vôd pri výrobe, obaly, vlastnosti a stav odpadu a pod.

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov. EKO značku udeľuje Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poveruje Slovenskú agentúru životného prostredia, konkrétnejšie Odbor environmentálneho manažérstva, kde sa zabezpečuje proces tvorby národných environmentálnych kritérií, ktoré predstavujú osobitné podmienky pre každú skupinu produktov. Zároveň dochádza ku spolupráci s európskymi orgánmi a ich cieľom je spoločne vytvárať podmienky pre určovanie týchto EKO produktov v nadväznosti aj na požiadavky Európskej komisie vydaných formou Rozhodnutia Európskej komisie.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať aj európsku environmentálnu značku tzv. „Environmentálnu značku EÚ“ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ. Každý výrobca má právo o toto označenie požiadať a označenie ,,Environmentálna značka EU“ prináša rovnaké výhody ako Slovenské označenie ,,Environmentálne vhodný výrobok“. Získať označenie ,,Environmentálna značka EU“ sa však oplatí tým výrobcom, ktorí majú prostriedky vyvážať výrobok do zahraničia v rámci Európskej únie.

 

 

 

V roku 1994 bola založená nezisková asociácia eko-labelingových organizácií z celého sveta, tzv. Globálna sieť environmentálneho označovania výrobkov a služieb – Global Ecollabelling Network (GEN) . Vznikla za účelom získania informácií o všetkých existujúcich programoch environmentálneho označovania a následného zjednotenia príslušných environmentálnych kritérií a postupov.

 

Táto nezisková organizácia zároveň udáva princípy ekoznačiek, ako napríklad dobrovoľnú účasť, súlad s právnymi normami, vierohodné požiadavky, požiadavky vystihujúce vlastnosti produktov a služieb, vychádzanie z overených a podložených faktov, nezávislosť, verejný zodpovedný proces certifikácie, pružnosť prispôsobovania sa ku inovatívnym technológiám a súlad zo zásadami ISO 14020 a ISO 14024.

 

Združuje programy environmentálneho označovania Ameriky, Ázie, Európy, Oceánie a Austrálie. V súčasnosti má 27 členov. V medzinárodnom meradle existuje viac ako 30 národných a nadnárodných systémov environmentálneho označovania.

 

V nasledujúcich riadkoch uvádzame prehľad významných EKO značiek:

 

 

V tomto článku sme Vám snažili priblížiť podstatu konceptu Eko-značky v širšom zmysle slova, pričom v nasledujúcom článku sa bližšie zameriame na slovenskú Eko-značku, ktorú môžeme poznať aj pod znením ,,Environmentálne vhodný produkt“ a na Eko-značku Európskej únie, ktorú poznáme pod názvom ,,Enviromentálna značka Európskej únie“.

Autor: Zuzana Zvončeková