späť na všetky články
Právo

Právne aspekty založenia a vzniku spoločnosti

11. júla 2022

Obchodná spoločnosť je v zmysle § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka právnickou osobou založenou za účelom podnikania.

 

Za účelom podnikania je na Slovensku, ale i napr. V Českej republike, suverénne najčastejšie zakladanou spoločnosťou spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s.r.o.“). V roku 2021 vzniklo na Slovensku 19254 spoločností s ručením obmedzeným, čo oproti akciovým spoločnostiam, ako druhým typom najčastejšie zakladaných obchodných spoločností (s počtom v roku 2021 vzniknutých 212), predstavuje značný rozdiel. Tento trend vychádza z pomerne jednoduchého postupu pri založení s.r.o., nízkej minimálnej výšky základného imania 5 000 Eur a taktiež s nízkymi administratívnymi nákladmi či nižšími následnými nákladmi pri spravovaní spoločnosti.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že náš právny poriadok popri dvoch vyššie spomínaných formách obchodných spoločností pozná aj iné typy obchodných spoločností, a to verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a subtypy obchodných spoločností v zmysle prijatej európskej legislatívy – európska spoločnosť a európske zoskupenie hospodárskych záujmov. Využitie týchto foriem je však oproti spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti zanedbateľné.

 

Akú formu zvoliť?

 

Pre začínajúceho podnikateľa sa odporúča, aby si vypracoval aspoň základný podnikateľský zámer. Nie je pritom nevyhnutná žiadna rozsiahla analýza. Stačí, keď si podnikateľ ujasní základné atribúty svojho budúceho podnikania so zohľadnením miesta a času, na ktorom a v ktorom chce svoje aktivity vykonávať.

 

Budúci podnikateľ by mal mať jasno predovšetkým v nasledujúcich otázkach:

  • čo bude predmetom budúceho podnikania?
  • kde bude podnikateľ sídliť?
  • bude mať podnikateľský subjekt zamestnancov alebo bude činnosť vykonávať sám?
  • je potrebné na výkon zvoleného predmetu podnikania osobitné povolenie?
  • je so zvoleným predmetom podnikania spojené riziko? Ak áno, aké? V čom spočíva?
  • aké škody môže podnikateľ spôsobiť výkonom svojej činnosti alebo naopak, aké je riziko vzniku škody na jeho strane?

 

SZČO vs obchodná spoločnosť

 

V prípade, ak budúci podnikateľ s ohľadom na obsah podnikateľského zámeru usúdi, že je pre neho vhodnejšie podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, nie je potrebné absolvovať proces súvisiaci so založením a vznikom obchodnej spoločnosti, postačí mu osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné osvedčenie oprávňujúce ho na výkon zvolenej činnosti. Základné rozdiely medzi podnikaním ako SZČO a ako obchodná spoločnosť vám priblížime v nasledujúcom článku.

 

Sídlo spoločnosti

 

Jedným zo základných atribútov pre vznik spoločnosti je sídlo spoločnosti. Ak nie ste vlastník nehnuteľnosti, resp. nemáte užívateľské právo napr. nájomnú zmluvu, ktorá nezakazuje zriadenie sídla spoločnosti, je k zriadeniu sídla spoločnosti potrebný tzv. súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti.

 

Založenie spoločnosti

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená tzv. zakladateľskou listinou v prípade jednoosobovej spoločnosti a spoločenskou zmluvou v prípade viacosobovej spoločnosti. Podpisy na všetkých zakladateľských dokumentoch, ktorými sú napr. zakladateľská listina / spoločenská zmluva, čestné vyhlásenie konateľov, vyhlásenie správcu vkladov či vyhlásenie zakladateľov spoločnosti, je potrebné úradne osvedčiť. Pozor by si mala dať osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, takáto osoba musí k založeniu spoločnosti disponovať súhlasom príslušného správcu dane.

 

Následne sa konateľ spoločnosti, poprípade splnomocnený zástupca, obráti na príslušný okresný úrad (podľa sídla spoločnosti), živnostenský odbor, so žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Na tomto mieste je potrebné dôsledne rozlišovať druhy živností, ktoré môžu byť voľné, viazané alebo remeselné. K viazaným a remeselným živnostiam nestačí len ich ohlásenie (splnenie všeobecných podmienok), ako je tomu u voľných živností, ale je potrebné doručiť živnostenskému odboru i ďalšie príslušné dokumenty. Nedodanie týchto podkladov znamená, že vám živnostenský odbor povolenie k tejto živnosti nevydá.

 

Po vydaní osvedčenia môže konateľ spoločnosti, poprípade splnomocnený zástupca, pristúpiť k podaniu žiadosti o prvozápis spoločnosti do Obchodného registra.

 

Vznik spoločnosti

 

Spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra. Žiadosť o prvozápis spoločnosti do Obchodného registra sa podáva výhradne elektronicky prostredníctvom určeného formulára, ku ktorej sa pridajú príslušné prílohy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Radi by ste si založili spoločnosť a potrebuje poradenstvo pri komplexnom nastavení právnych a daňových vzťahov?

 

So zakladaním a vznikom spoločností má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti a radi vám poskytneme naše služby v súvislosti s celým týmto procesom.

Autor: Denis Čech