Naše služby

OCP

Jedným z našich spokojných klientov je práve obchodník s cennými papiermi. Zároveň sa na nás obracajú aj klienti, ktorých spoločnosti investovali prostredníctvom obchodníka s CP, teda ako zdaňovať a komplexne riešiť takéto investície a výnosy z nich.

Účtovníctvo obchodníkov s cennými papiermi je špecifické, pretože sa neriadi postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ale používa postupy účtovania pre obchodníkov s CP. Tie sú do istej miery podobné postupom účtovania pre banky, ktoré majú dokonca predpísanú vlastnú účtovnú osnovu. Účtovná závierka obchodníkov s CP môže byť zostavená podľa slovenských právnych predpisov, alebo podľa medzinárodných štandardov IFRS. Zákon o cenných papieroch a investičných službách ukladá povinnosť obchodníkovi s CP mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to do 30.4. nasledujúceho roka. Taktiež ukladá povinnosť pravidelne vykazovať kvartálne a polročné výsledky priebežne NBS, dokonca aj verejne na web obchodníka s CP.

Obchodník s CP podniká na základe licencie z NBS, pričom prechádza cez komplikovanú sieť rôznych povinností a kontrol, taktiež zdaňovanie jednotlivých produktov, ktoré klientom ponúka, môže byť rôzne.

Účtovníctvo obchodníkov s cennými papiermi je špecifické, pretože sa neriadi postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ale používa postupy účtovania pre obchodníkov s CP. Tie sú do istej miery podobné postupom účtovania pre banky, ktoré majú dokonca predpísanú vlastnú účtovnú osnovu. Účtovná závierka obchodníkov s CP môže byť zostavená podľa slovenských právnych predpisov, alebo podľa medzinárodných štandardov IFRS. Zákon o cenných papieroch a investičných službách ukladá povinnosť obchodníkovi s CP mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to do 30.4. nasledujúceho roka. Taktiež ukladá povinnosť pravidelne vykazovať kvartálne a polročné výsledky priebežne NBS, dokonca aj verejne na web obchodníka s CP.

Obchodník s CP podniká na základe licencie z NBS, pričom prechádza cez komplikovanú sieť rôznych povinností a kontrol, taktiež zdaňovanie jednotlivých produktov, ktoré klientom ponúka, môže byť rôzne.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie